Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu

Link : http://www.ukm.my/jpbm/

Jurnal Pendidikan Malaysia UKM

Link : http://www.ukm.my/jurfpend/indexbm.html

C.1      JURNAL

Bil. Maklumat Jurnal Status Journal PDF
1 Zamri Mahamod.  (1999).  Amalan psikolinguistik dalam pengajaran-pemelajaran bahasa Melayu di SRJK Cina. Jurnal Bahasa, 43 (9): 825-841. Penerbitan Dewan Bahasa & Pustaka. Kebangsaan
2 Mohd Nazali Abu Bakar, Mohamed Amin Embi & Zamri Mahamod. (1999).  Hubungan antara penggunaan strategi pembelajaran bahasa Melayu dengan pemboleh ubah jantina, etnik, pencapaian bahasa dan stttatus sosioekonomi pelajar. Jurnal Teknologi, 31 (E): 43-62. Penerbitan Universiti Teknologi Malaysia. Kebangsaan/Tempatan
3 Zamri Mahamod.  (2000).  Pemindahan bahasa dalam pengajaran-pemelajaran bahasa kedua.  Jurnal Bahasa, 44 (5): 602-615.  Penerbitan Dewan Bahasa & Pustaka. Kebangsaan
4 Mohamed Amin Embi & Zamri Mahamod. (2000). Kebolehgunaan dan kesesuaian laman web pemelajaran bahasa Melayu SMART. Jurnal Bahasa, 44 (8): 849-862. Penerbitan Dewan Bahasa & Pustaka. Kebangsaan
5 Mohamed Amin Embi, Zamri Mahamod & Nazali Abu Bakar. (2001). Pola penggunaan strategi pembelajaran bahasa MelayuJournal of Language Teaching, Linguistics and Literature, 7: 95-109. Penerbitan Fakulti Pengajian Bahasa, Universiti Kebangsaan Malaysia. Kebangsaan/Tempatan
6 Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi. (2001). Penyelidikan gaya dan strategi pembelajaran bahasa Melayu: Metodologi, datapatan dan agenda masa depan. Language Reporter: Issue, 189-206. Penerbitan Universiti Teknologi Mara. Kebangsaan/Tempatan
7 Juriah Long, Zamri Mahamod, Khalid Abdullah, Raja Mohd Fauzi Raja Musa, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Siti Fatimah Mohd Yassin, Warnoh Katiman & Zarin Ismail.  (2003).  Hala tuju pendidikan dan latihan guru Bahasa Melayu pada abad ke-21.  Jurnal Bahasa, 3 (3): 345-390. Penerbitan Dewan Bahasa & Pustaka. Antarabangsa/Kebangsaan
8 Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi. (2003). Strategi pemelajaran bahasa pelajar sekolah menengah. Jurnal Bahasa, 3 (2): 263-319. Penerbitan Dewan Bahasa & Pustaka. Antarabangsa/Kebangsaan
9 Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi. (2003). Penggunaan strategi pembelajaran bahasa untuk menguasai kemahiran membaca dan menulis. VirTEC Journal, 3 (2): 55-76. Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Kebangsaan/Tempatan
10 Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi. (2005). Penggunaan strategi pembelajaran bahasa untuk menguasai kemahiran membaca.  Jurnal Teknologi42 (E): 1-118. Penerbitan Universiti Teknologi Malaysia. Kebangsaan/Tempatan
11 Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi. (2005).  Strategi pembelajaran bahasa Melayu mengikut jantina di luar kelas.  Jurnal Pendidikan, 31: 51-73. Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Kebangsaan/Tempatan
12 Zamri Mahamod.  (2006). Penggunaan strategi membaca dan menulis oleh pelajar cemerlang dan pelajar lemah dalam pembelajaran Bahasa Melayu.  Jurnal Bahasa, 6 (2): 328-362. Penerbitan Dewan Bahasa & Pustaka. Antarabangsa/Kebangsaan
13 Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi.  (2006).  Strategi pembelajaran bahasa Melayu antara pelajar bukan Melayu pelbagai etnik.  Jurnal Pendidikan, 115-132. Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya. Kebangsaan/Tempatan
14 Zamri Mahamod & N Suriya N Mustapha.  (2007). Strategi pembelajaran Biologi di kalangan pelajar sekolah menengah. Jurnal Pendidikan, 32: 153-175.  Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Kebangsaan/Tempatan
15 Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi.  (2007).  Strategi pembelajaran Bahasa Melayu pelajar pelbagai etnik di luar kelas.  Jurnal Teknologi, 47 (E) Dis.:97-117.  Penerbitan Universiti Teknologi Malaysia. Kebangsaan/Tempatan
16 Zamri Mahamod & Awang Salleh Awang Wahap. (2008).  Perkembangan bahasa dan perubahan tingkah laku sosial kanak-kanak prasekolah.  Jurnal Bahasa, 8 (1): 160-203.  Penerbitan Dewan Bahasa & Pustaka. Antarabangsa/Kebangsaan
17 Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Zamri Mahamod & Kamarulzaman Ab. Ghani.  (2008). Motivasi pembelajaran kemahiran mendengar Bahasa Arab dan hubungannya dengan pencapaian pelajar.  Jurnal Pendidikan, 33: 3-18.  Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Kebangsaan/Tempatan
18 Zamri Mahamod & Ong Sze Chong. (2008). Perbandingan gaya pembelajaran Bahasa Melayu antara pelajar Bumiputera dan non-Bumiputera.  Jurnal Akademik, 12: 1-22. Penerbitan Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Perempuan Melayu Melaka. Kebangsaan/Tempatan
19 Kamarul Shukri Mat Teh, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Mohamed Amin Embi & Zamri Mahamod. (2008). Hubungan gender dengan strategi pembelajaran bahasa dalam kalangan pelajar sekolah menengah agama di Terengganu. Malaysian Journal of Learning and Instruction, Vol. 5: 117-130. Sintok: Penerbitan Universiti Utara Malaysia. http://www.uum.edu.my/mjli Kebangsaan/Tempatan
20 Zamri Mahamod, Nik Mohd. Rahimi Nik Yusoff & Celinea anak Lasan.  (2009). Pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta di negeri Sarawak.  Asian of Journal Teaching and Learning in Higher Education, 1 (1): 8-25.  Bangi: Penerbitan Pusat Pembangunan, Akademik Universiti Kebangsaan Malaysia.  http://pkukmweb.ukm.my/jtlhe Antarabangsa(Scopus)  2009.Zamri.Celinea.Rahimi.AJTLHE
21 Zamri Mahamod,  Celinea anak Lasan,  Nik Mohd. Rahimi Nik Yusoff  &  Mohamed Amin Embi.  (2009).  Teaching and learning the Malay Language in the Private Institutions of Higher Learning (PIHL) in Sarawak, Malaysia.  European Journal of Social Sciences, 9 (4) Okt. : 573-585.  http://www.eurojournals.com/EJSS.htm Antarbangsa(Scopus)  2009.Zamri, Celinea et al.EJSS
22 Norazah Mohd. Nordin, Sham Ibrahim, Zamri Mahamod & Mohd Izham. Mohd. Hamzah. (2009).  Reka bentuk dan pembangunan pembelajaran atas talian menggunakan sumber terbuka dalam pengurusan dan kepimpinan pendidikan.  Asian of Journal Teaching and Learning in Higher Education, 1 (2): 47-58.  Bangi: Penerbitan Pusat Pembangunan Akademik, Universiti Kebangsaan Malaysia.  http://pkukmweb.ukm.my/jtlhe Antarabangsa(Scopus)
23 Zamri Mahamod, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff & Juliawati Ibrahim. (2009). Perbandingan gaya pengajaran guru Bahasa Melayu dan guru Bahasa Inggeris. Jurnal Pendidikan, 34 (1): 67-92. Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Kebangsaan/Tempatan
24 Kamarul Shukri Mat Teh, Mohamed Amin Embi, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff & Zamri Mahamod. (2009). A closer look at gender and Arabic language learning strategies use. European Journal of Social Sciences9 (3) Sept.: 399-407.  http://www.eurojournals.com/EJSS.htm Antarabangsa(Scopus) 2009.Kamarul Shukri, Zamri. EJSS
25 Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Nurulasyikin Muda, Zamri Mahamod.  (2009).  Relationship between Arabic listening skills and motivation.  The International Journal of Learning, Vol. 16, Issues 5.http://ijl.cgpublisher.com Antarabangsa(Scopus) 2009.Nik Rahimi, Zamri et al.IJLearning
26 Kamarul Shukri Mat Teh, Mohamed Amin Embi, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff & Zamri Mahamod. (2009). Strategi metafizik: Kesinambungan penerokaan domain strategi utama pembelajaran bahasa. GEMA Online Journal of Language Studies, 9 (2) 2009: 1-13. http://pkukmweb.ukm.my/~ppbl/Gema/gemacurrentissues.html Antarabangsa(Scopus)  2009. Kamarul Shukri.Amin.Rahimi.Zamri.GEMA Online
27 Kamarul Shukri Mat Teh, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Mohamed Amin Embi & Zamri Mahamod. (2009). Language learning strategies and motivation among religious secondary school students. The International Journal of Language, Society and CultureIssue 29: 71-79. http://www.educ.utas.edu.au/users/tle/JOURNAL/ Antarabangsa(Scopus)  2009.Kamarul Shukri, Zamri et al.IJLSC
28 Kamarul Shukri Mat Teh, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Mohamed Amin Embi & Zamri Mahamod. (2009). Hubungan penggunaan strategi pembelajaran bahasa dengan tahap penguasaan Bahasa Arab. Journal of Islamic and Arabic Education, 1 (1): 41-56. Kebangsaan/Tempatan
29 Zamri Mahamod & Mohd. Sarifuddin Mat Salleh. (2009). Ketepatan model rasch dalam mengukur taburan kesukaran item soalan peperiksaan penilaian menengah rendah Bahasa Melayu. Jurnal Akademik IPG Kampus PM, Jilid 13, 2009Institut Pendidikan Guru, Kampus Perempuan Melayu, Melaka. ISSN 1394-3499. Kebangsaan/ Tempatan  2009.Zamri et al.Jurnal Akadmeik
30 Zamri Mahamod & Celinea Lasan. (2010). Persepsi pelajar Bumiputera dan bukan Bumiputera terhadap pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta di Sarawak.  Jurnal Bahasa, Mei-Ogos, 20: 68-95.  Penerbitan Dewan Bahasa & Pustaka Brunei Darussalam. ISSN: 2070-1314.  (BERWASIT) Antarabangsa/ Kebangsaan  2010.Zamri Celinea Jurnal Bahasa Brunei
31 Fa’izah Abd. Manan, Mohamed Amin Embi & Zamri Mahamod. (2010). Kerangka pembangunan dan penilaian modul belajar cara belajar Bahasa Melayu pelajar asing Institusi Pengajian Tinggi Malaysia. ASEAN Journal of Teaching and Learning in Higher Education,  2 (2): 64-76. Bangi: Penerbitan Pusat Pembangunan Akademik, Universiti Kebangsaan Malaysia. Antarabangsa/ Kebangsaan  2010.Faizah, MAmin & Zamri AJTLHE02-1
32 Kamarul Shukri Mat Teh, Mohamed Amin Embi, Nik Mohd. Rahimi Nik Yusoff & Zamri Mahamod. (2010). Hubungan tahap motivasi dengan strategi pembelajaran Bahasa Arab dalam kalangan pelajar Sekolah Menengah Agama Terengganu. Jurnal Teknologi, 52 Mei 2010: 57-67. Penerbitan Universiti Teknologi Malaysia. Kebangsaan/ Tempatan  2010.Kamarul, Amin, Rahimi, Zamri, Jurnal Teknologi
33 Muhammad Idham, Zamri Mahamod, Melor Md. Yunus & Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff. (2010). Profil kecerdasan emosi guru pelatih bahasa mengikut tahun pengajian. GEMA Online Journal of Language Studies, Vol. 10(2) 2010: 57-75. Antarabangsa (Scopus)  2010.Idham.Zamri et al. Gemaonline
34 Nik Mohd Rahimi, Harun Baharuddin & Zamri Mahamod. (2010). Tahap sebutan huruf konsonan Arab dalam kalangan murid prasekolah. Jurnal Pendidikan Malaysia, 35 (1) (2010): 41-46. Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Kebangsaan/ Tempatan  2010.NikRahimi, Harun, Zamri.Jurnal Pendidikan MJE
35 Tamam Timbang, Zamri Mahamod, Nik Mohd. Rahimi Nik Yusoff & Jamaludin Badushah. (2010). Masalah membaca murid-murid sekolah rendah kerajaan di Brunei Darussalam: satu kajian kes. Jurnal Pendidikan Malaysia, 35(2)(2010): 77-85. Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Kebangsaan/ Tempatan  2010.Tamam.Zamri et al. Jurnal Pendidikan MJE
36 Jerie Anak Peter Langan & Zamri Mahamod. (2011). Sikap dan motivasi murid Iban dalam mempelajari  Bahasa Melayu sebagai bahasa keduaJurnal Pendidikan Bahasa Melayu1 (1): 13-25. ISSN: 2180-4842.  www.ukm.my/jpbm  (BERWASIT). Kebangsaan/ Tempatan  2011.Jerie,Zamri.JPBM.(Mei)
37 Zamri Mahamod & Nor Razah Lim. (2011). Kepelbagaian kaedah penyoalan lisan dalam pengajaran guru Bahasa Melayu melalui pemerhatian. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu1 (1): 51-65. ISSN: 2180-4842.  www.ukm.my/jpbm  (BERWASIT) Kebangsaan/ Tempatan  2011.Zamri,Nor Azah.JPBM.(Mei)
38 Tamam Timbang, Zamri Mahamod & Afendi Hamat. (2011). Faktor dan kesan masalah membaca dalam kalangan murid sekolah rendah kerajaan di Brunei Darussalam. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 1 (1): 89-107. ISSN: 2180-4842.  www.ukm.my/jpbm  (BERWASIT) Kebangsaan/ Tempatan  2011.Tamam,Zamri.Afendi.JPBM.(Mei)
39 Zamri Mahamod, Mahidin Awang Itam & Afendi Hamat. (2011). Sikap guru Bahasa Melayu sekolah rendah terhadap penggunaan buku teks Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 1 (2): 17-30. ISSN: 2180-4842.  www.ukm.my/jpbm  (BERWASIT) Kebangsaan/ Tempatan  2011.Zamri.Mahidin.Afandi.JPBM
40 Zamri Mahamod & Nur Aisyah Mohamad Noor. (2011). Persepsi guru tentang penggunaan aplikasi multimedia dalam pengajaran komponen sastera Bahasa Melayu. GEMA Online Journal of Language Studies, 11 (3): 163-177. ISSN: 1675-8021. www.ukm.my/GEMAOnline (SCOPUS) Antarabangsa(Scopus)  2011.Zamri.Aisyah.GEMA Online
41 Parilah Mohd Shah, Norazlina Mohamad Ayob, Aminuddin Yusof, Zamri Mahamod & Rosseni Din. (2011). Learner self-perception of input and interaction in second language acquisition. World Applied Sciences Journal, 14: 27-30. ISSN: 1818-4925. (SCOPUS) Antarabangsa(Scopus)  2011.Parilah, Zamri et al. WASJ
42 Andi Budiarman, Zamri Mahamod & Jamaludin Badusah. (2011). Pendekatan kontekstual: Satu solusi masalah pembelajaran menulis karangan di Malaysia dan Indonesia. Jurnal Guru Berprestasi (Gupress), 1 (1): 1-7.  ISSN: 2089-3175. Penerbitan Forum Komunikasi Guru Brepretasi, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. (BERWASIT) Antarabangsa/ Kebangsaan  2011.Andi. Zamri.Jurnal Gumpres
43 Andi Budiarman, Zamri Mahamod & Jamaludin Badusah. (2011). Keefektifan pembelajaran menulis puisi berbasis hypnosis pada siswa kelas X.5 SMA Negeri 1 Liliriaja. Jurnal Kreativitas Guru, 1 (1): 1-10.  ISSN: 2089-3167. Penerbitan Ketua MGMP Bahasa Indonesia SMA/MA, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. (BERWASIT). Antarabangsa/ Kebangsaan  2011.Andi. Zamri.Jurnal Kreativitas Guru
44 Zamri Mahamod & Anisah Alias. (2011). Kesahan dan kebolehpercayaan MyGSI dalam mengukur kemahiran komunikasi, kepimpinan dan kerja berkumpulan guru pelatih Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Malaysia, 36 (1): 67-75. ISSN: 2180-0782. http://www.ukm.my/fpendidikan  (BERWASIT) Kebangsaan/ Tempatan  2011.Zamri.Anisah.Jurnal Pendidikan MJE
45 Zamri Mahamod, Mahidin Awang Itam & Afendi Hamat. (2011). Sikap guru Bahasa Melayu sekolah rendah terhadap penggunaan buku teks Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 1 (2): 17-30. ISSN: 2180-4842.  www.ukm.my/jpbm  (BERWASIT) Kebangsaan/ Tempatan.  2011.Zamri et al.JPBM.(Nov)
46 Umi Nadiha Mohd Nor, Zamri Mahamod & Jamaludin Badusah. (2011). Penerapan kemahiran generik dalam pengajaran guru bahasa Melayu sekolah menengah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 1 (2): 71-84. ISSN: 2180-4842. www.ukm.my/jpbm  (BERWASIT) Kebangsaan/ Tempatan.  2011.Umi,Zamri,JPBM.(Nov)
47 Rozaiman Makmun, Zamri Mahamod, Noor Izam Mohd Taib & A. Rahman Haron. (2011). Pengetahuan teknologikal pedagogikal kandungan Kesusasteraan Melayu: Peranan guru sastera dalam SPN 21. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 1 (2): 85-94. ISSN: 2180-4842.  www.ukm.my/jpbm  (BERWASIT) Kebangsaan/ Tempatan.  2011.Rozaiman,Zamri et al.JPBM (Nov)
48 Zamri Mahamod, Anisah Alias & Nur Ehsan Mohd Said. (2012). Perbandingan kemahiran generik pelajar opsyen Bahasa Melayu di sebuah IPTA dan IPG. Asean Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 4 (1); 82-95. ISSN: 1985-5826. http://www.ukm.my/jtlhe (BERWASIT) Antarabangsa/ Kebangsaan  2012.Zamri, Anisah, Ehsan.AJTLHE
49 Zamri Mahamod & Magdeline anak Nor. (2012). Penguasaan pengetahuan pedagogi kandungan guru Bahasa Iban.  GEMA Online Journal of Language Studies, 12 (2): 593-608. ISSN: 1675-8021. www.ukm.my/GEMAOnline (SCOPUS) Antarabangsa(Scopus)  2012.Zamri.Magdeline.GEMA Online
50 Zamri Mahamod & Umi Nadihah Mohd Nor. (2012).  Persepsi guru Bahasa Melayu terhadap penerapan kemahiran generik di dalam kelas. Jurnal Teknologi, 59 (2012): 9-19.  eISSN: 2180-3772. http://www.jurnalteknologi.utm.my. (BERWASIT) Kebangsaan/ Tempatan  2012.Zamri, Umi Nadihah. Jurnal Teknologi
51 Nur Aisyah Mohamad Noor, Zamri Mahamod, Afendi Hamat & Mohamed Amin Embi. (2012). Persepsi pelajar terhadap aplikasi perisian multimedia dalam pembelajaran Komsas Bahasa Melayu tingkatan 1.  Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu2 (1): 1-16. ISSN: 2180-4842. www.ukm.my/jpbm (BERWASIT) Kebangsaan/ Tempatan  2012.Aisyah.Zamri et al.JPBM.(Mei)
52 Noor Izam Mohd Taib, Zamri Mahamod, A. Rahman Haron & Rozaiman Makmun. (2012). Kebolehpercayaan peperiksaan karangan secara holistik berdasarkan jantina dan pengalaman dalam kalangan guru Bahasa Melayu sekolah rendah.  Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 2 (1): 43-64. ISSN: 2180-4842.  www.ukm.my/jpbm (BERWASIT) Kebangsaan/ Tempatan 2012.Noor Izam.Zamri.JPBM.(Mei)
53 Dayang Aidah Haji Jalin & Zamri Mahamod. (2012). Tahap kesediaan sikap guru-guru kesusasteraan Melayu Brunei Darussalam terhadap penggunaan pendekatan pembelajaran masteri. Jurnal Bahasa, 26 (Mei-Ogos): 41-64. ISSN: 2070-1314. http://Jurnalbahasa.Blogspot.Com.  Penerbitan DBP Brunei. (Berwasit) – Correspondent Antarabangsa/ Kebangsaan  2012.Dayang.Zamri.Jurnal DB Brunei
54 Noor Aini Ahmad, Zamri Mahamod & Zahara Aziz. (2012). Pengajaran kemahiran komunikasi bagi murid-murid bermasalah pembelajaran terukJurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 2 (2): 11-20. ISSN: 2180-4842.  www.ukm.my/jpbm (BERWASIT) Kebangsaan/ Tempatan
55 Syofia Ulfah, Zamri Mahamod, Jamaluddin Badusah & Hamidah Yamat. (2012).
Amalan komunikasi interpersonal direktif guru Bahasa Indonesia ketika memulakan pengajaranJurnal Pendidikan Bahasa Melayu2 (2): 71-82. ISSN: 2180-4842.  www.ukm.my/jpbm (BERWASIT)
Kebangsaan/ Tempatan
56 A.Rahman Haron, Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff Sharifah Nor Puteh Jamaludin Badusah. (2012). Teknik ‘Salak’ dalam menjana idea membina ayat dengan cepat dan efektif. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 2 (2): 83-91. ISSN: 2180-4842.  www.ukm.my/jpbm (BERWASIT) Kebangsaan/ Tempatan
57 Magdeline anak Nor, Zamri Mahamod & Nur Ehsan Mohd Said. (2012).  Pengetahuan pedagogi kandungan dan masalah pengajaran guru bahasa Iban sekolah menengah di Sarawak. Jurnal Teknologi, 58 (2012): 71-78.  eISSN: 2180-3722.

http://www.jurnalteknologi.utm.my  (BERWASIT)

Kebangsaan/ Tempatan  2012.Magdeline.Zamri. Ehsan.Jurnal Teknologi
58 Idris, Nik Mohd Rahimi & Zamri Mahamod. (2012). Strategi belajar pendidikan Islam mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam di Institut Pengajian Tinggi Riau.  Jurnal Potensia, 11 (1) Jun: 1-20.  ISSN: 1693-1025.  Penerbitan Fakultas Tarbiyah & Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. (BERWASIT). Antarabangsa/ Kebangsaan  2012.Idris,Rahimi,Zamri.Jurnal Potensi
59 Zamri Mahamod. (2012).  Trend terkini pengajaran bahasa di perguruan tinggi: Satu analisis.  Jurnal Al-Ta’lim, 19 (1) Feb: 24-37.  ISSN: 1410-7546.  Penerbitan Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. (BERWASIT). Antarabangsa/ Kebangsaan  2012.Zamri.Jurnal Taalim
60 Syofia Ulfah, Zamri Mahamod & Jamaludin Badusah. (2013).  Kemahiran komunikasi interpersonal ekspresif:  Mencipta guru Bahasa Indonesia yang penyayang. GEMA Online Journal of Language Studies, 13 (1): 139-154. ISSN: 1675-8021. www.ukm.my/GEMAOnline (SCOPUS) Antarabangsa(Scopus)  2013.Syofia,Zamri,Jamaludin.GEMA Online
61 Ong Sze Chong, Zamri Mahamod & Hamidah Yamat. (2013). Faktor jantina, kaum, aliran kelas dan hubungannya dengan kecerdasan emosi murid dalam mempelajari Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 3 (1): 12-23. ISSN: 2180-4842.  www.ukm.my/jpbm  (BERWASIT) Kebangsaan/ Tempatan  2013.Ong,Zamri, Hamidah.JPBM.(Mei)
62 Melor Md. Yunus, Norazah Nordin, Hadi Salehi, Mohamed Amin Embi & Zamri Mahamod. (2013). Managing problems and planning activities involving ICT tools in teaching ESL reading and writing. Asian Social Science, 9 (10): 222-230.  eISSN: 1911-2025. http://ccsenet.org/journal/index.php/ass/article/view/32392 (SCOPUS). Antarabangsa(Scopus)  2013.Melor, Zamri et al.Asean Social Science
63 Zamri Mahamod & Noor Syazwani Roni. (2013). Tahap kemahiran generik pelajar dalam pembelajaran Kesusasteraan Melayu. Jurnal Teknologi, 64 (1): 17-21. www.jurnalteknologi.utm.my . eISSN: 2180-3722. (BERWASIT). Kebangsaan/ Tempatan  2013.Zamri,Syazwani.Jurnal Teknologi
64 Nur Ehsan Mohd Said, Zamri Mahamod & Anisah Alias. (2013). Communication and leadership skills: A comparative study of the Malay language specialization trainee teachers in Malaysia. Asian Social Science, 9 (16): 142-147. eISSN: 1911-2025. http://ccsenet.org/journal/index.php/ass/article/view/32392 (SCOPUS). Antarabangsa (Scopus)
65 Nur Aisyah Mohamad & Zamri Mahamod. (2014). Tahap kemahiran metakognitif murid tingkatan empat dalam pembelajaran Bahasa Melayu.  Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 4 (1): 41-47.  ISSN: 2180-4842.  www.ukm.my/jpbm   (BERWASIT) – Koresponden Kebangsaan/ Tempatan
66 Magdeline anak Nor & Zamri Mahamod. (2014).  Penterjemahan pengetahuan pedagogi kandungan dalam proses tindakan guru Bahasa Iban baharu dan berpengalaman bukan opsyen.  Jurnal Pendidikan Malaysia, 39 (1): 37-49. ISSN: 2180-0782. http://www.ukm.my/jurfpend  (BERWASIT). Kebangsaan/ Tempatan  2014.Magdeline & Zamri.MJE
67 Zamri Mahamod, Jamaludin Badusah, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Mohamed Amin Embi & Sharala a/p Subramaniam. (2014).  Penggunaan dan kekerapan penggunaan strategi pembelajaran Bahasa Melayu pelajar asing. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 4 (2): 25-35.  ISSN: 2180-4842.  www.ukm.my/jpbm   (BERWASIT) Kebangsaan/ Tempatan  2014.Zamri etal.JPBM.(Nov)
68 Ong Sze Chong & Zamri Mahamod. (2014). Gaya pembelajaran pelajar Bahasa Melayu berdasarkan gaya pembelajaran Grasha. Journal Applied of Research in Education, 18: 52-66.  ISSN: 2310-3477.  www.jare.ubd  (BERWASIT)  Antarabangsa/ Kebangsaan  2014.Ong SC.Zamri.JARE.UBD
69 Magdeline anak Nor & Zamri Mahamod. (2014). Pengetahuan pedagogi kandungan guru Bahasa Iban yang baharu dengan berpengalaman di sekolah-sekolah menengah di Sarawak. Malaysian Journal of Learning Instruction, 11: 207-236. ISSN: 2180-2483. http://mjli.uum.edu.my (SCOPUS)  Antarabangsa (Scopus)  2014.Magdeline & Zamri.MJLI
70 Yahya Othman, Zamri Mahamod & Noradinah Jali. (2014).  The effects of metacognitive strategy in reading expository texts. International Education Studies, 7 (13): 102-111. ISSN: 1913-9039. www.ccsenet.orgjournal/index.php/ies/article  (SCOPUS)  Antarabangsa (Scopus)
71 Shahlan Surat, Saemah Rahman, Zamri Mahamod, Jamil Ahmad & Saadiah Kummin. (2014).  The use of metacognitive knowledge in essay writing among high school students. International Education Studies, 7 (13): 212-218. ISSN: 1913-9093.  www.ccsenet.orgjournal/index.php/ies/article  (SCOPUS)  Antarabangsa (Scopus)  2014.Shahlan,Saemah,Zamri & Saadiah.International Education Studies
72 Zamri Mahamod, Nik Mohd. Rahimi Nik Yusoff, Mohamed Amin Embi, Jamaludin Badusah & Sharala A/P Subramaniam. (2014). Strategi pembelajaran Bahasa Melayu dalam kalangan pelajar warganegara asing berdasarkan kemahiran bahasa dan gred.  Jurnal Personalia Pelajar, 17 : 75-81.  www.spaj.ukm.my/personalia (BERWASIT)  Kebangsaan/ Tempatan  2014. Zamri et al.Jurnal Personalia Pelajar
73 Aliza Ali & Zamri Mahamod. (2015). Analisis keperluan terhadap pengguna sasaran modul pendekatan berasaskan bermain bagi pengajaran dan pembelajaran kemahiran bahasakanak-kanak prasekolah.  Jurnal Kurikulum dan Pengajaran Asia Pasifik, 3 (1): 1-8.  (BERWASIT)  Kebangsaan/ Tempatan  2015.Aliza & Zamri.JuKu & PAP
74 Aniza Ahmad & Zamri Mahamod (2015). Tahap kemahiran guru Bahasa Melayu sekolah menengah dalam melaksanakan pentaksiran berasaskan sekolah berdasarkan jantina, opsyen dan tempat mengajar. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 5 (1): 18-29. ISSN: 2180-4842.  www.ukm.my/jpbm   (BERWASIT).  Kebangsaan/ Tempatan
 75 A. Rahman Haron, Jamaludin Badusah & Zamri Mahamod (2015). Kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) dalam salak didik dengan elemen nyanyian dan elemen pantun. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 5 (1): 53-60. ISSN: 2180-4842. www.ukm.my/jpbm (BERWASIT).  Kebangsaan/ Tempatan
76 Noor Aini Ahmad & Zamri Mahamod (2015). Pengubahsuaian dalam pengajaran kemahiran Bahasa Malaysia bagi murid bermasalah pembelajaran. Jurnal Pendidikan Malaysia, 40 (1): 63-73. ISSN: 2180-0782.http://www.ukm.my/jurfpend  (BERWASIT).  Kebangsaan/ Tempatan  2015..Noor Aini & Zamri.MJE
77 Siti Iwana Sharizah Abu Samah, Rohaty Mohd Majzub & Zamri Mahamod. (2015). Teaching writing in preschool classroom. Journal of Applied Research Education, 19 (2015):50-59. ISSN: 2310-3477. http://www.ubd.edu.bn/journal/jare (BERWASIT) Antarabangsa/ Kebangsaan
78 Aliza Ali & Zamri Mahamod (2015). Development of play-based instruction module for teaching preschoolers’ language. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 9 (34) Special 2015: 110-118. ISBN: 1991-8178. http:///www.ajbasweb.com (SCOPUS, Q3) Antarabangsa (Scopus)
79 Aniza Ahmad & Zamri Mahamod (2015). Tahap kemahiran guru Bahasa Melayu sekolah menengah dalam melaksanakan pentaksiran berasaskan sekolah berdasarkan jantina, opsyen dan tempat mengajar. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 5 (91): 18-29. ISSN: 2180-4842. www.ukm.my.jpbm (BERWASIT) Kebangsaan/ Tempatan
80 Rohaida Yusop & Zamri Mahamod (2015). Keberkesanan peta pemikiran dalam meningkatkan pencapaian penulisan Bahasa Melayu murid tahun 6. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 5 (2): 31-37. ISSN: 2180-4842. www.ukm.my/jpbm(BERWASIT) Kebangsaan/ Tempatan
81 Aliza Ali & Zamri Mahamod. (2016). Pembangunan dan kebolehgunaan modul berasaskan bermain bagi pembelajaran kemahiran Bahasa Melayu kanak-kanak prasekolah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 6 (1): 16-29.ISSN: 2180-4842. www.spaj.ukm.my/jpbm (BERWASIT).  Kebangsaan/ Tempatan
82 Zamri Mahamod, Kamiliah Ayu Ab. Gani & Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad. (2016). Penggunaan strategi pembelajaran Bahasa Melayu dalam kalangan murid Cina berdasarkan sikap dan kemahiran bahasa.  Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 6 (1): 38-51. ISSN: 2180-4842.  www.spaj.ukm.my/jpbm (BERWASIT).  Kebangsaan/ Tempatan
83 Noraini Bidin & Zamri Mahamod. (2016). Kesediaan murid sekolah menengah terhadap pelaksanaan pentaksiran  berasaskan sekolah dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 6 (1): 64-76. ISSN: 2180-4842. www.spaj.ukm.my/jpbm(BERWASIT).  Kebangsaan/ Tempatan
84 Nurul Aisyah Abdullah, Zamri Mahamod & Nor Azwa Hanum Nor Shaid (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi penulisan karangan Bahasa Melayu pelajar sekolah menengah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 6 (2): 1-9. ISSN: 2180-4842.  www.spaj.ukm.my/jpbm(BERWASIT).  Kebangsaan/ Tempatan
85 Jumaliah Mingan & Zamri Mahamod. (2016). Pengetahuan pelajar sekolah menengah tentang penggunaan peta pemikiran dalam pembelajaran Bahasa Melayu.Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 6 (2): 23-32. ISSN: 2180-4842.  www.spaj.ukm.my/jpbm(BERWASIT).  Kebangsaan/ Tempatan
86 Norhiza Fadila & Zamri Mahamod. (2016). Kompetensi, sikap dan penggunaan aplikasi web 2.o sebagai bahan bantu mengajar dalam kalangan guru Bahasa Melayu sekolah rendah.Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 6 (2): 52-58. ISSN: 2180-4842.  www.spaj.ukm.my/jpbm(BERWASIT).  Kebangsaan/ Tempatan
 87 Nasyimah Ismail & Zamri Mahamod  (2016). Sikap dan kesediaan pelajar sekolah menengah terhadap kemahiran berfikir aras tinggi dalam pembelajaran KOMSAS Bahasa Melayu.Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 6 (2): 59-67. ISSN: 2180-4842.  www.spaj.ukm.my/jpbm(BERWASIT).  Kebangsaan/ Tempatan
88 Nor Hasmaliza Hasan & Zamri Mahamod. (2016).  Persepsi guru Bahasa Melayu sekolah menengah terhadap kemahiran berfikir aras tinggi. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 6 (2): 78-90. ISSN: 2180-4842.  www.spaj.ukm.my/jpbm(BERWASIT).  Kebangsaan/ Tempatan
89 Celinea Lasan & Zamri Mahamod. (2016). Amalan pembelajaran reciprocal dalam kalangan murid peribumi. Journal of Global Business and Social Entrepreneurship, 2 (2): 44-52. eISSN: 24621714. http://gbse.com.my/isijune16v2/GBSE%202(2)%2044-52%20(June%202016).pdf (BERWASIT)  Kebangsaan/ Tempatan
90 Rohaida Mazlan & Zamri Mahamod. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan guru Bahasa Melayu melaksanakan kajian pengajaran. Jurnal Pendidikan Malaysia, 41 (2): 173-182.  ISSN 2180-0782.http://ejournal.ukm.my/jpend  (BERWASIT)  Kebangsaan/ Tempatan
91 Siti Iwana Sharizah Abu Samah & Zamri Mahamod. (2016). Amalan pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran penulisan di prasekolah Kementerian Pendidikan Malaysia.  Jurnal Penyelidikan Pendidikan, 16: 12-21. ISSN: 1985-4382. IPG Kampus Pendidikan Isam. (BERWASIT).  Kebangsaan/ Tempatan
92 A. Rahman Haron, Jamaludin Badusah, Zamri Mahamod, Shahlan Surat & Zarina Ahmad. (2016). Jarian idea apenulisan karangan dengan pendekatan SALAK DIDIK melalui elemen sastera. Jurnal Penyelidikan Pendidikan, 16: 99-108. ISSN: 1985-4382. IPG Kampus Pendidikan Isam. (BERWASIT).  Kebangsaan/ Tempatan
93 Nur Ain Elzira Abdullah & Zamri Mahamod. (2017). Designing teaching and learning of Malay Language through lesson study based approach. International Journal of Current Research, 9 (3); 48188-48197.   http://www.journalcra.com. (SCOPUS)  Antarabangsa (Scopus)

C.2.     PASCASIDANG/PROSIDING (Kulit Keras/CD Rom)

C.2.1.  Prosiding Peringkat Kebangsaan

Bil. Maklumat Prosiding/Nama Prosiding/Penerbitan/Tahun PDF
1 Mohamed Amin Embi, Zamri Mahamod & Mohd. Nazali Abu Bakar.  1999. Pola penggunaan strategi pembelajaran bahasa Melayu di kalangan pelajar sekolah menengah. Proceedings of the MERA-ERA Joint Conference, 536-544. Penerbitan Malaysian Educational Research Association (MERA) & USM Pulau Pinang.
2 Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi. 2000. Pengenalpastian gaya dan strategi pembelajaran bahasa sebagai satu cara mengatasi masalah kepelbagaian pelajar di dalam kelas bahasa. Prosiding Seminar Kepelbagaian Pelajar: Cabaran dan Strategi Pengajaran, 13-26.  Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
3 Nik Mohd. Rahimi Nik Yusoff, Raja Mohd Fauzi Raja Musa, Kamurruzzaman Abd. Ghani, Zamri Mahamod & Jamalullail Abd. Wahab.  2000.  Implikasi konsep Sekolah Bestari terhadap pemikiran dan latihan guru bahasa Arab di Institut Pengajian Tinggi. Proceedings of the National Conference on Teaching and Learning in Higher Education, 88-93.  Penerbitan Sekolah Bahasa dan Pemikiran Saintifik UUM, Sintok.
4 Nik Mohd. Rahimi Nik Yusoff, Kamaruzzaman Abd. Ghani & Zamri Mahamod. 2000.  Kepelbagaian gaya bahasa Arab komunikasi mengikut jantina dan lokasi sekolah.  Prosiding Seminar Pendidikan Kebangsaan, 70-78.  Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
5 Zamri Mahamod, Jamaluddin Badushah, Mohamed Amin Embi & Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff. 2001. Penggunaan teknologi maklumat dalam pendidikan bahasa Melayu: Masalah, cabaran dan penyelesaiannya. Prosiding Seminar UPSI 2000, 175-184.  Penerbitan Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia UPSI, Tanjung Malim.
6 Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi.  2002.  Memperkukuhkan kemahiran berbahasa pelajar melalui kepelbagaian strategi pembelajaran bahasa.  Prosiding Konferensi Intelektual Bahasa (ICOL) 2001: Menganjak Paradigma Pendidikan Bahasa di Malaysia, 173-182.  Penerbitan Pusat Bahasa, UiTM Kampus Jengka.
7 Zamri Mahamod & Mohammed Sani Ibrahim.  2002. Profesionalisme guru-guru bahasa Melayu dalam kepimpinan dan pengajaran. Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Guru, 243-264. Penerbitan Sekolah Sains Kognitif dan Pendidikan UUM, Sintok.
8 Zamri Mahamod, Razali Bidin & Anita Abdul Rahman.  2002.  Kesan penyebatian kemahiran berfikir dalam pengajaran guru bahasa Melayu. Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Guru 2002, 265-279. Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
9 Zamri Mahamod, Jamaluddin Badusah & Mohamed Amin Embi. 2003. Memperkasa pembelajaran pelajar melalui kepelbagaian strategi pembelajaran bahasa. Prosiding Seminar Kebangsaan Memperkasakan Sistem Pendidikan, 682-699.  Penerbitan Fakulti Pendidikan UTM, Skudai.
10 Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi & Jamaluddin Badusah. 2003. Perbezaan jantina dalam penguasaan kemahiran berbahasa. Proceedings of MERA 2003 Conference, 193-209. Penerbitan Malaysian Educational Research Association (MERA) & USM, Pulau Pinang.
11 Mohamed Amin Embi, Mohd Isa Hamzah & Zamri Mahamod. 2003. Learners’ and teachers’ perception towards an online learner training model. Proceedings of the Investing in Innovation, Vol. 7: 93-100. Penerbitan Fakulti Pengajian Pendidikan UPM, Serdang.
12 Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi & Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff.  2004. Gaya pembelajaran bahasa di kalangan pelajar Diploma Pendidikan PJJ-UKM.  Prosiding Seminar Kebangsaan Pengajian Jarak Jauh 2000, 177-184. Penerbitan Pusat Pengajian Jarak Jauh UKM, Bangi.
13 Abdullah Yusoff & Zamri Mahamod.  2004. Satu sorotan daripada perspektif linguistik tentang penguasaan bahasa Melayu di kalangan murid pekak.  Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Khas, Vol. 1: 86-104.  Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
14 D.H. Mil Jaisa Biok & Zamri Mahamod.  2004.  Penggunaan kaedah latih tubi dalam program pemulihan pertuturan kanak-kanak sindrom down ketika belajar bahasa Melayu. Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Khas, Vol. 1: 236-251. Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
15 Ruslin Amir, Tajul Arifin Muhamad & Zamri Mahamod.  2004.  Penyesuaian gaya pembelajaran bakal guru Pendidikan Khas: Antara citra dan amalan. Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Khas, Vol. 2: 538-544. Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
16 Zamri Mahamod, Rosadah Abd. Majid, Abdullah Yusoff & Ho Siew Kah.   2004.  Persediaan guru ketika mengajar bahasa Melayu di kalangan murid pintar cerdas dan berbakat.  Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Khas, Vol. 1: 73-85. Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
17 Tajul Arifin Muhamad, Ruslin Amir & Zamri Mahamod.  2004.  Moticasi pencapaian matlamat dan prestasi pencapaian golf remaja Malaysia. Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Sukan dan Rekreasi, 349-358. Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
18 Zamri Mahamod, Tajul Arifin Muhamad, Ruslin Amir & Desma Desa.  2004.  Strategi pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan: Satu tinjauan. Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Sukan dan Rekreasi, 255-266. Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
19 Zamri Mahamod & Shahrin Awaluddin. 2005. Kecekapan bahasa penulisan dalam kalangan guru sekolah agama swasta: Satu analisis daripada aspek kesalahan bahasa. Prosiding Wacana Kebangsaan Pendidikan Islam Ke-4, 245-258. Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
20 Suwarnee Mohd Solah & Zamri Mahamod.  2006b. Teknologi maklumat dan komunikasi: Implementasi dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam dan Bahasa Arab.  Prosiding Wacana Kebangsaan Pendidikan Islam Siri Ke-5, 307-314. Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
21 Zamri Mahamod, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff & Mohamed Amin Embi.  2006. Strategi pembelajaran kemahiran lisan yang berkesan di dalam kelas Bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Prosiding Wacana Kebangsaan Pendidikan Islam Siri Ke-5, 363-374. Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
22 Suwarnee Mohd. Solah & Zamri Mahamod.  2006c. Persepsi terhadap kesediaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam kalangan guru Bahasa Melayu.  Prosiding Konvesyen Teknologi Pendidikan Ke-19, Jld. 2: 678-683. Penerbitan Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia, Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia, Putrajaya.
23 Zamri Mahamod, Norlela Abdollah & Zaleha Masiman.  2006. Sikap pelajar bukan Melayu ketika belajar Bahasa Melayu sebagai bahasa pertama. Procceding of the National Conference on Sciences, Tecnhology and Sosial Sciences, 37- 41. Penerbitan Pusat Bahasa UiTM Kampus Jengka.
24 Norasmah Othman & Zamri Mahamod.  2006.  Pelaksanaan Latihan Industri di Fakulti Pendidikan.  Prosiding Kolokium Fakulti Pendidikan Ke-11, 71-82.  Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM Bangi.
25 Nor Razah Lim & Zamri Mahamod. 2007. Peningkatan kualiti penyoalan guru Bahasa Melayu dalam meningkatkan kemahiran berfikir pelajar.  Prosiding Seminar Kebangsaan Isu-isu Pendidikan Negara Ke-3, 67-78. Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM Bangi.
26 Mahidin Awang Itam & Zamri Mahamod.  2007. Keberkesanan dan kekerapan penggunaan buku teks di dalam bilik darjah daripada persepsi guru Bahasa Melayu sekolah rendah.  Prosiding Seminar Kebangsaan Isu-isu Pendidikan Negara Ke-3, 105-116. Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM Bangi.
27 Awang Salleh Awang Wahap & Zamri Mahamod.  2007. Kesesuaian Teori Vygotsky dalam pembelajaran bahasa Melayu kanak-kanak prasekolah: Satu kajian kes.  Prosiding Seminar Kebangsaan Linguistik (SKALi 2007), CD ROM. Penerbitan Pusat Pengajian Bahasa & Linguistik, Fakulti Sains Sosial Kemasyarakatan UKM Bangi.
28 Zamri Mahamod, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff & Anita Abdul Rahman.  2008.  Memperkasakan kemahiran mengajar guru Pendidikan Islam melalui aktiviti penyoalan berbahasa Melayu.  Prosiding Wacana Pendidikan Islam Peringkat Kebangsaan Siri Ke-6, 589-598.  Penerbitan Biro Perkhidmatan Pendidikan, Majlis Islam Sarawak.
29 Zamri Mahamod, Mohd Sarifudin Mat Salleh & Anita Abdul Rahman.  2008.  Taburan kesukaran item soalan peperiksaan Penilaian Menengah Rendah Bahasa Melayu berdasarkan Model Rasch.  Prosiding Seminar Pendidikan Kejuteraan dan Alam Bina (PeKA2008), 240-255. Penerbitan Fakulti Kejuteraan, UKM Bangi.
30 Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Mohamed Amin Embi, Ab. Halim Tamuri, Maimun Aqsha Lubis & Zamri Mahamod..  2009.  Penilaian kesesuaian pendekatan komunikatif dalam pengajaran Bahasa Arab Model J-QAF di sekolah kebangsaan.  Prosiding Seminar Pemantauan Projek Penyelidikan GUP 2007 Sesi II, 194-195. Penerbitan Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi UKM, Bangi.
31 Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Mohamed Amin Embi, Ab. Halim Tamuri, Zamri Ariffin, Zamri Mahamod & Harun Baharudin.  2009.  Model pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab mengikut lisan Bahasa Malaysia. Prosiding Seminar Pemantauan Projek Penyelidikan GUP 2007 Sesi II, 209-212. Penerbitan Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi UKM, Bangi.
32 Mohamed Amin Embi, Zamri Mahamod, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff & Kamarul Shukri Mat Teh.  2009.  Pembangunan dan penilaian modul belajar cara belajar bahasa penuntut asing di IPT Malaysia.  Prosiding Seminar Pemantauan Projek Penyelidikan GUP 2007 Sesi II, 213-215.Penerbitan Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi UKM.
33 Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Parilah Mohd Shah  & Aliza Alias.  2009.  Pembinaan model pentaksiran berasaskan sekolah dalam mata pelajaran bahasa Melayu, Inggeris dan Arab.  Prosiding Seminar Pemantauan Projek Penyelidikan GUP 2007 Sesi II, 395-399. Penerbitan Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi UKM.
34 Zamri Mahamod & Peter Jerie anak Langan.  2009.  Sikap murid Iban terhadap pembelajaran Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Prosiding Seminar Kebangsaan Lingusitik 2009 (SKALi09). CD-ROM. Penerbitan Pusat Pengajian Bahasa & Linguistik, FSKK, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.
35 Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Parilah Mohd Shah & Aliza Alias.  2009. Perbandingan strategi pembelajaran Bahasa Melayu antara pelajar bandar dan pelajar luar bandar berdasarkan kategori belajar dan kemahiran bahasa.  Prosiding Persidangan Kebangsaan Pendidikan Luar Bandar 2009. CD-ROM. Penerbitan Sekolah Pendidikan & Pembangunan Sosial, Universiti Malaysia Sabah.
36 Jerie anak Peter Langan & Zamri Mahamod.  2009. Sikap dan motivasi murid-murid Iban terhadap pembelajaran Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua: Satu tinjauan di sekolah kebangsan luar bandar di Sarawak. Prosiding Persidangan Kebangsaan Pendidikan Luar Bandar 2009. CD-ROM. Penerbitan Sekolah Pendidikan & Pembangunan Sosial, Universiti Malaysia Sabah.
37 Andi Budiarman, Zamri Mahamod & Jamaluddin Badusah. 2010. Penggunaan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran menulis karangan pada peringkat sekolah menengah. Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM Jilid 5 2010, 279-296. Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.
38 Fa’izah Abd. Manan, Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi. 2010. Penggunaan strategi pembelajaran Bahasa Melayu dalam kalangan pelajar asing cemerlang bahasa mengikut kemahiran. Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara Kali Ke-4, 65-75. Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.
39 Fa’izah Abd. Manan, Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi. 2010. Pembangunan dan penilaian modul belajar-cara-belajar Bahasa Melayu pelajar asing (Modul BCB BM PA) institusi pengajian tinggi. Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM, 27-40. Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
40 Idris Harun, Nik Mohd. Rahimi Nik Yusoff & Zamri Mahamod. 2010. Strategi pembelajaran Pendidikan Islam pelajar Jabatan Pendidikan Islam. Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM Jilid 4 2010, 17-25. Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
41 Magdeline Nor & Zamri Mahamod. Pengetahuan pedagogi kandungan pengajaran guru Bahasa Iban sekolah menegah di Sarawak. 2010. Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM Jilid 5 2010, 257-268. Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
42 Noor Aini Ahmad, Zahara Aziz & Zamri Mahamod. 2010. Pendidikan inklusif dalam kalangan murid bermasalah pembelajaran ringan. Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara Kali Ke-4, 45-52. Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
43 Suhaima Abdullah, Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi, Ruhizan Mohamad Yasin, Nik Mohd. Rahimi Nik Yusoff & Jamaludin Badusah. 2010. Inovasi pembelajaran berasaskan masalah dalam pengajaran dan pembelajaran kesusasteraan melayu. Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara Kali Ke-4, 951-963. Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
44 Tamam Timbang & Zamri Mahamod. 2010. Faktor-faktor masalah membaca murid-murid sekolah rendah kerajaan di Brunei Darussalam. Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara Kali Ke-4,13-27. Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
45 Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi & Nik Mohd. Rahimi Nik Yusoff. 2010. Model pentaksiran berasaskan sekolah dalam Bahasa Melayu: cadangan peambahbaikan dalam pentaksiran kemahiran bahasa. Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara Kali Ke-4, 84-94. Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
46 Zuhairah Muhammad & Zamri Mahamod. 2010. Masalah pengajaran guru pendidikan khas yang mengajar Bahasa Melayu di program pendidikan khas integrasi. Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara Kali Ke-4, 107-121. Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
47 Zamri Mahamod. 2011. Memperkasakan penyelidikan dalam Pendidikan Sastera dan Pengajian Sastera. Prosiding Konferensi Himpunan Ilmuwan Sastera Melayu malaysia Kali Pertama: 80-90. Penerbitan Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim.
48 Zamri Mahamod. 2014. Kemahiran Bahasa Melayu untuk pelajar warganegara asing di IPTA dan IPTS Malaysia. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu & Pendidikan Kesusasteraan Melayu Kali Ke-3 , 2014: 1 – 6. Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
49 Tuan Siti Nooryani Tuan Fauzi, Zamri Mahamod, Maimun Aqsha Lubis & Yahya Othman. 2014. Tahap penguasaan membaca jawi dalam kalangan murid sekolah menengah rendah. Prosiding Wacana Pendidikan Islam Peringkat Kebangsaan Siri Ke-10: 421-432. Penerbit bersama Fakulti Pendidikan UKM & Majlis Ugama Islam Sabah.
50 Alizah Lambri & Zamri Mahamod. 2014. Pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu berpusatkan pelajar di peringkat pengajian tinggi: pelaksanaan dan penerimaan pelajar. Konvensyen Pendidikan Ke-20: 17-24. IPG Kampus Bahasa Melayu, Kuala Lumpur.
51 Siti Iwana Sharifah Abu Samah, Rohaty Mohd. Majzub & Zamri Mahamod. 2014. Interaksi sosial dalam pembelajaran penulisan kanak-kanak prasekolah. Konvensyen Pendidikan Ke-20: 26-32. IPG Kampus Bahasa Melayu, Kuala Lumpur.
52 Siti Salwah Atan, Jamalusin Badusah & Zamri Mahhamod. 2014. Pedagogi menerusi aplikasi rangkaian sosial dalam pengajaran dan pembelaajran Bahasa Melayu. Konvensyen Pendidikan Ke-20: 33-40. IPG Kampus Bahasa Melayu, Kuala Lumpur.
53 Zamri Mahamod, Nik Nur Farihah Nik Harmi & Yahya Othman. 2014. Keberkesanan peta pemikiran (I-Think) dalam meningkatkan pencapaian murid dalam pembelaajran komsas Bahasa Melayu. Konvensyen Pendidikan Ke-20: 41-53. IPG Kampus Bahasa Melayu, Kuala Lumpur.
54 Shahlan Surat, Saemah Rahman, Zamri Mahamod, Jamil Ahmad & Ruhizan M. Yasin. 2014. Strategi T-META meningkatkan aspirasi pendidikan pelajar miskin bandar dalam aktiviti penulisan. Konvensyen Pendidikan Ke-20: 120-129. IPG Kampus Bahasa Melayu, Kuala Lumpur.
55 Alizah Lambri & Zamri Mahamod. 2014. Aktiviti pembelajaran berasaskan masalah dalam proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Kesusateraan Melayu Kali Ke-3: 15- 24. Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
56 A. Rahman Haron, Jamaludin Badusah & Zamri Mahamod. 2014. Salak Didik: Ke arah peningkatan pencapaian penulisan karangan. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Kesusateraan Melayu Kali Ke-3: 25- 34. Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
57 Siti Iwana Sharizah Abu Samah, Rohaty Mohd Majzub & Zamri Mahamod. 2014. Tingkah laku penulisan murid-murid prasekolah. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Kesusateraan Melayu Kali Ke-3: 35- 42. Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
58 Magdeline Nor & Zamri Mahamod. 2014. Model pelaksanaan pengetahuan pedagogi kandungan guru Bahasa Iban. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Kesusateraan Melayu Kali Ke-3: 43- 58. Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
59 Rozaiman Makmun & Zamri Mahamod. 2014. Teknologi dan pengetahuan pedagogi kandungan guru dalam pengajaran Kesusasteraan Melayu. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Kesusateraan Melayu Kali Ke-3: 59- 80. Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
60 Aniza Ahmad & Zamri Mahamod. 2014. Kemahiran guru-guru Bahasa Melayu terhadap pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah di sekolah menengah.  Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Kesusateraan Melayu Kali Ke-3: 96- 110. Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
61 Noraini Bidin & Zamri Mahamod. 2014. Kesediaan murid sekolah menengah terhadap pelaksanaan pentaksiran berasaskan Sekolah Bahasa Melayu.  Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Kesusateraan Melayu Kali Ke-3: 111- 128. Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
62 Jumaliah Mingan & Zamri Mahamod. 2014. Penggunaan peta pemikiran (I-Think) dalam pembelajaran Bahasa Melayu menengah atas. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Kesusateraan Melayu Kali Ke-3: 129- 142. Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
63 Nik Nur Farihah Nik Harmi & Zamri Mahamod. 2014. Keberkesanan kaedah peta pemikiran (I-Think) terhadap pencapaian dan sikap murid tingkatan empat.  Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Kesusateraan Melayu Kali Ke-3: 143- 160. Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
64 Nurul Aisyah Abdullah & Zamri Mahamod. 2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi penulisan karangan Bahasa Melayu murid sekolah menengah di daerah Manjung, Perak. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Kesusateraan Melayu Kali Ke-3: 161- 172. Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
65 Norhiza Faila & Zamri Mahamod. 2014. Kompetensi, sikap dan penggunaan Aplikasi Web 2.0 sebagai bahan bantu mengajar dalam kalangan guru Bahasa Melayu. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Kesusateraan Melayu Kali Ke-3: 173- 186. Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
67 Jamilah Hassan & Zamri Mahamod. 2014. Pengetahuan dan sikap guru Bahasa Melayu menggunakan kaedah pembelajaran berasaskan masalah dalam pengajaran komsas. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Kesusateraan Melayu Kali Ke-3: 205- 220. Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
68 Siti Zaleha Mohd Nor & Zamri Mahamod. 2014. Pelaksanaan konsep 5P (penggabungjalinan, penyerapan, pengayaan, pemulihan dan penilaian) dalam pengajaran Bahasa Melayu. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Kesusateraan Melayu Kali Ke-3: 221- 238. Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
69 Aliza Ali & Zamri Mahamod. 2014. Pembangunan modul pendekatan berasaskan bermain bagi pengajaran dan pembelajaran kemahiran bahasa kanak-kanak prasekolah.  Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Kesusateraan Melayu Kali Ke-3: 253- 266. Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
70 Anua Haris & Zamri Mahamod. 2014. Strategi pengajaran berpusatkan pelajar dalam kalangan guru cemerlang Bahasa Melayu sekolah menengah. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Kesusateraan Melayu Kali Ke-3: 267- 274. Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
71 Fuadi Abdul Razak, Jamaludin Badusah & Zamri Mahamod. 2014. Penerimaan e-pembalajaran dalam kalangan guru Bahasa Melayu program pensiswazahan guru. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Kesusateraan Melayu Kali Ke-3: 275- 284. Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
72 Sharala Subramaniam & Zamri Mahamod. 2014. Keberkesanan penggunaan modul belajar-cara-belajar Bahasa Melayu berasaskan strategi pembelajaran Bahasa Melayu pelajar warganegara asing. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Kesusateraan Melayu Kali Ke-3: 285- 294. Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
73 Wan Dyarudin Wan Mustappa & Zamri Mahamod. 2014. Teras pengetahuan pedagogi kandungan dan kemahiran guru Bahasa Melayu. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Kesusateraan Melayu Kali Ke-3: 295- 316. Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
74 Nur Ain Alzira Abdullah, Nur Aishah Abdullah & Zamri Mahamod. 2014. PCK guru Bahasa Melayu (GBM): Penulisan karangan Bahasa Melayu untuk murid POLUS. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Kesusateraan Melayu Kali Ke-3: 331- 344. Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
75 Hasmira Alias & Zamri Mahamod. 2014. Pelaksanaan kurikulum dalam kalangan guru Bahasa Melayu di sekolah jenis kebangsaan daerah Hulu Langat.  Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Kesusateraan Melayu Kali Ke-3: 345- 360. Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
76 Nor Azimah Mohd Yusoff & Zamri Mahamod. 2014. Keberkesanan pendekatan didik hibur terhadap pencapaian kemahiran membaca Bahasa Melayu dalam kalangan murid lemah.  Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Kesusateraan Melayu Kali Ke-3: 381- 390. Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
77 Tengku Fairus Raja Hassan & Zamri Mahamod. 2014. Kemahiran berfikir aras tinggi: persepsi dan amalan guru Bahasa Melayu semasa pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.  Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Kesusateraan Melayu Kali Ke-3: 391- 398. Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
78 Siti Nurliyana Ab. Halim & Zamri Mahamod. 2014. Pengaplikasian elemen kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran dan pembelajaran pemahaman bacaan. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Kesusateraan Melayu Kali Ke-3: 409- 424. Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
79 Kamiliah Ayu Ab. Ghani & Zamri Mahamod. 2014. Keberkesanan strategi pembelajaran Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua dalam kalangan pelajar. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Kesusateraan Melayu Kali Ke-3: 425- 430. Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
80 Norhasmi Othman & Zamri Mahamod. 2014. Penggunaan VLE Frog dalam pengajaran tatabahasa Bahasa Melayu. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Kesusateraan Melayu Kali Ke-3: 437- 446. Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
81 Suraya Hanis Ilias & Zamri Mahamod. 2014. Strategi pengajaran guru novis dalam aspek pemahaman, penulisan dan tatabahasa sekolah rendah. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Kesusateraan Melayu Kali Ke-3: 459- 472. Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
82 Nor Hasmaliza Hasan & Zamri Mahamod. 2014. Kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan guru Bahasa Melayu: satu tinjauan di daerah Kuala Terengganu. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Kesusateraan Melayu Kali Ke-3: 473- 482. Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
83 Nurul Nabihah Ishak & Zamri Mahamod. 2014. Teknik Visual-Ikon dalam pembelajaran kemahiran menulis ayat mudah murid pemulihan khas. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Kesusateraan Melayu Kali Ke-3: 483- 500. Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
84 Zamri Mahamod. 2015. Profisien murid dalam kemahiran Bahasa Melayu: isu dan cabaran. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Kesusateraan Melayu Kali Ke-4: 1-8. Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
85 Aliza Ali & Zamri Mahamod. 2015. Pembangunan. penilaian dan kesahan kandungan modul pengajaran dan pembelajaran berasaskan pendekatan bermain bagi kemahiran bahasa kanak-kanak prasekolah. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Kesusateraan Melayu Kali Ke-4: 9-24. Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
86 Nor Hasmaliza Hasan & Zamri Mahamod. 2015. Persepsi guru Bahasa Melayu sekolah menengah terhadap kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran dan pembelajaran.  Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Kesusateraan Melayu Kali Ke-4: 25-44. Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
87 Alizah Lambri & Zamri Mahamod. 2015. Pengajaran dan pembelajaran Bahasa Mealyu berpusatkan pelajar dalam membentuk kemahiran insaniah. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Kesusateraan Melayu Kali Ke-4: 45-56. Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
88 Siti Salwa Atan & Zamri Mahamod. 2015. Pedagogi Abad 21 berbasiskan rangkaian sosial Google Plus dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Kesusateraan Melayu Kali Ke-4: 57-64. Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
89 Rahimah Sabtu & Zamri Mahamod. 2015. Pelaksanaan program I-Think dalam pembelajaran Komsas di sekolah menengah. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Kesusateraan Melayu Kali Ke-4: 65-76. Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
90 Rozaiman Makmun & Zamri Mahamod. 2015. Model amalan TPPK guru dalam pengajaran dan pembelajaran kesusasteraan Melayu. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Kesusateraan Melayu Kali Ke-4: 77-96. Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
91 Ong Sze Chong, Zamri Mahamod & Mohd Izham Mohd Hamzah. 2015. Ciri keperibadian dan motivasi guru cemerlang sekolah menengah di negeri Sarawak. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Kesusateraan Melayu Kali Ke-4: 115-130. Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
92 Wan Dyarudin Wan Mustappa, Zamri Mahamod & Yahya Othman. 2015. Penggunaan teknik membaca SQ3R dalam pengajaran kefahaman membaca di sekolah menengah. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Kesusasteraan Melayu Kali Ke-4: 131-144. Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
93 Sharala Subramaniam, Zamri Mahamod & Yahya Othman. 2015. Faktor budaya yang mempengaruhi strategi pembelajaran Bahasa Melayu pelajar asing di IPT Malaysia. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Kesusasteraan Melayu Kali Ke-4: 145-158. Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
94 Suraya Hanis & Zamri Mahamod. 2015. Strategi pengajaran dan penulisan dalam kalangan guru novis sekolah rendah. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Kesusasteraan Melayu Kali Ke-4: 159-180. Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
95 Nasyimah Ismail & Zamri Mahamod. 2015. Pengetahuan, sikap dan kesediaan pelajar terhadap kemahiran befikir aras tinggi dalam pembelajaran komponen Sastera Bahasa Melayu. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Kesusasteraan Melayu Kali Ke-4: 181-194. Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
96 Nur Ain Elzira Abdullah, Zamri Mahamod & Nur Aisyah Abdullah. 2015. Pembudayaan komuniti pembelajaran profesional (Profesional Learning Community – PLC) guru Bahasa Melayu untuk pengajaran murid gagal lulus (Galus). Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Kesusasteraan Melayu Kali Ke-4: 195-212. Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
97 Celinea Lasan & Zamri Mahamod. 2015. Pendekatan bersaling dalam pengajaran kemahiran membaca Bahasa Melayu bagi meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi : Kajian kes murid peribumi Bidayuh di Sarawak. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Kesusasteraan Melayu Kali Ke-4: 213-226. Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
98 Siti Nurliyana Ab. Halim & Zamri Mahamod. 2015. Pengetahuan, sikap dan kesediaan pelajar terhadap kemahiran berfikir aras tinggi dalam pembelajaran pemahaman bacaan. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Kesusasteraan Melayu Kali Ke-4: 261-278. Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
99 Nurul Nabihah Ishak & Zamri Mahamod. 2015. Teknik Visual-Ikon dalam pengajaran kemahiran menulis ayat mudah murid pemulihan khas. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Kesusasteraan Melayu Kali Ke-4: 279-288. Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
100 Noor Syazwani Roni & Zamri Mahamod. 2015. Kemahiran berfikir aras tinggi dalam kesusasteraan melayu : peranan guru. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Kesusasteraan Melayu Kali Ke-4: 299-310. Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
101 Kamiliah Ayu Ab. Ghani & Zamri Mahamod. 2015. Strategi pembelajaran Bahasa Melayu dalam kalangan pelajar bukan Melayu. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Kesusasteraan Melayu Kali Ke-4: 341-352. Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.ISBN: 978-983-2267-49-2
102 Zamri Mahamod, Nor Hasmaliza Hasan & Wan Muna Ruzanna Wan Mohamad. (2015). Pelaksanaan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran guru Bahasa Melayu sekolah menengah. Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara Kali Ke-5, 1-11. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM. ISBN: 978-983-2267-82-9.
103 Rohaida Mazlan & Zamri Mahamod. (2015). Amalan kajian pengajaran (lesson study) dalam kalangan guru Bahasa Melayu: Satu cadangan. Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara Kali Ke-5, 38-44. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM. ISBN: 978-983-2267-82-9.
104 Wan Nurzuliana Wan Ahmad & Zamri Mahamod. (2015). Literasi kemahiran menulis dalam kalangan murid bermasalah pembelajaran di bawah Program Intervensi LINUS. Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara Kali Ke-5, 120-133. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM. ISBN: 978-983-2267-82-9
105 Ong Sze Chong, Zamri Mahamod & Mohd Izham Mohd Hamzah(2015). Ciri keperibadian dan motivasi guru cemerlang sekolah menengah di negeri Sarawak. Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara Kali Ke-5, 348-358. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM. ISBN: 978-983-2267-82-9
106 Ezwafahmey Ahmad Kusaini & Zamri Mahamod. (2016). Aplikasi amalan komuniti pembelajaran profesional guru cemerlang Bahasa Melayu. Prosiding Seminar Penyelidikan Kebangsaan 2016, 33-41. Tanjung Malim: Penerbitan Fakulti Pengurusan dan Ekonomi UPSI. ISBN: 978-983-2084-16-7.
107 Ainatul Jannah Azian &Zamri Mahamod. (2016). Memperkasa kreativiti dan inovasi guru Bahasa Melayu abad ke-21 melalui flipped classroomProsiding Seminar Penyelidikan Kebangsaan 2016, 120-126. Tanjung Malim: Penerbitan Fakulti Pengurusan dan Ekonomi UPSI. ISBN: 978-983-2084-16-7.
108 Zamri Mahamod.(2016). Memperkasakan pedagogi Bahasa Melayu abad ke-21. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Pendidikan Kesusasteraan Melayu Kali Ke-5, 1-17. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. ISBN: 978-983-2267-49-2.
 109 Jamilah Hassan &Zamri Mahamod.(2016). Pengetahuan, kemahiran pelaksanaan dan sikap guru Bahasa Melayu menggunakan kaedah pembelajaran berasaskan masalah pengajaran Komsas sekolah menengah. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Pendidikan Kesusasteraan Melayu Kali Ke-5, 27-40. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. ISBN: 978-983-2267-49-2.
110 Mohamad Yazid Mohamad &Zamri Mahamod.(2016). Strategi pembelajaran bahasa dalam kalangan murid cemerlang di sebuah sekolah jenis kebangsaan Cina.Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Pendidikan Kesusasteraan Melayu Kali Ke-5, 61-82. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. ISBN: 978-983-2267-49-2.
111 Mohd Izzuddin Che Azahari &Zamri Mahamod.(2016). Keberkesanan penggunaan i-think dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di peringkat sekolah rendah.Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Pendidikan Kesusasteraan Melayu Kali Ke-5,95-112. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. ISBN: 978-983-2267-49-2.
112 Noor Syazwani Roni &Zamri Mahamod.(2016). Pengetahuan kurikulum, pedagogi dan teknologi dalam kalangan guru kesusasteraan Melayu abad ke-21.Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Pendidikan Kesusasteraan Melayu Kali Ke-5, 123-132. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. ISBN: 978-983-2267-49-2.
113 Arniza Mokhtar &Zamri Mahamod.(2016). Penyerapan kemahiran bernilai tambah dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu.Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Pendidikan Kesusasteraan Melayu Kali Ke-5,143-162. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. ISBN: 978-983-2267-49-2.
114 Ong Sze Chong, Zamri Mahamod & Mohd Izham Mohd Hamzah. (2016).Ciri pengajaran dan pembelajaran guru cemerlang Bahasa Melayu sekolah menengah di negeri Sarawak. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Pendidikan Kesusasteraan Melayu Kali Ke-5,163-178. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. ISBN: 978-983-2267-49-2.
115 Hazlin Mohamat & Zamri Mahamod.(2016). Tahap pengetahuan, sikap dan amalan penggunaan peta pemikiran i-think dalam kalangan guru Bahasa Melayu.Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Pendidikan Kesusasteraan Melayu Kali Ke-5,1790198. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. ISBN: 978-983-2267-49-2.
116 Noel Jimbai anak Balang, Kiah anak Sakudan & Zamri Mahamod.(2016).Keberkesanan peer coaching dalam meningkatkan kemahiran mengajar karangan Bahasa Melayu.Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Pendidikan Kesusasteraan Melayu Kali Ke-5,205-220. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. ISBN: 978-983-2267-49-2.
117 Ezwafahmey Ahmad Kusaini & Zamri Mahamod.(2016). Persepsi guru Bahasa Melayu terhadap pelaksanaan komuniti pembelajaran profesional di sekolah menengah.Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Pendidikan Kesusasteraan Melayu Kali Ke-5,229-224. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. ISBN: 978-983-2267-49-2.
118 Celinea anak Lasan & Zamri Mahamod.(2016). Amalan pembelajaran reciprocal Bahasa Melayu dalam konteks bilik darjah di Malaysia.Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Pendidikan Kesusasteraan Melayu Kali Ke-5,255-268. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. ISBN: 978-983-2267-49-2.
 119 Salwa Radwani Zahiruddin &Zamri Mahamod.(2016). Sikap terhadap Bahasa Melayu dan tahap penguasaannya dalam kalangan pelajar sekolah menengah rendah di daerah Pattani, Thailand. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Pendidikan Kesusasteraan Melayu Kali Ke-5,279-292. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. ISBN: 978-983-2267-49-2.
120 Bhavani a/p Somasundram &Zamri Mahamod.(2016). Keberkesanan pembelajaran koperatif terhadap pencapaian dan motivasi dalam pembelajaran Bahasa Melayu.Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Pendidikan Kesusasteraan Melayu Kali Ke-5,293-314. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. ISBN: 978-983-2267-49-2.
121 Wan Nurzuliana Wan Ahmad&Zamri Mahamod.(2016). Amalan guru dalam pelaksanan kemahiran literasi Bahasa Melayu bagi program LINUS di sekolah rendah.Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Pendidikan Kesusasteraan Melayu Kali Ke-5,315-330. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. ISBN: 978-983-2267-49-2.
122 Rahimah Ahmad&Zamri Mahamod.(2016). Penerapan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran karangan oleh guru Bahasa Melayu: Satu kajian kes. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Pendidikan Kesusasteraan Melayu Kali Ke-5,331-350. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. ISBN: 978-983-2267-49-2.
123 Nur Syafina Mohd Sobri &Zamri Mahamod.(2016). Strategi pembelajaran bahasa dalam kalangan pelajar prasiswazah Pengajian Bahasa Melayu di Prince of Songkhla University, Pattani.Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Pendidikan Kesusasteraan Melayu Kali Ke-5,351-372. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. ISBN: 978-983-2267-49-2.
124 Nur Khazinatul Fateha&Zamri Mahamod.(2016). Sikap, motivasi dan kemahiran abad ke-21 dalam kalangan pelajar Bahasa Melayu sekolah menengah.Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Pendidikan Kesusasteraan Melayu Kali Ke-5,372-392. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. ISBN: 978-983-2267-49-2.
125 Sarabiah Jusoh&Zamri Mahamod.(2016). Tanggapan, amalan dan keberkesanan bimbingan pegawai SISC+ dari perspektif guru Bahasa Melayu. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Pendidikan Kesusasteraan Melayu Kali Ke-5,393-416. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. ISBN: 978-983-2267-49-2.
126 Farah Adlina Mokter&Zamri Mahamod.(2016). Keberkesanan pembelajaran berasaskan masalah terhadap pencapaian dan kemahiran berfikir aras tinggi pelajar dalam karangan Bahasa Melayu. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Pendidikan Kesusasteraan Melayu Kali Ke-5,417-428. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. ISBN: 978-983-2267-49-2.
127 Nur Ain Elzira Abdullah &Zamri Mahamod.(2016). Amalan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu melalui Komuniti pembelajaran profesional berdasarkan pendekatan lesson study. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Pendidikan Kesusasteraan Melayu Kali Ke-5,445-456. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. ISBN: 978-983-2267-49-2.
128 Rohaida Mazlan&Zamri Mahamod.(2016). Pengetahuan, pemahaman dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan guru Bahasa Melayu sekolah menengah dalam melaksanakan kajian pengajaran. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Pendidikan Kesusasteraan Melayu Kali Ke-5,457-476. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. ISBN: 978-983-2267-49-2.
 129 Suraya Hanis Ilias &Zamri Mahamod.(2016). Amalan Pelaksanaan Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuhkan Bahasa Inggeris dalam Kalangan Guru Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Pendidikan Kesusasteraan Melayu Kali Ke-5,477-486. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. ISBN: 978-983-2267-49-2.
130 Noor Azam Abdul Rahman&Zamri Mahamod.(2016). Kata kunci dalam buku undang-undang.Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Pendidikan Kesusasteraan Melayu Kali Ke-5,487-494. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. ISBN: 978-983-2267-49-2.
131 Siti Nur Asilah Abdul Wahab &Zamri Mahamod.(2016). Keberkesanan penggunaan lagu dalam pembelajaran dan pengajaran tabahasa Bahasa Melayu.Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Pendidikan Kesusasteraan Melayu Kali Ke-5,495-510. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. ISBN: 978-983-2267-49-2.
132 Salwani Abu Bakar,Zamri Mahamod& Fatimah Ab. Manap.(2016). Kaedah penyelesaian masalah dalam pengajaran Bahasa Jerman. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Pendidikan Kesusasteraan Melayu Kali Ke-5,531-538. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. ISBN: 978-983-2267-49-2.
133 Sumarni Lapammu &Zamri Mahamod.(2017). Pengetahuan, sikap dan kesediaan pelajar  tingkatan 4 daerah Tawau terhadap penggunaan pembelajaran persekitaran maya VLE Frog dalam Bahasa Melayu. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu Sabah dan Sarawak (Eksekutif) Kali Ke-6, 19-32. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. ISBN: 978-983-2267-49-2.
134 Nancy Ngumbang&Zamri Mahamod.(2017). Sikap dan motivasi murid Melanau daerah Matu dan Daro dalam pembelajaran Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu Sabah dan Sarawak (Eksekutif) Kali Ke-6, 51-70. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. ISBN: 978-983-2267-49-2.
135 Christine Linsah &Zamri Mahamod.(2017). Penggunaan peta pemikiran i-think terhadap penguasaan Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua dalam kalangan pelajar Bidayuh daerah Serian. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu Sabah dan Sarawak (Eksekutif) Kali Ke-6, 81-104. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. ISBN: 978-983-2267-49-2.
136 Hanim Buang &Zamri Mahamod.(2017). Pelaksanaan konsep 5P dalam pengajaran penulisan guru BahasaMelayu sekolah rendah daerah Kuching. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu Sabah dan Sarawak (Eksekutif) Kali Ke-6, 149-162. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. ISBN: 978-983-2267-49-2.
137 Ermerta Johari &Zamri Mahamod.(2017). Tahap pelaksanaan pemikiran inventif dalam kalangan guru Bahasa Melayu daerah Beaufort.Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu Sabah dan Sarawak (Eksekutif) Kali Ke-6, 311-328. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. ISBN: 978-983-2267-49-2.
 138 Mohd Hafiz Mohd Noor &Zamri Mahamod.(2017). Pengetahuan, sikap dan kesediaan guru Bahasa Melayu di daerah Limbang terhadap Kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran membuat ulasan.Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu Sabah dan Sarawak (Eksekutif) Kali Ke-6, 385-398. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. ISBN: 978-983-2267-49-2.
139 Syazana Sahari &Zamri Mahamod.(2017).Persepsi guru Bahasa Melayu sekolah rendah daerah Sri Aman terhadap kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran dan pembelajaran.  Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu Sabah dan Sarawak (Eksekutif) Kali Ke-6, 421-438. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. ISBN: 978-983-2267-49-2.
140 Sh. Siti Hauzimah Wan Omar &Zamri Mahamod.(2017). Kesediaan guru melaksanakan pentaksiran berasaskan sekolah Bahasa Melayu di sekolah rendah daerah Betong. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu Sabah dan Sarawak (Eksekutif) Kali Ke-6, 511-528. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. ISBN: 978-983-2267-49-2.
141 Tengku Nor Adila Tengku Mohamed Salim &Zamri Mahamod.(2017).Pengaruh sosial terhadap penulisan karangan Bahasa Melayu murid sekolah rendah peribumi daerah Bintulu.Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu Sabah dan Sarawak (Eksekutif) Kali Ke-6, 601-620. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. ISBN: 978-983-2267-49-2.
142 Noordiana Abu Bakar &Zamri Mahamod.(2017). Kesediaan guru terhadap implementasi kemahiran abad ke-21 dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu daerah Limbang.Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu Sabah dan Sarawak (Eksekutif) Kali Ke-6,  655-674. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. ISBN: 978-983-2267-49-2.
143 Zamri Mahamod, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Mohd Mahzan Awang & Chew Fong Peng. (2017). Jati diri pelajar aliran pendidikan universiti awam dari aspek pemahaman, penghayatan dan pengamalan Bahasa Melayu.Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu Sabah dan Sarawak (Eksekutif) Kali Ke-6, 701-714. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. ISBN: 978-983-2267-49-2.
144 Ong Sze Chong, Zamri Mahamod & Mohd Izham Mohd Hamzah.(2017). Ciri kemahiran guru cemerlang Bahasa Melayu sekolah menengah di negeri Sarawak.Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu Sabah dan Sarawak (Eksekutif) Kali Ke-6, 715-726. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. ISBN: 978-983-2267-49-2.

C.2.2.   Prosiding Peringkat Antarabangsa/Serantau

Bil. Maklumat Prosiding/Nama Proding/Penerbitan/Tahun PDF
1 Mohd. Arif Ismail, Zamri Mahamod & Norizan Abdul Razak. 2000. Multimedia dan aplikasinya dalam pembelajaran bahasa. Proceedings of the International Conference on Teaching and Learning in the 21 Century, 916-929. Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
2 Zamri Mahamod & Jamaludin Badusah.  2000.  Penyebatian kemahiran berfikir dalam pengajaran guru bahasa Melayu. Proceedings of the International Conference on Teaching and Learning in the 21 Century, 1313-1328.  Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
3 Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi. 2001. Keberkesanan dan masalah penggunaan teknologi dalam pendidikan bahasa Melayu. Proceeding of the International Conference on Technology and Vocational-Technical Education: Globalization and Future Trends, Vol. 2, 479-486. Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
4 Kamaruzzaman Abd. Ghani, Nik Mohd. Rahimi Nik Yusoff & Zamri Mahamod.  2001.  Keperluan asas penulisan imlak bahasa Arab dalam meningkatkan profesionalisme guru bahasa Arab. Proceeding of the  International Conference on Challenges & Prospects in Teacher Education, 189-197. Fakulti Pendidikan UiTM, Shah Alam.
5 Zamri Mahamod, Jamaludin Badusah, Mohamed Amin Embi & Nik Mohd. Rahimi Nik Yusoff.  2001. Pengajaran guru yang berkesan dalam penulisan: Keberkesannya menurut persepsi pelajar. Prosiding International Conference on Challenges & Prospects in Teacher Education, 173-188.  Penerbitan Fakulti Pendidikan UiTM, Shah Alam.
6 Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi, Noriah Mohd Ishah & Juriah Long. 2002. Strategi pembelajaran bahasa dari segi jantina pelajar cemerlang: Satu kajian perbandingan. Proceedings of the International Conference on Education for All (CESA), Vol. 1, 63-77.  Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
7 Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi.  2005.  Penggunaan strategi pembelajaran bahasa Melayu: Satu kajian perbandingan antara pelajar Melayu dan bukan Melayu berdasarkan faktor demografi. Proceedings of The 5th Comparative Education Society of Asia Beinnial Conference (CESA), Vol. 1: 502-523 (hardcopy & cd room). Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
8 Mohd Arif Ismal & Zamri Mahamod.  2005. Teknologi maklumat dan komunikasi: Multimedia dan aplikasinya dalam pembelajaran bahasa. Prosiding Seminar Pendidikan Serantau UKM-UNRI, 474-490. Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
9 Zamri Mahamod.  2005.  Strategi kemahiran lisan dan bukan lisan: Kemakmuran bersama dalam konteks pembelajaran bahasa. Prosiding Seminar Pendidikan Serantau UKM-UNRI, 301-318. Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
10 Zamri Mahamod, Jamaludin Badusah & Juliana Amin. 2005. Pendidikan bahasa Melayu era globalisasi dan teknologi maklumat: Masalah dan cabaran. Prosiding Seminar Pendidikan Serantau UKM-UNRI, 616-628. Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
11 Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi.  2005. Strategi pembelajaran bahasa kepelbagaian pelajar: Satu penelitian strategi belajar ketika peperiksaan. Prosiding Persidangan Serantau Pendidikan Bahasa Melayu, 316-338. Penerbitan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan USM, Pulau Pinang.
12 Anita Abdul Rahman & Zamri Mahamod. 2006. Peranan guru Bahasa Melayu dalam menjayakan kajian tindakan: Satu cadangan. Prosiding Persidangan Serantau Pendidikan Bahasa Melayu Ke-2, 31-41. Penerbitan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan USM, Pulau Pinang.
13 Awang Salleh Awang Wahap & Zamri Mahamod.  2006. Tahap pengetahuan guru prasekolah tentang Teori Vvgotsky dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa kanak-kanak prasekolah. Prosiding Persidangan Serantau Pendidikan Bahasa Melayu Ke-2, 42-48. Penerbitan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan USM, Pulau Pinang.
14 Zamri Mahamod.  2006. Strategi pembelajaran Bahasa Melayu pelajar Melayu, Cina dan India: Satu perbandingan dari segi etnik, jantina dan kemahiran bahasa.  Prosiding Persidangan Serantau Pendidikan Bahasa Melayu Ke-2, 159-167. Penerbitan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan USM, Pulau Pinang.
15 Suwarnee Mohd Solah & Zamri Mahamod.  2006a. Kesediaan guru Bahasa Melayu membudayakan aplikasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Prosiding Persidangan Serantau Pendidikan Bahasa Melayu Ke-2, 137-147.  Penerbitan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan USM, Pulau Pinang.
16 Zamri Mahamod & Juliawati Ibrahim.  2007. Keberkesanan Model Gaya Pengajaran Grasha dalam pengajaran guru bahasa Melayu dan Inggeris.  Prosiding Seminar Pendidikan Serantau III, 202-216.Penerbitan Universiti Riau Indonesia, UNRI Pekanbaru.
17 Zamri Mahamod & Norazizah Abdul Aziz.  2007. Sikap dan gaya pembelajaran serta hubungannya dengan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Kesusasteraan Melayu.  Prosiding Seminar Antarabangsan Kesusasteraan Melayu IX (SAKM IX), CD ROM. Penerbitan Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, FSSK UKM.
18 Noor Aini Ahmad & Zamri Mahamod.  2007.  Penggunaan bahan bantu mengajar komponen Bahasa Melayu kepada murid bermasalah pembelajaran. Prosiding Seminar Antarabangsa Linguistik dan Bahasa Melayu Ke-3, 221-227. Penerbitan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi UPM dan Dewan Bahasa & Pustaka.
19 Zamri Mahamod & Nor Razah Lim. 2007.  Keberkesanan teknik penyoalan lisan dalam pengajaran guru Bahasa Melayu sekolah menengah. Prosiding Seminar Antarabangsa Linguistik dan Bahasa Melayu Ke-3, 326-334. Penerbitan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi UPM dan Dewan Bahasa & Pustaka.
20 Noor Aini Ahmad, Zaharah Aziz & Zamri Mahamod. 2007. Merapatkan jurang Pendidikan Khas bermasalah pembelajaran di Malaysia. Proceeding of the International Conference on Lifelong Learning, 342-350.  Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM.
21 Adnan Abdullah, Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff & Zolkepli Haron.  2008.  Penambahbaikan dalam kemahiran pentaksiran berasaskan sekolah (PBS) bagi mata pelajaran Bahasa Arab.  Proceedings of the 3rd International Language Learning Conference 2008, 22-28. Penerbitan Pusat Bahasa & Terjemahan, USM.
22 Kamarul Shukri Mat Teh, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Mohamed Amin Embi & Zamri Mahamod.  2008. Penggunaan strategi pembelajaran bahasa berdasarkan tahap pencapaian Bahasa Arab Komunikasi. Proceedings of the 3rd International Language Learning Conference 2008, 209-222. Penerbitan Pusat Bahasa & Terjemahan, USM.
23 Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Parilah Mohd Shah & Aliza Alias.  2008.  Strategi pembelajaran Bahasa Melayu pelajar cemerlang mengikut kemahiran bahasa dan aspek berbahasa, zon dan kategori belajar.   Proceedings of the 3rd International Language Learning Conference 2008, 726-734. Penerbitan Pusat Bahasa & Terjemahan, USM.
24 Zamri Mahamod & Celinea anak Lasan.  2008.  Memperkasa Bahasa Melayu di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta di negeri Sarawak: Satu tinjauan.  Prosiding Seminar Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu Ke-4, 407-420.Penerbitan Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi UPM dengan Dewan Bahasa & Pustaka.
25 Adnan Abdullah, Zamri Mahamod, Nik Mohd. Rahimi Nik Yusoff,  Mohamed Amin Embi & Zolkepli Haron. 2009. Penyelidikan model pentaksiran berasaskan sekolah dalam mata pelajaran Bahasa Arab.  Prosiding Seminar Pendidikan Serantau Ke-4, 32-42.  Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM.
26 Dayang Aidah Hj. Jalin, Zamri Mahamod &Nur Aisyah Mohamad Noor.  2009.  Penyelidikan pembelajaran masteri dalam Kesusasteraan Melayu: Pelaksanaannya di sekolah-sekolah menengah di Brunei Darussalam. Prosiding Seminar Pendidikan Serantau Ke-4, 205-215.  Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM.
27 Fa’izah Abd. Manan, Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi. 2009.  Penyelidikan trategi pembelajaran Bahasa Melayu sebagai bahasa asing dalam kalangan pelajar luar negara. Prosiding Seminar Pendidikan Serantau Ke-4, 259-268.  Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM.
28 Kamarul Shukri Mat Teh, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Mohamed Amin Embi & Zamri Mahamod. 2009. Sumbangan beberapa pemboleh ubah terhadap tahap penggunaan strategi pembelajaran Bahasa Arab.  Prosiding Seminar Pendidikan Serantau Ke-4,469-476.  Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM.
29 Norazah Mohd. Nordin, Zamri Mahamod, Mohd. Izham Mohd. Hamzah & Sham Ibrahim. 2009.  Penilaian penggunaan e-Headship terhadap kursus NPQH secara atas talian menggunakan CMS terbuka Moodle. Prosiding Seminar Pendidikan Serantau Ke-4, 627-636.  Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM.
30 Nur Aisyah Mohamad Noor, Zamri Mahamod & Dayang Aidah Hj. Jalin. (2009). Penyelidikan aplikasi multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Melayu. Prosiding Seminar Pendidikan Serantau Ke-4, 677-685.  Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM.
31 Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Parilah Mohd Shah & Aliza Alias. (2009). Strategi pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris pelajar cemerlang: Satu kajian perbandingan dari segi kategori belajar, zon belajar dan kemahiran bahasa.  Prosiding Seminar Serumpun IV UNHAS – UKM. CD Rom. Penerbitan Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia.
32 Zamri Mahamod, Nor Rubiatul Maria Ahmad, Manisah Mohd Ali, Aliza Alias & Mohd. Mokhtar Tahar. (2009). Permainan bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran murid-murid bermasalah pembelajaran.  Prosiding Persidangan Serantau Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Kanak-Kanak Berkeperluan Khas, CD Rom. 355-368.Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.  2009.Zamri et al.Prosiding Persidangan Serantau Khas
33 Zolkepeli Haron, Mohd. Mokhtar Tahar, Zamri Mahamod, Aspaizul Abdul Mutalib, Shafie Ramli & Abu Bakar Ramli. (2009). Kebolahan membaca pola suku kata Bahasa Melayu murid-murid  tahun satu di awal tahun persekolahan. Prosiding Persidangan Serantau Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Kanak-Kanak Berkeperluan Khas, CD Rom. 369-378. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.
34 Muhammad Idham & Zamri Mahamod. (2009).  Profi kecerdasan emosi guru pelatih bahasa dan hubungannya dengan pencapaian Bahasa Indonesia. Prosiding Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Melayu Ke-5, 269-276. Serdang: Penerbitan Fakulti Bahasa Moden & Komunikasi, Universiti Putra Malaysia.
35 Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Parilah Mohd Shah & Aliza Alias. (2009).  Penggunaan strategi kemahiran lisan dalam pembelajaran Bahasa Melayu pelajar cemerlang di dalam dan luar kelas. Prosiding Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Melayu Ke-5, 469-477. Serdang: Penerbitan Fakulti Bahasa Moden & Komunikasi, Universiti Putra Malaysia.
36 Adnan Abdullah, Zamri Mahamod, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Mohamed Amin Embi & Zolkepeli Haron. (2009). Pembinaan model pentaksiran berasaskan sekolah dalam mata pelajaran Bahasa Arab.  Prosiding Wacana Pendidikan Islam Siri Ke-7: Peringkat Serantau, 10-23. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.
37 Zamri Mahamod, Nur Afifah Mohd. Adzami, Nik Mohd. Rahimi Nik Yusoff, Mohamed Amin Embi & Kamarul Shukri Mat Teh. (2009). Penilaian kemahiran bertutur Bahasa Arab dalam kalangan pelajar program Pendidikan Islam dan al-Quran. Prosiding Wacana Pendidikan Islam Siri Ke-7: Peringkat Serantau, 24-36. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.
38 Fa’izah Abd. Manan, Mohamed Amin Embi & Zamri Mahamod. (2009).  Pembinaan dan penilaian Modul belajar-Cara-Belajar Bahasa Melayu pelajar asing: Satu kerangka konsepsi.  Proceeding of 2nd International Conference ILANNS 2009, Vol. 2: 249-260.  Shah Alam: Penerbitan Universiti Teknologi Mara (UPENA).
39 Kamarul Shukri Mat Teh, Mohamed Amin Embi, Zamri Mahamod & Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff. (2009).  Pembinaan dan penilaian Modul belajar-Cara-Belajar Bahasa Melayu pelajar asing: Satu kerangka konsepsi.  Proceeding of 2nd International Conference ILANNS 2009, Vol. 2: 511-523.  Shah Alam: Penerbitan Universiti Teknologi Mara (UPENA).
40 Zamri Mahamod, Nor Rubiatul Maria Ahmad, Manisah Mohd Ali, Aliza Alias & Mohd. Mokhtar Tahar. (2009). Permainan bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran murid-murid bermasalah pembelajaran. Prosiding Persidangan Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Kanak-Kanak Berkeperluan Khas : 355-368. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.
41 Zolkepeli Haron, Mohd. Mokhtar Tahar, Zamri Mahamod, Aspaizul Abdul Mutalib, Shafie Ramli & Abu Bakar Ramli. (2009). Kebolehan membaca pola suku kata Bahasa Melayu murid-murid tahun satu di awal tahun persekolahan. Prosiding Persidangan Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Kanak-Kanak Berkeperluan Khas : 369-378. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.
42 Zamri Mahamod, Murnie Hassan, Zuhairah Muhammad & Anita Abdul Rahman. (2010). Tahap penguasaan kemahiran membaca dalam kalangan murid autisma. Proceedings First Annual Inclusive Education Practices Conference : 319-334. Bandung: Penerbitan Indonesia University of Education.
43 Zuhairah Muhammad & Zamri Mahamod. (2010). Masalah guru-guru pendidikan khas di sekolah: satu tinjauan. Proceedings First Annual Inclusive Education Practices Conference : 463-480. Bandung: Penerbitan Indonesia University of Education.
44 Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi, Melor Md. Yunus, Maimun Aqsha Lubis & Ong Sze Chong. (2010). Comparative learning styles of Malay Language among native and non-native students. Procedia Social and Behavioral Sciences 9 (2010): 1042-1047. Published by Elsevier Ltd. doi:10.1016/j.sbspro.2010.12.283
45 Melor Md. Yunus, Harwati Hashim, Noriah Mohd. Ishak & Zamri Mahamod. (2010). Understanding TESL pre-service teachers’ teaching experiences and challenges via post-practicum reflection forms.  Procedia Social and Behavioral Sciences 9 (2010): 722-728. Published by Elsevier Ltd. doi:10.1016/j.sbspro.2010.12.224
46 Maimun Aqsha Lubis, Melor Md Yunus, Mohamed Amin Embi, Sabariah Sulaiman & Zamri Mahamod. (2010). Systematic steps in teaching and learning Islamic Education in the classroom. Procedia Social and Behavioral Sciences 7(C) (2010): 665-670. Published by Elsevier Ltd. doi:10.1016/j.sbspro.2010.10.090
47 Zamri Mahamod. (2010). Perkembangan profesionalisme berterusan guru permulaan: cadangan model latihan guru permulaan dariapda perspektif universiti. Prosiding Seminar Serantau Guru Permulaan 2010: 60-72. Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu Melaka.
48 Hamidah Yamat, Siti Fatimah Mohd. Yasin, Mohd Mokhtar Tahar & Zamri Mahamod. (2011). The role of language and religion in cultivating understanding and unity. Proceedings International Conference Islamic Education 2011/ (Wacana Pendidikan Islam ke-8: 289-297. Bangi: Penerbit Fakulti Pendidikan, UKM.
49  Zamri Mahamod, Hamidah Yamat, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff & Ab. Halim Tamuri. (2011). Learning style and its relationship with academic perfomances in Islamic Education. Proceedings International Conference Islamic Education 2011/ (Wacana Pendidikan Islam ke-8: 109-118. Bangi: Penerbit Fakulti Pendidikan, UKM.
50 Umi Nadiha Mohd Nor & Zamri Mahamod. (2011). Penerapan kemahiran generik dalam pengajaran guru Bahasa Melayu sekolah menengah. Prosiding Seminar Pendidikan Serantau ke-5 2011: 1-12. Pekan baru: Penerbitan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universiti Riau.
51 Nur Aisyah Mohamad Noor & Zamri Mahamod. (2011). Persepsi pelajar terhadap perisisan PPBK (Multimedia) novel KOMSAS tingkatan 1.  Prosiding Seminar Pendidikan Serantau ke-5 2011: 1-9. Pekan baru: Penerbitan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universiti Riau.
52 Shafee Abdul Hamid & Zamri Mahamod. (2011). Sikap pentadbir sekolah terhadap mata pelaajran Kesusasteraan Melayu: satu kajian tinjauan. Prosiding Seminar Pendidikan Serantau ke-5 2011. Pekan baru: Penerbitan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universiti Riau.
53 Syafrial & Zamri Mahamod. (2011). Strategi pembelajaran Sastra.  Prosiding Seminar Pendidikan Serantau ke-5 2011. Pekan baru: Penerbitan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universiti Riau.
54 Zamri Mahamod & Jamaluddin Badusah. (2011). Sikap dan minat pelajar bukan Melayu ketika belajar Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Prosiding Seminar Pendidikan Serantau ke-5 2011: 1-9. Pekan baru: Penerbitan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universiti Riau.
55 Suhaima Abdullah & Zamri Mahamod. (2011). Contoh model pembelajaran berasaskan masalah dalam pengajaran dan pembelajaran karangan Bahasa Melayu.  Prosiding Seminar Pendidikan Serantau ke-5 2011: 1-23. Pekan baru: Penerbitan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universiti Riau.
56 Zamri Mahamod. (2011). Memperkasa guru, mempercekap pelajar: Pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu dalam abad ke-21. Prosiding Seminar Bahasa Melayu 2011: 1-28. Pusat Bahasa Melayu Singapura & Unit Bahasa Melayu, Kementerian Pendidikan Singapura.
57 Zamri Mahamod, Mohd Hanafi Mohd Yassin, andi Budiarman & Suhaima Abdullah. (2011). Kesusasteraan Melayu sebagai mata pelajaran elektif: Satu kajian kes dalam kalangan pelajar Tingkatan 6. Proceeding Seminar Internasional Serumpun Melayu 2011:339-354. Penerbit Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.
58 Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi, Ruhizan Mohd Yassin, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Jamaludin Badusah & Suhaima Abdullah. (2011).Contoh pembelajaran berasaskan amsalah dalam pengajaran dan pembelajaran karangan Bahasa Melayu. Proceeding Seminar Internasional Serumpun Melayu 2011:181-192. Penerbit Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.
59 Zamri Maahmod, Mohamed Amin Embi, Ruhizan Mohd Yassin, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff & Jamaludin Badusah. (2011). Penggunaan pendekatan pembelaajran berasaskan masalah dalam pengajaran dan pembelajaran karangan Bahasa Melayu. Proceedings International Seminar on Educational Comparative in Curriculum for Active Learning between Indonesia and Malaysia: 179-189. Published in cooperation with Indonesia University of Education, University Kebangsaan Malaysia and University Malaya.
60 Zamri Mahamod. (2012). Kurikulum berbasiskan kompetensi: implementasinya dalam konteks pengajaran dan pembelajaran. Proceedings International Seminar on Educational Comparative in Competency Based Curriculum between Indonesia and Malaysia: 3-14. Published in cooperation with Indonesia University of Education, University Kebangsaan Malaysia and University Malaya.
61 Nurul Ain Azmi, Zamri Mahamod, Nik Norhazimah Nek Ali, Noor Syazwani Roni & Mohd Shah Rizal Othman. (2012). Penyepaduan kemahiran-kemahiran abad ke-21 dalam pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Melayu. Proceedings International Seminar on Educational Comparative in Competency Based Curriculum between Indonesia and Malaysia: 115-121. Published in cooperation with Indonesia University of Education, University Kebangsaan Malaysia and University Malaya.
62 Zamri Mahamod, Zambri Yacob & Zuhairah Muhamad. (2012). Gaya pembelajaran model Dunn dan Dunn dan kesannya terhadap pencapaian calon murid cemerlang UPSR Bahasa Melayu. Proceedings International Seminar on Educational Comparative in Competency Based Curriculum between Indonesia and Malaysia: 144-156. Published in cooperation with Indonesia University of Education, University Kebangsaan Malaysia and University Malaya.
63 Zamri Mahamod, Shafee Abdul Hamid, Tamam Timbang, A.Rahman Haron & Zuhairah Muhamad.  (2012). Amalan metakognitif dalam kalangan murid ketika belajar komponen sastera. Proceedings International Seminar on Educational Comparative in Competency Based Curriculum between Indonesia and Malaysia: 157-172. Published in cooperation with Indonesia University of Education, University Kebangsaan Malaysia and University Malaya.
64 Nik Norhazimah Nek ali, Zamri Mahamod, Nurul Ain Azmi, Noor Syazwani Roni & Mohd Shah Rizal Othman. (2012). Amalan penggunaan bahan bantu mengajar dalam kalangan guru cemerlang pendidikan Kesusasteraan Melayu sekolah menngah di Negeri Kelantan. Proceedings International Seminar on Educational Comparative in Competency Based Curriculum between Indonesia and Malaysia: 808-817. Published in cooperation with Indonesia University of Education, University Kebangsaan Malaysia and University Malaya.
65 Aizen Zatul Hijanah Puasa & Zamri Mahamod. (2012). Kemahiran abad ke-21 menerusi sistem pendidikan Bahasa Melayu di Negara Brunei Darussalam. Proceedings International Seminar on Educational Comparative in Competency Based Curriculum between Indonesia and Malaysia: 861-866. Published in cooperation with Indonesia University of Education, University Kebangsaan Malaysia and University Malaya.
66 Zamri Mahamod & Muhamad Syafiq Osman. (2012). Kemahiran membaca dan menulis jawi murid-murid sekolah menengah harian: satu kajian tinjauan. Prosiding Wacana Pendidikan Islam Siri ke-9 Peringkat Serantau: 475-486. Diterbitkan bersama oleh: Fakulti Pendidikan, UKM & Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan.
67 Noor Syazwani Roni, Zamri Mahamod, Mohd Shah Rizal Othman, Nik Norhazimah Nek Ali, Nurul Ain Azmi & Nik Nur Farihah Nik Harmi. (2012). Pembelajaran koperatif dan hubungannya dengan sikap dan pencapaian pelajar ketika belajar Kesusasteraan Melayu. Prosiding Seminar Penyelidikan Pendidikan Guru 2012 Malaysia-Indonesia : 242-247. Kuala Lumpur: Penerbit Institut Pendidikan Guru, Kampus Ilmu Khas.
68 Mohd Shah Rizal Othman, Zamri Mahamod, Noor Syazwani Roni, Nik Norhazimah Nek Ali, Nurul Ain Azmi & Nik Nur Farihah Nik Harmi. (2012). Persepsi pelajar terhadap pengajaran kontesktual. Prosiding Seminar Penyelidikan Pendidikan Guru 2012 Malaysia-Indonesia : 253-256. Kuala Lumpur: Penerbit Institut Pendidikan Guru, Kampus Ilmu Khas.
69 Ong Sze Chong, Zamri Mahamod & Mohd Izham Mohd Hamzah. (2012). Hubungan gaya pembelajaran dan pencapaian akademik mata pelajaran Bahasa Inggeris dslam kalangan pelajar Tingkatan 4. Prosiding Seminar Penyelidikan Pendidikan Guru 2012 Malaysia-Indonesia : 270-273. Kuala Lumpur: Penerbit Institut Pendidikan Guru, Kampus Ilmu Khas.
70 Mohamad Sattar Rasul, Rose Amnah Abd Rauf, Azlin Norhaini Mansor, Ruhizan Mohamad Yasin & Zamri Mahamod. (2012). Importance of employability skills for technical and vocational students. The 3rd International Conference on Learner Diversity, 2012, Universiti Kebangsaan Malaysia : 1-9.
71 Zamri Mahamod. (2013). Merekayasakan pendidikan Bahasa Melayu pada abad ke-21. Prosiding Seminar Serantau Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu & Kesusasteraan Melayu akli Kedua 2013: 1-10. Bangi: Fakulti Pendidikan, UKM.
72 Elmustian & Zamri Mahamod. (2013). Pembinaan karakter dalam kalangan pelajar ketika mempelajari Bahasa Indonesia dari aspek Sastera. Prosiding Seminar Serantau Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu & Kesusasteraan Melayu kali Kedua 2013: 40-52. Bangi: Fakulti Pendidikan, UKM.
73 Rozaiman Makmun & Zamri Mahamod. (2013). Teknologi dan pengetahuan pedagogi kandungan guru dalam pengajaran Kesusasteraan Melayu. Prosiding Seminar Serantau Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu & Kesusasteraan Melayu kali Kedua 2013: 53-76. Bangi: Fakulti Pendidikan, UKM.
74 Faudziah Rasad & Zamri Mahamod. (2013). Analsis kesalahan morfologi dan sintaksis dalam penulisan tesis cemerlang. Prosiding Seminar Serantau Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu & Kesusasteraan Melayu kali Kedua 2013: 129-146. Bangi: Fakulti Pendidikan, UKM.
75 Siti Iwana Sharizah Abu Samah, Rohaty Mohd Majzub & Zamri Mahamod. (2013). Pendekatan pengajaran perkongsian pena di prasekolah. Prosiding Seminar Serantau Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu & Kesusasteraan Melayu kali Kedua 2013: 77-88. Bangi: Fakulti Pendidikan, UKM.
76 Rahimah Sabtu & Zamri Mahamod. (2013). Aplikasi Facebook terhadap pembelajaran komponen Kesusasteraan Melayu dalam kalangan murid sekolah menengah. Prosiding Seminar Serantau Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu & Kesusasteraan Melayu kali Kedua 2013: 111-128. Bangi: Fakulti Pendidikan, UKM.
78 Faudziah Rasad & Zamri Mahamod. (2013). Analisis kesalahan morfologi dan sintaksis dalam penulisan tesis cemerlang. Prosiding Seminar Serantau Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu & Kesusasteraan Melayu kali Kedua 2013: 129-146. Bangi: Fakulti Pendidikan, UKM.
79 Nur Aisyah Mohamad & Zamri Mahamod. (2013). Kemahiran metakognitif dan hubungannya dengan gaya pembelajaran dan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Prosiding Seminar Serantau Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu & Kesusasteraan Melayu kali Kedua 2013: 199-216. Bangi: Fakulti Pendidikan, UKM.
80 Tuan Azlyna Tuan Yusoff & Zamri Mahamod. (2013). Kesediaan guru dalam melaksanakan pentaksiran berasaskan sekolah Bahasa Melayu di sekolah menengah. Prosiding Seminar Serantau Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu & Kesusasteraan Melayu kali Kedua 2013: 217-236. Bangi: Fakulti Pendidikan, UKM.
81 Wan Dyarudin Wan Mustappa & Zamri Mahamod. (2013). Pengetahuan pedagogi kandungan: Pengajaran berkesan untuk guru Bahasa Melayu. Prosiding Seminar Serantau Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu & Kesusasteraan Melayu kali Kedua 2013: 249-268. Bangi: Fakulti Pendidikan, UKM.
82 Nur’ Ain Elzira Abdullah, Nur Aishah Abdullah & Zamri Mahamod. (2013). Modul penulisan karangan Bahasa Melayu berdasarkan pendekatan konstruktivisme lima fasa Needham.  Prosiding Seminar Serantau Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu & Kesusasteraan Melayu kali Kedua 2013: 281-296. Bangi: Fakulti Pendidikan, UKM.
 83 Nurul Aisyah Abdullah & Zamri Mahamod. (2013). Tujuan dan proses menulis karangan dariapda persepsi murid sekolah menengah. Prosiding Seminar Serantau Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu & Kesusasteraan Melayu kali Kedua 2013: 237-248. Bangi: Fakulti Pendidikan, UKM.
 84 A.Rahman Haron, Jamaludin Badusah & Zamri Mahamod. (2013). Teknik salak: Bagaimana variasi ayatnya?.  Prosiding Seminar Serantau Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu & Kesusasteraan Melayu kali Kedua 2013: 269-280. Bangi: Fakulti Pendidikan, UKM.
 85 Magdeline Nor & Zamri Mahamod. (2013). Pengetahuan pedagogi kandungan guru Bahasa Iban dan masalah pengajaran puisi rakyat Iban. Prosiding Seminar Serantau Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu & Kesusasteraan Melayu kali Kedua 2013: 269-280. Bangi: Fakulti Pendidikan, UKM.
 86  Syafrial, Zamri Mahamod & Jamaludin Badusah. (2014). Strategi pembelajaran sastra pada pelajar SLB-A pada aspek keterampilan bertutur. Prosiding Seminar Internasional Pascasiswazah Pendidikan Khas UKM-UPI Siri 4 2014: 668-675. Bangi: Fakulti Pendidikan, UKM.
 87  Zamri Mahamod, Noor Sharidah Hamid, Yahya Othman & Jamaludin Badusah. (2014). Tahap penggunaan dan permasalahan aplikasi multimedia dalam pengajaran kemahiran membaca guru Pendidikan Khas: satu tinjauan. Prosiding Seminar Internasional Pascasiswazah Pendidikan Khas UKM-UPI Siri 4 2014: 676-686. Bangi: Fakulti Pendidikan, UKM.
88 Zamri Mahamod, Nurul Ain Azmi & Yahya Othman. (2014). Sikap pelajar dalam penyepaduan kemahiran abad ke-21 dalam pembelajaran Kesusasteraan Melayu. Prosiding Seminar Antarabangsa Pendidikan Global II, 2014: 3174-3194. Diterbitkan bersama oleh: Fakulti Pendidikan, UKM & Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia.
89 Syafrial, Zamri Mahamod & Jamaludin Badusah. (2014). The transformation of literary learning in implementing the 2013 curriculum. Prosiding Seminar Antarabangsa Pendidikan Global II, 2014: 1067-1075. Diterbitkan bersama oleh: Fakulti Pendidikan, UKM & Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia.
90 Siti Iwana Sharizah Abu Samah, Rohaty Mohd Majzub & Zamri Mahamod. (2014). Teaching and learning writing in preschool. 15th Conference of The Pacific Early Chilhood Education Research Association (PECERA). The Pacific Early Chilhood Education Research Association (PECERA)
91 Siti Iwana Sharizah Abu Samah, Rohaty Mohd Majzub & Zamri Mahamod. (2014). Teaching writing in preschool classroom. Global Curriculum & Instruction Network Conference (GCIN 2014). Global Curriculum & Instruction Network
92 Aliza Ali & Zamri Mahamod. (2015). Modul pengajaran dan pembelajaran untuk meningkatkan keprofesionalan guru prasekolah melaksanakan kurikulum berpusatkan murid dan berasaskan standard. Prosiding Asean Comparative Education Research Conference (ACER-N 2015): 277-293. Bangi: Fakulti Pendidikan, UKM.
93 Zamri Mahamod, Umi Nadiha Mohd Nor & Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad. (2015). Penerapan kemahiran generik dalam pengajaran guru Bahasa Melayu sekolah menengah.  Prosiding Asean Comparative Education Research Conference (ACER-N 2015): 1869-1890. Bangi: Fakulti Pendidikan, UKM.
94  Rohaida Yusop & Zamri Mahamod. (2015). Keberkesanan peta pemikiran (i-Think) dalam meningkatkan pencapaian penulisan Bahasa Melayu murid Tahun 6.  Prosiding Asean Comparative Education Research Conference (ACER-N 2015): 2624-2635. Bangi: Fakulti Pendidikan, UKM.
95 Suzana Md Hassan & Zamri Mahamod. (2015). Pelaksanaan kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan guru Bahasa Melayu sekolah menengah rendah. Proceeding International Conference on Guidance & Counseling, Human Resources and Human Development: 95-109.
96 9Elmustian &Zamri Mahamod. (2015). Rancangan elemen karakter bangsa dalam Komsas Bahasa Indonesia: Satu kajian penerokaan di sekolah menengah atas Pekanbaru Riau. Proceeding: 7th International Seminar on Regional Education, 519-541. Pekanbaru, Riau: Penerbitan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau.
97 Zamri Mahamod, Nasyimah Ismail & Wan Muna Ruzanna Wan Mohamad. (2015). Kemahiran berfikir aras tinggi dalam pembelajaran komponen sastera dalam kalangan pelajar sekolah menengahProceeding: 7th International Seminar on Regional Education, 613-622. Pekanbaru, Riau: Penerbitan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau.
98 Ong Sze Chong, Pau Kek Ming, Zamri Mahamod& Mohd Izham Mohd Hamzah. (2016). Ciri pembelajaran dan pengajaran guru cemerlang sekolah menengah di negeri Sarawak.  e-Proceedings International Conference on Education 2016, 12-22. Sarawak: Sarawak Association for the Development of Professionalism in Education in Collaboration with Institute of Teacher Education Srawak, Miri, Sarawak. E-ISBN: 9789670162430.
99 Noel Jimbai anak Balang, Hasiah Pukim, Rohani Mohd Eded, Ruhizan Mohd Yasin & Zamri Mahamod. (2016). Keberkesanan penggunaan Modul TPACK dalam pengajaran dan pembelajaran novel Silir Daksina.e-Proceedings International Conference on Education 2016, 417-431.Sarawak: Sarawak Association for the Development of Professionalism in Education in Collaboration with Institute of Teacher Education Srawak, Miri, Sarawak. E-ISBN: 9789670162430.
100 Celinea Lasan &Zamri Mahamod. (2016). Pendekatan pembelajaran reciprocal dalam kalangan murid peribumi Bidayuh di Sarawak, Malaysia.  e-Proceedings International Conference on Education 2016, 734-735.  Sarawak: Sarawak Association for the Development of Professionalism in Education in Collaboration with Institute of Teacher Education Srawak, Miri, Sarawak. e-ISBN: 9789670162430.
101 Celinea Lasan &Zamri Mahamod. (2016). Reciprocal  learning of the Malay Language reading skills in the context of Malaysia classroom.  Proceedings International Conference on Education and Regional Development 2016 (ICERD 2016), 103-109.Bangi: Centre for Learners Diversity and Community Development, Faculty of Education, Universiti Kebangsaan Malaysia.  e-ISBN: 9789670829432.
102 Zamri Mahamod,Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Mohd Mahzan Awang, Chew Fong Peng & Ummu Taqiah Bahari. (2016). Pemahaman, penghayatan dan pengamalan jati diri pelajar Fakulti Pendidikan UKM. Proceedings The 4th International Conference Asean Comparative Education Research Network (ACERN 2016), 1-11. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM. ISBN: 78-983-2267-95-9
103 Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad, Vijayaletchumy Subramaniam &Zamri Mahamod. (2016). Mekanisme pengguguran huruf dalam penulisan murid disleksia. Proceedings International Conference on Language, Education and Civilization (LEOIC 2016), 37-44.  Bandar Seri Iskandar: Penerbit Universiti Teknologi Mara Cawangan Perak. e-ISBN: 978-967-5741-40-1

C.3.     KERTAS KERJA BELUM DITERBITKAN

C.3.1.  Kertas Kerja Peringkat Kebangsaan

Bi. Pembentang/Tahun/Tajuk Seminar/Anjuran/Tarikh/Tempat
1 Mohamed Amin Embi, Zamri Mahamod & Jamaludin Badusah. 1999.  Pembelajaran bahasa Melayu SMART: Model pembelajaran cara pelajar bahasa Melayu berbantukan internet. Kertas kerja dibentangkan di Seminar Bahasa Melayu Era Siber: Pemerkasaan Bahasa Melayu. Anjuran Dewan Bahasa & Pustaka dengan Universiti Putra Malaysia pada 28-30 September 1999 di Hotel Legend, Kuala Lumpur.
2 Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi & Nik Mohd. Rahimi Nik Yusoff.  2001. Penyelidikan gaya dan strategi pembelajaran dalam pendidikan bahasa Melayu: Satu keperluan.  Kertas kerja dibentangkan di Seminar Penyelidikan Pendidikan. Anjuran Institut Bahasa Melayu Malaysia (IBBM) pada 23-24 Febuari 2001 di IBBM, Kuala Lumpur.
3 Zamri Mahamod & Noriah Mohd Ishak.  2003.  Analisis indeks Cohen Kappa dalam penyelidikan bahasa Melayu: Satu pengalaman. Kertas kerja dibentangkan di Seminar Penyelidikan Pendidikan Guru Peringkat Kebangsaan. Anjuran Bahagian Pendidikan Guru dan Maktab Perguruan Batu Lintang pada 19-20 Ogos 2003, di Hotel Holliday Inn, Kuching.
4 Zamri Mahamod, Noriah Mohd Ishak, Mohamed Amin Embi & Jamaludin Badusah.  2003. Penentuan tema menggunakan analisis indeks Cohen Kappa dalam penyelidikan bahasa. Kertas kerja dibentangkan di 2nd Qualitative Research Convention: Theory & Practice. Anjuran Universiti Malaya & Malaysian Qualitative Association pada 22-23 Oktober, di Hotel Hilton, Petaling Jaya.
5 Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi & Jamaludin Badusah.  2004.  Strategi pembelajaran bahasa di kalangan pelajar cemerlang berdasarkan penggunaan diari belajar. Kertas kerja dibentangkan di Konferensi Intelektual Bahasa 2004 (ICOL). Anjuran Pusat Bahasa, Universiti Teknologi Mara Kampus Jengka pada 31 Mac-1 April 2004 di De Rhu Beach Resort, Kuantan.
6 Zamri Mahamod, Jamaludin Badusah & Ruslin Amir.  2004.  Keberkesanan penerapan kemahiran berfikir dalam pengajaran guru Bahasa Melayu.  Kertas kerja dibentangkan di Persidangan Kebangsaan Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Berfikir.  Anjuran Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris pada 1-4 April 2004 di Intekma Resort & Convention Centre, Shah Alam.
7 Zamri Mahamod, Md. Yusof Daud & N Suriya N Mustapha.  2004.  Penggunaan strategi pembelajaran Biologi di kalangan pelajar Tingkatan Empat. Kertas kerja dibentangkan di National Conference on Science and Mathematics Education Innovations for Excellence. Anjuran Pusat Pendidikan Lanjutan, Universiti Malaya pada 9-11 11 Oktober 2004 di Hotel Renaisance, Kota Bharu.
8 Zamri Mahamod, Bukari Kadam, Sabariah Samsuri & Rosmini Md. Salleh. 2005. Faktor-faktor psikolinguistik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua: Satu kajian kes dalam karangan pelajar India. Kertas kerja dibentangkan di Seminar Kebangsaan Linguistik (SKALI). Anjuran Pusat Bahasa & Linguistik, Fakulti Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan (FSKK), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada 12 – 13 April 2005 di Bilik Seminar FSKK, UKM Bangi.
9 Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi & Jamaluddin Badusah. 2005. Strategi pembelajaran bahasa Melayu untuk pelajar bukan Melayu. Kertas kerja dibentangkan The 2nd National Conference on Second/Foreign Language Learners and Learning. Anjuran Fakulti Bahasa, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Tanjung Malim pada 3-4 Disember 2005 di Dewan Kebudayaan, UPSI.
10 Zamri Mahamod. 2005. Strategi pembelajaran bahasa di kalangan pelajar perempuan: Kekuatan dan kelemahannya. Kertas kerja dibentangkan di Persidangan Psikologi Malaysia 2005. Anjuran Unit Penyelidikan Psikologi & Kesihatan, Universiti Malaysia Sabah dan Persatuan Psikologi Malaysia pada 1-2 Ogos 2005 di Hotel Promenade, Kota Kinabalu.
11 Zamri Mahamod. 2005. Aliran terkini penyelidikan strategi pembelajaran bahasa Melayu: Suatu analisis. Kertas kerja di dibentangkan di Seminar Linguistik dan Bahasa Melayu 1. Anjuran Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi (FBMK), Universiti Putra Malaysia (UPM) pada 28 Mei 2005 di Bilik Seminar FBMK, UPM Serdang.
12 Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi & Jamaluddin Badusah.  2006.  Strategi pembelajaran Bahasa Melayu di kalangan pelajar pelbagai etnik di Sabah: Perbandingan dari segi etnik, jantina dan kemahiran bahasa.  Kertas kerja dibentangkan di Seminar Pendidikan Guru 2006. Anjuran Sekolah Pendidikan dam Pembangunan Sosial, Universiti Malaysia Sabah dengan Jawatankuasa Penyelarasan Pendidikan Guru (JPPG) pada 6-8 September 2006 di Le Meridien Hotel, Kota Kinabalu.
13 Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi & Jamaluddin Badusah.  2006. Strategi pembelajaran bahasa antara pelajar Melayu, Cina dan India ketika belajar bahasa Melayu di luar kelas: Satu kajian kes melalui kaedah temu bual. Kertas kerja dibentangkan di Seminar Memperkasakan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Dalam Sistem Persekolahan.Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka dan Kementerian Pelajaran Malaysia pada 19-21 Disember 2006 di DBP, Kuala Lumpur
14 Zamri Mahamod & Siti Hajar Idrus.  2007.  Strategi pembelajaran dan hubungannya dengan pencapaian akademik pelajar dalam mata pelajaran Kesusasteraan Melayu. Kertas kerja dibentangkan di Seminar kebangsaan Pendidikan Kesusasteraan Melayu. Anjuran Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka dan Kementerian Pelajaran Malaysia pada 11-14 Disember 2007 di Fakulti Pendidikan, UM, Kuala Lumpur.
15 Zamri Mahamod, Dayang Aidah Hj. Jalin, Nur Aisyah Mohamad Noor & Mohd Latif Hashim.  2008.  Memperkasa dan memantapkan Pendidikan Kesusasteraan Melayu melalui Teknologi Maklumat dan Komunikasi.  Kertas kerja dibentangkan di Seminar Sastera Siber 2.Anjuran Jabatan Kesusasteraan Melayu dan Pusat Bahasa, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tg. Malim.
16 Hayati Omar, Kamarudin Abu Hassan, Ghazali Darussalam & Zamri Mahamod.  2008.  Seminar Penyelidikan Pendidikan 2008. Penggunaan pendekatan teknologi maklumat dan komunikasi dalam meningkatkan pencapaian murid-murid tahun 4 dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Kerta kerja dibentangkan di Seminar Penyelidikan Pendidikan 2008. Anjuran Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Labuan dengan kerjasama Bahagian Pendidikan Guru, KPM dan Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya pada 22-24 Oktober 2008 di Hotel Grand Dorsett, Wilayah Persekutuan Labuan.
 17  Yahya Othman & Zamri Mahamod. (2013). Kaedah fonik dalam mengajar kemahiran membaca kanak-kanak prasekolah: Tinjauan pelaksanaan di Brunei Darussalam. Kertas kerja dibentangkan di Seminar Kebangsaan kali ke-IV Majlis Dekan-Dekan Fakulti Pendidikan IPTA 2013. Anjuran Majlis Dekan-Dekan Pendidikan IPTA dan Institut Pendidikan UIAM pada 23-25 September 203 di Institut Pendidikan UIAM.
18 Zamri Mahamod, Masyuniza Yunos & Yahya Othman (2014). Sikap dan persepsi murid terhadap mata pelajaran Bahasa Melayu dengan kemahiran abad ke-21. Kertas kerja dibentangkan di Seminar Kebangsaan Majlis Dekan-Dekan Pendidikan IPTA 2014 pada 25-26 September 2014 di Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.
19

C.3.2   Kertas Kerja Peringkat Antarabangsa/Serantau

Bil. Pembentang/Tahun/Tajuk Seminar/Anjuran/Tarikh/Tempat
1 Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi.  2000.  Penyelidikan gaya dan strategi pembelajaran bahasa Melayu: Metodologi, dapatan dan agenda masa depan.  Kertas kerja dibentangkan di Seminar Antarabangsa Bahasa Melayu Alaf Baru. Anjuran Pusat Bahasa, Universiti Teknologi Mara (UiTM) Kampus Shah Alam ada 25-27 September 2000, di Intekma Resort & Convention Centre, UiTM Shah Alam.
2 Mohamed Amin Embi, Mohd. Isa Hamzah, Zamri Mahamod & Jamaludin Badusah.  2002.  E-LearnerTraining.Net: An interative online model for learning-to-learn language.  Paper presented at International Learning Conference at 16-20 July 2002 di Beijing, China.
3 Mohamed Amin Embi, Mohd Isa Hamzah, Zamri Mahamod & Azmi Abdul Latiff. 2003. Online learning-to-learn model: Classroom learners’ and teachers’ perception. Paper presented at Learning Conference 2003, at 18-21 July 2003, London, United Kingdom.
4 Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi, Noriah Mohd Ishak & Juriah Long.  2003.  Strategi pembelajaran bahasa: Satu kajian perbandingan antara pelajar cemerlang dan pelajar lemah dalam kemahiran lisan. Kertas kerja dibentangkan di 2nd International Seminar on Learning and Motivation. Anjuran Fakulti Sains Kognitf & Pendidikan, Universiti Utara Malaysia pada 13-15 Oktober 2003 di Hotel Evergreen, Pulau Pinang.
5 Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi, Noriah Ishak & Juriah Long. 2003. Strategi pembelajaran bahasa antara pelajar SES tinggi dan pelajar SES rendah. Kertas kerja dibentangkan di The International Conference on Teaching and Teacher Education. Anjuran International Islamic University Malaysia & Jawatankuasa  Penyelarasan Pendidikan Guru pada 16-18 September 2003 di Crown Princes Hotel, Kuala Lumpur.
6 Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi & Jamaluddin Badusah.  2004.  Perbezaan gender dalam menguasai strategi pembelajaran bahasa.  Kertas kerja dibentangkan 4th International Malaysian Studies Conference (MSC4). Anjuran Persatuan Sains Sosial Malaysia dan Fakulti Sains Kemasyarakatan dan Kemanusian (FSKK), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada 3-5 Ogos 2004 di Bilik Seminar FSKK, UKM Bangi.
7 Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi.  2005.  Strategi pembelajaran bahasa: Kelangsungan hubungan bersama dalam konteks pendidikan bahasa. Kertas kerja dibentangkan di Seminar Kelangsungan Hubungan Indonesia-Malaysia anjuran Fakulti Komunikasi dan Bahasa Moden, Universiti Utara Malaysia (UUM) pada 7-8 Ogos 2005 di Pusat Konvesyen UUM.
8 Zamri Mahamod. 2005.  Strategi pembelajaran bahasa di dalam kelas kepelbagaian pelajar: Kemakmuran bersama dari segi pendidikan. Kertas kerja dibentangan di Simposium Kebudayaan Indonesia-Malaysia (SKIM) Ke-9. Anjuran Universitas Padjadjaran, Bandung Indonesia dan Fakulti Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia pada 10-12 Mei 2005 di Universitas Padjadjaran Bandung.
9 Zamri Mahamod.  2006.  Strategi pembelajaran Bahasa Melayu antara pelajar cemerlang dan pelajar lemah ketika peperiksaan.  Kertas kerja dibentangkan di Kuala Lumpur International Conference on Assessment (KLICA). Anjuran Lembaga Peperiksaan Malaysia, Kementeria Pelajaran Malaysia pada 16-19 Mei di Sunway Hotel & Resort, Petaling Jaya.
10 Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi, Nik Mohd Rahimi Nik Yusof, Parilah Mohd. Shah & Aliza Alias.  2008. Strategi pembelajaran Bahasa Melayu pelajar pribumi Sarawak. Kertas kerja dibentangkan di 6th International Malaysian Studies Conference (MSC6). Anjuran Persatuan Sains Sosial Malaysia pada 5-7 Ogos 2008 di Crowne Plaza Hotel, Kuching.
11 Kamarul Shukri Mat Teh, Mohamed Amin Embi, Zamri Mahamod & Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff. (2009). Konseptualisasi model pengajaran strategi pembelajaran bahasa kedua/asing. Kertas kerja dibentangkan di 2nd International Conference Issues in Language Teaching and Learning Amongst Non-Native Speaker. Universiti Teknologi Mara Shah Alam pada 2-3 Disember 2009.
12 Kamarul Shukri Mat Teh, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Mohamed Amin Embi & Zamri Mahamod. (2009). Penggunaan strategi pembelajaran bahasa Arab berdasarkan tahap pendidikan ibu bapa. Kertas kerja dibentangkan di International Conference on Language. Universiti Teknologi Mara Pulau Pinang pada 27-28 Mei 2009.
13 Kamarul Shukri Mat Teh, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Mohamed Amin Embi & Zamri Mahamod. (2009). Perbezaan jantina dalam penggunaan strategi pembelajaran bahasa Arab. Kertas kerja dibentangkan di 1st International Conference on Language Learning and Teaching. Anjuran Universiti Teknologi Mara Kedah pada 5-6 Mac 2009.
14 Zamri Mahamod (2010). Perkembangan profesionalisme berterusan guru permulaan: Cadangan model latihan guru permulaan daripada perspektif universiti. Kertas kerja Ucap Utama dibentangkan di Seminar Serantau Guru Permulaan. Anjuran Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Perempuan Melayu dan Bahagian Pendidikan Guru, KPM pada 5-7 Mei 2010 di Dewan Tun Fatimah IPGM Melaka.
15 Noor Aini Ahmad, Zahara Aziz & Zamri Mahamod. (2010). Penggunaan komunikasi 54 argumentative dan alternatif dalam komponen bahasa Melayu. Paper presented at International Conference on Learner Diversity (ICELD) at 19-20 October 2010, Equatorial Hotel, Bangi. Organiser by UKM, DETAA and UNESCO Malaysia.
16 Umi Nadiha Mohd Nor & Zamri Mahamod. (2011). Pembentukan jati diri melalui penerapan kemahiran generik dalam pengajaran guru Bahasa Melayu sekolah menengah. Kertas kerja dibentangkan di Seminar Antarabangsa Pendidikan Bahasa Melayu 2011. Anjuran Persatuan Pendidik Bahasa Melayu Malaysia (PPBMM) Cawangan Terengganu dengan kerjasama Kerajaan Negeri Terengganu dan Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu pada 14, 15, dan 16 Mac 2011 di Hotel Tanjung Vista, Kuala Terengganu.
17 Zamri Mahamod, Nor Razah Lim & Jamaludin Badusah. (2011). Kemahiran penyoalan lisan guru Bahasa Melayu: Satu refleksi melalui kaedah pemerhatian. Kertas kerja Refleksi dibentangkan di Seminar Antarabangsa Pendidikan Bahasa Melayu 2011.  Anjuran Persatuan Pendidik Bahasa Melayu Malaysia (PPBMM) Cawangan Terengganu dengan kerjasama Kerajaan Negeri Terengganu dan Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu pada 14, 15, dan 16 Mac 2011 di Hotel Tanjung Vista, Kuala Terengganu.
18 Zamri Mahamod. (2011). Memperkasakan pengajaran guru bahasa dalam abad ke-21: pengalaman di Malaysia. Kertas Ucap Utama dibentangkan di Forum Komunikasi Guru Berprestasi, Kabupaten Soppeng, Propinsi Sulawesi Selatan Indonesia pada 6 Jun 2011. Anjuran Forum Komunikasi Guru Berprestasi, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan Indonesia.
19 Zamri Mahamod & Saemah Rahman. (2011). Memantap dan meningkatkan jaringan strategik antara alumni dengan Fakulti Pendidikan UKM, Kertas kerja dibentangkan di Perasmian Pengurus Alumni UKM Chapter DIY Jateng-Jatim dan Silaturrahim Ilmiah Alumni UKM Ke-1  pada 28-30 Oktober 2011 di UPN Veteran Ringoad Utara, Yogyakarta.
20 Zamri Mahamod. (2012). Trend terkini pengajaran bahasa di perguruan tinggi: Satu analisis. Kertas kerja Ucap Tama ini dibentangkan di Seminar of Current Trends on Language Teaching in University. Anjuran Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, Sumatera Barat pada 18 Februari 201
21 A. Rahman Haron, Zamri Mahamod, Mohamad Amin Embi, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Sharifah Nor Puteh & Jamaludin Badusah. (2012). Membina ayat berdasarkan grafik dengan teknik ‘SALAK’ (Constructing Sentences With ‘SALAK’ Technique Based On The Stimulus Given). Kertas Kerja dibentangkan di Seminar Pedagogy of Malay Indonesian and Other Language. Anjuran Universitas Pendidikan Indonesia dan IPG Kampus Bahasa Melayu Malaysia pada 14-15 Jun 2012 di Fakultas Bahasa dan Seni UPI Bandung.
22 Magdeline Nor & Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Sharifah Nor Puteh & Jamaludin Badusah. (2012). Pengetahuan pedagogi kandungan pengajaran guru Bahasa Iban baharu dan berpengalaman sekolah menegah di sarawak. Kertas Kerja dibentangkan di Seminar Pedagogy of Malay Indonesian and Other Language. Anjuran Universitas Pendidikan Indonesia dan IPG Kampus Bahasa Melayu Malaysia pada 14-15 Jun 2012 di Fakultas Bahasa dan Seni UPI Bandung.
23 Tamam Timbang & Zamri Mahamod. (2012). Kurikulum Bahasa Melayu tahun 1 dalam sistem pendidikan negara abad ke-21 (SPN21) bagi pelbagai tahap kebolehan pelajar: Satu tinjauan. Kertas Kerja dibentangkan di Seminar Pedagogy of Malay Indonesian and Other Language. Anjuran Universitas Pendidikan Indonesia dan IPG Kampus Bahasa Melayu Malaysia pada 14-15 Jun 2012 di Fakultas Bahasa dan Seni UPI Bandung.
24 Aliza Ali, Sharifah Nor Puteh & Zamri Mahamod. (2013). Pemahaman guru dan isu tentang pendekatan belajar melalui bermain bagi pengajaran dan pembelajaran bahasa kanak-kanak prasekolah. Kertas kerja dibentangkan di International Conferences on Early Childhood Education (ICON 2013). Anjuran IPG Kampus Sultan Mizan, Besut, Terengganu pada 9-11 September 2013 di IPG Kampus Sultan Miaza.
25 Siti Iwana Sharizah Abu Samah, Rohaty Mohd Majzub & Zamri Mahamod. (2013). Pelaksanaan pengajaran penulisan dalam kalangan guru-guru prasekolah. Kertas kerja dibentangkan di International Conferences on Early Childhood Education (ICON 2013). Anjuran IPG Kampus Sultan Mizan, Besut Terengganu pada 9-11 September 2013 di IPG Kampus Sultan Mizan.
26 Siti Iwana Sharizah Abu Samah, Rohaty Mohd Majzub & Zamri Mahamod. (2014). Teaching writing at preschool classroom. Paper presented at Global Curriculum and Instruction Network Conference 2014. Anjuran Global Curriculum & Instruction Network dan Hong Kong Institute of education, Hong Kong pada 19-20 Jun 2014.
27 Siti Iwana Sharizah Abu Samah, Rohaty Mohd Majzub & Zamri Mahamod. (2014). Teaching and Learning Writing in Preschool. Paper presented at 15th Conference of The Pacific Early Childhood Education Research Association (PECERA) pada 8 hingga 10 Ogos 2014 di Hotel Grand Inna Bali Beach Resort, Bali, Indonesia.
28 Zamri Mahamod.  (2016)  Bahasa Melayu dan globalisasi: Cabaran universiti awam. Kertas kerja Ucap Utama di International Seminar on Global Education IV.  Anjuran Fakulti Pendidikan UKM dengan kerjasama Universitas Ekasakti Padang  pada 8 Ogos 2016 di Dewan Budiman, Fakulti Pendidikan UKM Bangi.
29  Zamri Mahamod. (2016). Pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu dalam sistem persekolahan abad ke-21 di Malaysia. Kertas kerja Ucap Utama dibentangkan diSeminar Internasional Pendidikan Bahasa dan Sastera Indonesia 2016. Anjuran Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastera Indonesia, Program Pacasarjana Universitas Syiah Kuala, pada 23 September 2016 di Acheh.

C.4      BUKU/MAKALAH DALAM ANTOLOGI/BAB DALAM BUKU/KOLEKSI

Bil. Tajuk Penerbit
1 Zamri Mahamod.  2005. Perbandingan strategi pembelajaran antara jantina pelajar ketika belajar bahasa di luar kelas.  Dlm.  Kamisah Ariffin et al. (Pnyt.).  Pendidikan bahasa di Malaysia: Isu, amalan dan cabaran, 51-86. Shah Alam: Pusat Penerbitan UiTM (UPENA).
2 Mohammed Sani Ibrahim, Zamri Mahamod & Norasmah Othman.  2006.  Pengenalan. Dlm.  Norasmah Othman, Zamri Mahamod & Mohammed Sani Ibrahim. (Pnyt.). Kesediaan profesionalisme guru novis: Cadangan model latihan, 1-10. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM.
3 Mohammed Sani Ibrahim, Mohd Hasani Dali, Zamri Mahamod & Salleh Abd Rashid.  2006. Tinjauan literatur guru novis. Dlm. Norasmah Othman, Zamri Mahamod & Mohammed Sani Ibrahim. (Pynt.). Kesediaan profesionalisme guru novis: Cadangan model latihan, 77-82. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM & JPPG
4 Norasmah Othman, Shuki Osman, Sapon Ibrahim, Mohd Hasani Dali, Baharom Mohamad & Zamri Mahamod. 2006.   Metodologi. Dlm. Norasmah Othman, Zamri Mahamod & Mohammed Sani Ibrahim. (Pynt.). Kesediaan profesionalisme guru novis: Cadangan model latihan, 83-89. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM
5 Norasmah Othman, Suhaida Abdul Bakar, Abdul Rasid Jamian, Mohammed Sani Ibrahim, Zamri Mahamod & Bhasah Abu Bakar.  2006.  Masalah profesionalisme guru novis. Dlm. Norasmah Othman, Zamri Mahamod & Mohammed Sani Ibrahim. (Pynt.). Kesediaan profesionalisme guru novis: Cadangan model latihan, 91-111 Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM
6 Siti Hawa Othman, Mazlen Arepin, Norasmah Othman & Zamri Mahamod.  2006.  Strategi guru novis dalam pengajaran dan pembelajaran. Dlm. Norasmah Othman, Zamri Mahamod & Mohammed Sani Ibrahim. (Pynt.). Kesediaan profesionalisme guru novis: Cadangan model latihan, 127-141. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM
7 Koleksi Abstrak Penyelidikan 1996 – 2003. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM
8 Norasmah Othman, Mohammed Sani Ibrahim & Zamri Mahamod. 2007. Penyelidikan pendidikan guru novis. Dlm.  Zamri Mahamod, Norasmah Othman & Mohammed Sani Ibrahim. (Pynt.).  Profesionalisme guru novis: Model latihan, 1-24. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM
9 Mohammed Sani Ibrahim, Zamri Mahamod & Norasmah Othman. 2007. Latihan dan penilaian dalam profesion keguruan. Dlm.  Zamri Mahamod, Norasmah Othman & Mohammed Sani Ibrahim. (Pynt.).  Profesionalisme guru novis: Model latihan, 57-68. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM
10 Mohd. Hasani & Zamri Mahamod. 2007. Keguruan satu kerjaya profesional. Dlm. Zamri Mahamod, Norasmah Othman & Mohammed Sani Ibrahim. (Pynt.).  Profesionalisme guru novis: Model latihan, 69-84 Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM
11 Zamri Mahamod, Mohammed Sani Ibrahim & Norasmah Othman. 2007. Guru novis yang berkesan.. Dlm.  Zamri Mahamod, Norasmah Othman & Mohammed Sani Ibrahim. (Pynt.).  Profesionalisme guru novis: Model latihan, 85-102. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM
12 Mohd. Hasani & Zamri Mahamod. 2007. Pengurusan tingkah laku guru novis,. Dlm.  Zamri Mahamod, Norasmah Othman & Mohammed Sani Ibrahim. (Pynt.).  Profesionalisme guru novis: Model latihan, 125-138. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM
13 Suhaida Abdul Bakar, Abdul Rasid Jamian, Norasmah Othman, Zamri Mahamod, Mohammed Sani Ibrahim, & Bhasah Abu Bakar.  2007.  Masalah profesionalisme guru novis.  Dlm. Zamri Mahamod, Norasmah Othman & Mohammed Sani Ibrahim. (Pynt.).  Profesionalisme guru novis: Model latihan, 139-172. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM
14 Siti Hawa Othman, Mazlen Arepin, Norasmah Othman & Zamri Mahamod. 2007. Strategi guru novis dalam pengajaran dan pembelajaran. Dlm. Zamri Mahamod, Norasmah Othman & Mohammed Sani Ibrahim. (Pynt.). Profesionalisme guru novis: Model latihan, 185-202. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM
15 Zamri Mahamod, Siti Fatimah Mohd Yassin & Norazah Mohd Nordin.  2008. Tahap pengetahuan penggunaan ICT guru-guru pelatih IPTA. Dlm. Zainuddin Abu Bakar et al. (Pnyt.).  Kemahiran ICT di kalangan guru pelatih IPTA Malaysia, 21-44. Shah Alam: Arah Publication
16 Zamri Mahamod & Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff.  2008.  Kecekapan bahasa penulisan dalam kalangan guru sekolah agama swasta: Satu kajian kes.  Dlm. Zamri Mahamod.  (Pnyt.). Psikolinguistik dalam pengajaran dan pemelajaran Bahasa Melayu, 189-213. Shah Alam: Penerbitan Karisma
17 Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi.  2008.  Kesalahan bahasa dalam penulisan karangan pelajar bukan Melayu: Satu kajian kes. Dlm.  Zamri Mahamod. (Pnyt.) Psikolinguistik dalam pengajaran dan pemelajaran Bahasa Melayu, 214-262. Shah Alam: Penerbitan Karisma
18 Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi.  2008.  Isu Bahasa Melayu dalam teknologi maklumat dan komunikasi: Fungsi, masalah daan cabaran.  Dlm. Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi. (Pnyt).  Teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu: Teori dan praktis, 1-25. Shah Alam: Penerbitan Karisma
19 Mohd Aris Ismail, Zamri Mahamod & Norizan Abdul Razak. 2008.  Multimedia dan aplikasinya dalam pemelajaran Bahasa Melayu.  Dlm. Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi. (Pnyt).  Teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pemelajaran Bahasa Melayu: Teori dan praktis, 26-42. Shah Alam: Penerbitan Karisma
20 Zamri Mahamod & Suwarnee Mohd Solah.  2008.  Kesediaan guru Bahasa Melayu membudayakan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran.  Dlm. Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi. (Pnyt).  Teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pemelajaran Bahasa Melayu: Teori dan praktis, 43-72. Shah Alam: Penerbitan Karisma
21 Suwarnee Mohd Solah & Zamri Mahamod. 2008.  Tahap penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi guru Bahasa Melayu.  Dlm. Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi. (Pnyt).  Teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pemelajaran Bahasa Melayu: Teori dan praktis, 73-110. Shah Alam: Penerbitan Karisma
22 Sham Ibrahim, Norazah Mohd Nordin & Zamri Mahamod.  2008.  Internet dalam pengajian bahasa di Institut Pendidikan Guru: Peluang dan cabaran.  Dlm. Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi. (Pnyt).  Teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pemelajaran Bahasa Melayu: Teori dan praktis, 156-177. Shah Alam: Penerbitan Karisma
23 Mohamed Amin Embi & Zamri Mahamod.  2008. Model pemelajaran Bahasa Melayu secara SMART Net.  Dlm. Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi. (Pnyt).  Teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pemelajaran Bahasa Melayu: Teori dan praktis, 178-191. Shah Alam: Penerbitan Karisma
24 Zamri Mahamod.  2008.  Meningkatkan amalan Bahasa Melayu melalui penyelidikan tindakan.  Dlm. Zaitul Azma Zainon Hamzah, Arba’ie Sujud, Adi Yasran Abdul Aziz & Ahmad Yusoff Buyong. (Eds.).  Penyelidikan linguistik dan pembudayaan bahasa, 76-95. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.
25 Zamri Mahamod.  2008.  Memperkukuhkan proses pemelajaran Bahasa Melayu melalui kepelbagaian strategi pemelajaran bahasa.  Dlm. Zaitul Azma Zainon Hamzah, Arba’ie Sujud, Adi Yasran Abdul Aziz & Ahmad Yusoff Buyong. (Eds.). Penyelidikan linguistik dan pembudayaan bahasa, 490-515. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.
26 Zamri Mahamod & Norlela Abdollah.  2008. Multimedia dan peranannya dalam penyerapan nilai murni dalam pengajaran guru Bahasa Melayu sekolah menengah. Dlm.  Mohd Arif Ismail & Amla Mohd Salleh. (Eds.).  Media: Penerapan dan pemupukan nilai, 134 – 170. Shah Alam: Oxford Fajar
27 Zamri Mahamod, Juliawati Ibrahim, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff & Mohamed Amin Embi.  2009.  Keberkesanan model gaya pengajaran Grasha dalam pengajaran guru Bahasa Melayu dan Inggeris.  Dlm.  Saemah Rahman, Mohd Izham Mohd Hamzah & Auzar (Eds.).  Reformasi pendidikan serantau, 341-356. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM
28 Zamri Mahamod & Jamil Ahmad. (2010).  Pengenalan latihan mengajar. Dlm. Zamri Mahamod, Jamil Ahmad & Saemah Rahman. (Pnyt.). Program mobiliti latihan mengajar di luar negara: Satu perkongsian, 1-18. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM
29 Jamil Ahmad, Zamri Mahamod & Siti Rahayah Ariffin. (2010).  Program mobiliti latihan mengajar di luar negara. Dlm. Zamri Mahamod, Jamil Ahmad & Saemah Rahman. (Pnyt.)  Program mobiliti latihan mengajar di luar negara: Satu perkongsian, 19-30. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM.
30 Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi. (2010).  Gaya dan strategi pembelajaran bahasa di dalam kelas kepelbagaian pelajar.  Dlm. Juriah Long. (Pnyt.). Kaedah pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu, 57-83. Bangi: Penerbitan UKM.
31 Mohamed Amin Embi & Zamri Mahamod. (2010).  Model cara belajar Bahasa Melayu dalam talian.  Dlm. Juriah Long. (Pnyt.). Kaedah pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu, 208-224. Bangi: Penerbitan UKM.
32 Zamri Mahamod & Norlela Abdollah. (2010).  Penerapan nilai-nilai murni dalam pendidikan.  Dlm. Zainab Ismail, Salasiah Hanin Hamjah & Rosmawati Mohamad Rasit. (Pnyt.). Isu dakwah masa kini: Keluarga, komuniti marginal dan pendidikan, 253-266. Bangi: Penerbitan Fakulti Pengajian Islam, UKM.
33 Kamarul Shukri Mat Teh, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Mohamed Amin Embi & Zamri Mahamod. (2010). Penggunaan strategi pembelajaran bahasa berdasarkan tahap pencapaian Bahasa Arab Komunikasi. Dlm. Ambigapathy Pandian, Murshidi Harun, Tan Hock Thye, Siti Noraini Jupri & Noraini Ali. (Pnyt.)  Pancadimensi pengajaran dan pembelajaran Bahasa amalan, 8: 128-144. Pulau Pinang: Penerbit USM.
34 Adnan Abdullah, Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi & Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff. (2010). Penambahbaikan dalam kemahiran pentaksiran berasaskan sekolah bagi mata pelajaran Bahasa Arab. Dlm. Ambigapathy Pandian, Murshidi Harun, Tan Hock Thye, Siti Noraini Jupri & Noraini Ali. (Pnyt.)  Pancadimensi pengajaran dan pembelajaran trend dan  amalan bahasa, 16: 231-239.  Pulau Pinang: Penerbit USM.
35 Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi & Mohd Rahimi Nik Yusoff. (2010). Strategi pembelajaran bahasa Melayu pelajar cemerlang. Dlm. Ambigapathy Pandian, Murshidi Harun, Tan Hock Thye, Siti Noraini Jupri & Noraini Ali. (Pnyt.) Pancadimensi pengajaran dan pembelajaran bahasa: Trend dan  amalan, 2: 48-76. Pulau Pinang: Penerbit USM.
36 Noor Aini Ahmad, Zahara Aziz & Zamri Mahamod. (2011). Pendidikan inklusif murid bermasalah ringan. Dlm. Zamri Mahamod, Jamalul Lail Abdul Wahab & Mohammed Sani Ibrahim. (Pnyt.) Transformasi dan inovasi dalam pendidikan, 15: 223-244. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM.
37 Zamri Mahamod, Nor Razah Lim, Ruslin Amir & Jamaludin Badusah.  (2011). Kualiti penyoalan guru Bahasa Melayu. Dlm. Zamri Mahamod, Jamalul Lail Abdul Wahab & Mohammed Sani Ibrahim. (Pnyt.) Transformasi dan inovasi dalam pendidikan, 22: 327-348. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM.
38 Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Baharudin Abd. Wahab & Zamri Mahamod. (2011).  Multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab. Dlm. Zamri Mahamod, Jamalul Lail Abdul Wahab & Mohammed Sani Ibrahim. (Pnyt.) Transformasi dan inovasi dalam pendidikan, 23: 349-360. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM.
39 Fa’izah Abd. Manan, Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi. (2011).  Strategi pembelajaran Bahasa Melayu pelajar asing. Dlm. Zamri Mahamod, Jamalul Lail Abdul Wahab & Mohammed Sani Ibrahim. (Pnyt.) Transformasi dan inovasi dalam pendidikan, 26: 399-418. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM.
40 Ruslin Amir, Jamaludin Badusah & Zamri Mahamod. (2011).  Kemahiran komunikasi dalam pendidikan. Dlm. Zamri Mahamod, Jamalul Lail Abdul Wahab & Mohammed Sani Ibrahim. (Pnyt.) Transformasi dan inovasi dalam pendidikan, 33: 507-520. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM.
41 Zamri Mahamod, Dayang Aidah Hj. Jalin & Jamaludin Badusah. (2011). Pelaksanaan pembelajaran masteri dalam kalangan guru Kesusasteraan Melayu sekolah menengah.  Dlm. Auzar & Jamaludin Badusah. (Pnyt.)  Penyelidikan pendidikan ke arah keunggulan universiti penyelidikan, 13: 223-264. Riau, Indonesia: Cendikia Insani Pekanbaru.
42 Norazah Mohd Nordin, Sham Ibrahim, Zamri Mahamod & Mohd Izham Mohd Hamzah. (2011). Pembangunan dan penilaian kursus NPQH secara atas talian menggunakan CMS terbuka Moodle: E-Headship. Dlm. Auzar & Jamaludin Badusah. (Pnyt.)  Penyelidikan pendidikan ke arah keunggulan universiti penyelidikan, 3: 39-54. Riau, Indonesia: Cendikia Insani Pekanbaru.
43 Jamaludin Badusah, Hasnuddin Ab Rahman & Zamri Mahamod. (2011). Penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar Institut Pengajian Tinggi Swasta. Dlm. Auzar & Jamaludin Badusah. (Pnyt.)  Penyelidikan pendidikan ke arah keunggulan universiti penyelidikan, 2: 19-38.  Riau, Indonesia: Cendikia Insani Pekanbaru.
44 Jamalullail Abdul Wahab, Zamri Mahamod & Lang Anak Likong. (2011).  Ciri guru berkesan dan faktor motivasi daripada perspektif pentadbir sekolah rendah pedalamAN. Dlm. Auzar & Jamaludin Badusah. (Pnyt.) Penyelidikan pendidikan ke arah keunggulan universiti penyelidikan, 129-154. Riau, Indonesia: Cendikia Insani Pekanbaru.
45 Jamaludin Badusah, Rosna Awang Hashim, Mohd Majid Konting, Norhafezah Yusof & Zamri Mahamod. (2011). Kursus kurikulum berkredit di Institusi Pengajian Tinggi. Dlm. Zamri Mahamod, Jamalul Lail Abdul Wahab & Mohammed Sani Ibrahim. (Pnyt.) Transformasi dan inovasi dalam pendidikan, 27: 419-430. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM.
46 Shafee Abdul Hamid & Zamri Mahamod. (2013).  Sikap pentadbir sekolah terhadap mata pelajaran Kesusasteraan Melayu. Dlm. Zamri Mahamod, Mohd Izham Mohd Hamzah, Abdul Razaq Ahmad & Mahdum. (Pnyt.).  Himpunan penyelidikan pendidikan serantau, 6: 73-92. . Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM
47 Dayang Aidah Jalin & Zamri Mahamod. (2013). Pendekatan pembelajaran masteri dalam pengajaran guru Kesusasteraan Melayu di Negara Brunei Darussalam. Dlm. Zamri Mahamod, Mohd Izham Mohd Hamzah, Abdul Razaq Ahmad & Mahdum. (Pnyt.). Himpunan penyelidikan pendidikan serantau, 9: 109-126. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM.
48 Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Mohd Aminuddin Ab. Rahman, Wan Normeza Wan Zakaria & Zamri Mahamod. (2013). Pandangan guru terhadap pendekatan komunikatif dalam kurikulum Bahasa Arab. Dlm. Zamri Mahamod, Mohd Izham Mohd Hamzah, Abdul Razaq Ahmad & Mahdum. (Pnyt.).  Himpunan penyelidikan pendidikan serantau, 16: 207-217. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM.
49 Zamri Mahamod, Yahya Othman, Jamaludin Badusah & Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff. (2013).Sikap dan minat pelajar bukan Melayu ketika belajar Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Dlm. Zamri Mahamod, Mohd Izham Mohd Hamzah, Abdul Razaq Ahmad & Mahdum. (Pnyt.). Himpunan penyelidikan pendidikan serantau, 29: 371-384. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM.
50 Rashidah Rahamat, Parilah Mohd Shah, Sharifah Nor Puteh, Aidah Abdul Karim, Rossenin Din, Juhaidah Abd. Aziz & Zamri Mahamod. (2013).  Student perceptions of a mobile learning environment  through Mobile Technology Apallication. In. Mohamed Amin Embi & Norazah Mohd Nordin. (Eds.).  Mobile learning: Malaysian initiatives and research findings, 6: 49-58. Bangi: Penerbitan Pusat Pembangunan Akademik, UKM.
51 Zamri Mahamod & Norlela Abdullah. (2014). Penerapan nilai-nilai murini dalam pendidikan. Dlm.  Zainab Ismail, Salasiah Hanin Hamjah & Rosmawati Mohamad Rasit. (Pnyt.).  Isu-isu dakwah masa kini: Keluarga, komuniti marginal dan pendidikan, 17: 223-233. Bangi: Penerbit UKM.
52 Zamri Mahamod, Tuan Azlyna Tuan Soh & Wan Muna Rozanna Wan Mohammad (2015). Teachers’ readiness in implementing school based assessment. In Mahdum, Suarman, Aliza Alias, Abdul Razaq Ahmad & Mohd Mahzan Awang. (Eds.). Educational research and development: A closer look at Indonesia and Malaysia, 10: 103-113 Riau, Indonesia: Badan Penerbit Universitas Riau.
53 Zamri Mahamod, Jumaliah Mingan & Yahya Othman. (2016). Peta pemikiran dan kreativiti pelajar. Dlm. Saemah Rahman &Zamri Mahamod. (2016). Kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran, 4: 65-84. (Pnyt.).  Bangi: Penerbit UKM. ISBN: 978-967-412-391-8.
54 Siti Iwana Sharizah Abu Samah, Rohaty Mohjzub & Zamri Mahamod. (2016). Pendekatan kreatif interaktif dalam penulisan murid prasekolah. Dlm. Saemah Rahman &Zamri Mahamod. (2016). Kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran, 9: 141-154. (Pnyt.).  Bangi: Penerbit UKM. ISBN: 978-967-412-391-8.
55 Aliza Ali & Zamri Mahamod. (2016). Pembelajaran bermakna melalui permainan kreatif. Dlm. Saemah Rahman &Zamri Mahamod. (2016). Kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran, 14: 213-228. (Pnyt.).  Bangi: Penerbit UKM. ISBN: 978-967-412-391-8.

C.5.     PENYUNTINGAN/PENYUSUNAN/EDITORIAL

Bil. Nama/Tahun/Tajuk Penerbit
1 Zamri Mahamod et al.(Eds.).  (2000).- Prosiding Seminar Pendidikan Kebangsaan. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM Bangi.
2 Jamalul Lail Abdul Wahab, Zamri Mahamod& Mohd Arif Ismail.  (2000).- Prosiding Seminar Pendidikan Guru Alaf Baru. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM Bangi.
3 Abdullah Mohd Noor et al. (Eds.) (2000).- Proceedings of the International Conference on Teaching and Learning. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM Bangi.
4 Mohd Arif Ismail et al.  (Eds.). (2001).- Prosiding Seminar Pendidikan Kebangsaan Kepelbagaian Pelajar. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM Bangi.
5 Zamri Mahamod et al.(Eds.). (2004).- Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Khas (Vol. 1 & 2). Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM Bangi.
6 Mohd Ariff Ismail et al. (Eds.) (2005).- Prosiding Seminar Serantau UKM-UNRI Ke-2.  Jilid 1 & 2. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM Bangi.
7 Kamarulzaman Abdul Ghani et al.  (Eds.) (2005).- Prosiding Wacana Kebangsaan Pendidikan Islam Ke-4. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM Bangi.
8 Nor Aishah Buang et al. (Eds.).   (2006).- Jurnal Pendidikan Ke-31. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM Bangi.
9 Ab. Halim Tamuri et al.  (Eds.).  (2006).- Prosiding Wacana Kebangsaan Pendidikan Islam Ke-5. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM Bangi.
10 Zamri Mahamod& Aliza Alias.  (2006).- Prosiding Kolokium Fakulti Pendidikan Ke-11. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM.
11 Norasmah Othman, Zamri Mahamod& Mohammed Sani Ibrahim. (Eds.).  (2006).- Kesediaan Profesionalisme Guru Novis: Cadangan Model Latihan. Edisi Pertama. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM.
12 Zamri Mahamod et al.(Eds.).  (2006).- Buku Panduan dan Peraturan Prapraktikum dan Praktikum Fakulti Pendidikan. Edisi Pertama Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM
13 Zamri Mahamod et al.(Eds.).  (2007).- Buku Panduan dan Peraturan Prapraktikum dan Praktikum Fakulti Pendidikan. Edisi Kedua Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM
14 Zamri Mahamod et al.  (Eds.).  (2007).- Buku Pendidikan di Malaysia dan Indonesia: Satu Pengalaman di Riau Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM
15 Norlena Salamuddin et al. (Eds.).   (2007)- Prosiding Seminar Kebangsaan Isu-Isu PendidikanNegara Kali Ketiga Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM
16 Zamri Mahamod, Norasmah Othman & Mohammed Sani Ibrahim (Pnyt.) 2007.- Buku Profesionalisme Guru Novis: Model Latihan.  Edisi Kedua. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM.
17 Zamri Mahamod et al. (Eds.).  (2008).- Prosiding Wacana Pendidikan Islam Peringkat Kebangsaan Siri Ke-6 Kuching: Penerbitan Biro Perkhidmatan Pendidikan, Majlis Islam Sarawak
18 Zamri Mahamod.  (2008).- Psikolinguistik dalam pengajaran dan pemelajaran Bahasa Melayu. (Pnyt.) Shah Alam: Penerbitan Karisma
19 Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi.  (2008).- Teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pemelajaran Bahasa Melayu: Teori dan praktis. (Pnyt). Shah Alam: Penerbitan Karisma
20 Zamri Mahamod, Jamil Ahmad, Mohd Izham Mohd Hamzah, Jamalul Lail Abdul Wahab, Siti Fatimah Mohd. Yassin, Norazah Mohd. Nordin & Saemah Rahman. (2009).- Prosiding Seminar Pendidikan Serantau Ke-4.  (Pnyt.) Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM
21 Zamri Mahamod, Safani Bari, Rosadah Abdul Majid & Hamidah Yamat. (2009).- Prosiding Persidangan Serantau Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Kanak-Kanak Berkeperluan Khas. (Pnys.)- Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM
22 Zamri Mahamod, Kamarulzaman Abd. Ghani, Harun Baharudin, Ab. Halim Tamuri, Nik Mohd Rahimi Nik YUsoff & Mohd Aderi Che Noh. (2009).- Prosiding Wacana Pendidikan Islam Siri Ke-7: peringkat Nusantara. (Editor). Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM
23 Zamri Mahamod, Jamil Ahmad & Saemah Rahman. (2010). Buku Program mobiliti latihan mengajar di luar negara: Satu perkongsian. (Penyunting). Bangi: Fakulti Pendidikan UKM.
24 Ab. Halim Tamuri, Zamri Mahamod, Kamaruzaman Abdul Ghani, Mohd Isa Hamzah, Salleh Amat, Hamidah Yamat, Khadijah Abdul Razak & Nor Sakinah Mohamad. (2010). Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM, Jld. 1, No. 1. (Editor). Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM.
25 Ab. Halim Tamuri, Zamri Mahamod, Kamaruzaman Abdul Ghani, Mohd Isa Hamzah, Salleh Amat, Hamidah Yamat, Khadijah Abdul Razak & Nor Sakinah Mohamad. (2010). Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM, Jld. 1, No. 2. (Editor). Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM.
26 Zamri Mahamod, Ab. Halim Tamuri, Kamaruzaman Abdul Ghani, Mohd Isa Hamzah, Salleh Amat, Hamidah Yamat, Khadijah Abdul Razak & Nor Sakinah Mohamad. (2010). Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM, Jld. 1, No. 3. (Editor). Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM.
27 Zamri Mahamod, Melor Md. Yunus, Mohammed Sani Ibrahim, Jamalul Lail Abdul Wahab, Mohd Taib Harun & Norlena Salamuddin. (2010). Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara Kali Ke-4. (Editor). Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM.
28 Zamri Mahamod, Ab. Halim Tamuri, Kamaruzaman Abdul Ghani, Mohd Isa Hamzah, Salleh Amat, Hamidah Yamat, Khadijah Abdul razak & Nor Sakinah Mohamad. (2010). Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM, Jld. 1, No. 4. (Editor). Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM.
29 Zamri Mahamod, Ab. Halim Tamuri, Kamaruzaman Abdul Ghani, Mohd Isa Hamzah, Salleh Amat, Hamidah Yamat, Khadijah Abdul razak & Nor Sakinah Mohamad. (2010). Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM, Jld. 1, No. 5 (Editor). Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM.
30 Kamarulzaman Abdul Ghani, Nik Rahimi Nik Yusoff, Zamri Mahamod, Hamidah Yamat, Khadijah Abdul Razak & Aliza Alias. (2011). Prosiding Wacana Pendidikan Islam Siri Ke-8 Peringkat Antarabangsa (International Conference on Islamic Education). (Editor). Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM.
31 Zamri Mahamod, Saemah Rahman & Norazah Mohd Nordin. (2011). Buku Perkongsian Pengalaman Alumni Fakulti Pendidikan. (Editor). Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM.
32 Zuria Mahmud, Norshidah Mohamad Salleh, Zamri Mahamod &  Saemah Rahman. (2011). Buku Pengisahan Fakulti Pendidikan 1972-2011 (Penyunting). Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM.
33 Zamri Mahamod, Jamalul Lail Abdul Wahab & Mohammed Sani Ibrahim. (2011). Buku Transformasi dan inovasi dalam pendidikan. (Editor) Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM.
34 Zamri Mahamod, Mohd Izham Mohd Hamzah, Abdul Razaq Ahmad & Mahdum. (2013). Buku Himpunan penyelidikan pendidikan serantau. (Editor). Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM.
35 Zamri Mahamod, Aniza Ahmad, Ab. Halid Zakaria & Nik Nur Farihah Nik Harmi. (2013). Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu & Kesusasteraan Melayu Kali Pertama, 2013. (Editor). Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM.
36 Zamri Mahamod, Yahya Othman, Suraya Hanis Ilias & Jamilah Yacob. (2013). Prosiding Seminar Serantau Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu & Kesusasteraan Melayu Kali Kedua, 2013. (Editor). Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM.
37 Zamri Mahamod, Yahya Othman & Jamaludin Badusah. (2014). Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu & Kesusasteraan Melayu Kali Ketiga, 2014. (Editor). Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM
38 Mohd Mahzan Awang, Khadijah Abdul Razak,  Mohd Isa Hamzah, Hamidah Yamat,  Harun Baharudin, Zamri Mahamod & Mansor Ab. Samad. (2014). Prosiding Wacana Pendidikan Islam Peringkat Kebangsaan Siri Ke-10. (Editor). Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM.
39 Zamri Mahamod, Yahya Othman, Layang Ugek, Suraya Hanis Ilias & Rohaida Mazlan. (2015). Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu & Kesusasteraan Melayu Kali Keempat, 2015. (Editor). Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM
40 Zamri Mahamod, Harun Baharuddin, Roslinda Rosli, Siti Mistima Maat, Suziyani Mohamad, Norhayati Mohd Noor, Fathiyah Mohd Kamaruzaman & Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad (2015). Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara Kali Ke-5, 2015. (Editor). Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM
41 Zamri Mahamod,Noor Azam Abdul Rahman, Suraya Hanis Ilias, Rohaida Mazalan, Ezwafahmey Ahmad Kusaini & Ameerul Aswad Ab Aziz. (2016). Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu & Kesusasteraan Melayu Kali Ke-5, 2016. (Editor). Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM. ISBN:  978-983-2267-49-2.
42 Zamri Mahamod,Ramunah Mohram, Norasyikin Md. Rashid, Maz Abu Supian Madhi, Raffi Smail&Nor Shayaumil Qhairil Eemann Muhammad. (2017). Prosiding Seminar u Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu Sabah dan Sarawak (Eksekutif) Kali Ke-6, 2017. (Editor). Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM. ISBN:  978-983-2267-49-2.

C.6      LAPORAN TEKNIK

Bil. Judul Laporan Teknik Geran/Kod StatusPenglibatan
1 Keberkesanan guru dalam pengajaran menulis karangan menurut persepsi pelajar sekolah menengah. Laluan Pantas UKM/G/3/97 Penyelidik
2 Pendidikan dan latihan guru bahasa (Bahasa Melayu, Inggeris dan Arab) ke-21: Satu keperluan. Laluan Pantas UKM/G/2/99 Penyelidik
3 Development of a Self-access Online Learning-to-Learn English Model for Malaysian Secondary Schools. IRPA/07-02-02-0054 Penyelidik
4 Strategi pembelajaran bahasa Melayu antara pelajar pelbagai etnik: Satu kajian pembandingan. Fundamental UKM/GG/005/2004 Ketua penyelidik
5 Strategi pembelajaran bahasa pelajar melayu dan bukan Melayu: Kepelbagaian dari segi pendidikan. Tanpa biaya/GG/005/2005 (TB) Penyelidik
6 Guru permulaan: Masalah dan cara mengatasi Tanpa Biaya/ (GG/018/2005 (TB) Penyelidik
7 Sikap pelajar terhadap orientasi pengajaran guru permulaan bahasa (Bahasa Melayu, Inggeris dan Arab) GG/007/2005 Penyelidik
8 Identifying basic need of marginalized children in Sabah and Sabah GGGL/003/2006) Penyelidik
9 Pembinaan inventori strategi pembelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris pelajar cemerlang UKM-GG-05-FRGS0012-2006 Penyelidik/Siap kajian 2009
10  Inovasi pembelajaran berasaskan masalah dalam pengajaran dan pembelajaran guru Bahasa Melayu sekolah menengah. UKM-GG-05-FRGS0061-2009 Ketua Penyelidik
11 Pembangunan modul pembelajaran berasaskan projek dalam kukrikulum standard sekolah rendah (KSSR) Bahasa Melayu. UKM-GUP-2011-089 Ketua Penyelidik
12 i-Folio: Sistem pengurusan portfolio pengajaran IPT di Malaysia. UKM-GG-05-FRGS0060-2010 Penyelidik
13 Pendekatan kontekstual dalam P&P murid-murid berkeperluan khas bermasalah pendengaran FRGS/1/2011/SSI/UKM/03/17  Penyelidik
14  Development and evaluation of mobile content for the postgraduate students. UKM-GUP-JKKBG-08-09-035  Penyelidik
15  Development and evaluation of mobile content for the postgraduate students.  UKM-AP-CMNB-01-2010  Penyelidik
16 Pembinaan P&P model berteraskan jasmani, emosi, rohani dan intelek untuk pelajar pintar cerdas sekolah rendah dan menengah.  UKM-GUP-JKKBG-08-07-026  Penyelidik
17  Modul belajar cara belajar Bahasa Melayu untuk pelajar warganagera asing di IPTA Malaysia.  FRGS/1/2012/SS109/UKM/02/7  Ketua Penyelidik
18  Pemantapan kemahiran menulis tesis pelajar siswazah melalui pendekatan pembelajaran berasaskan masalah.  PTS-2012-022  Ketua Penyelidik
19 Klinik kecemerlangan kemahiran penulisan dan aspirasi pendidikan pelajar tingkatan tiga dalam komuniti miskin bandar. Komuniti -2012-012 Penyelidik
20 Modul pengajaran dan pembelajaran melalui permainan bahasa Arab dengan terjemahan Jawi bermultimedia di sekolah kebangsaan di Malaysia. FRGS/1/2014/ SS109/UKM/02/7 Penyelidik
21 Kajian Impak Program Promosi Kecemerlangan Organisasi (PPKO): Groom Big 2  GG-2015-005  Penyelidik
22 Belajar guna simulasi (BGus): Sistem saranan simulasi pengajaran penggunaan kemahiran membaca berdasarkan kes kanak-kanak berkeperluan khas.  PRGS/2/2015/SS03/UPSI/02/1  Penyelidik
23  Pembangunan indeks jati diri pelajar aliran pendidikan di IPTA Malaysia.  FRGS/1/2015/SS06/UKM/01/1  Ketua Penyelidik (sedang maju)

C.7      MAKALAH POPULAR

Bil. Penulis/Tajuk/Tahun Penerbitan
1 Zamri Mahamod.  (2001).  Bahasa Melayu sebagai bahasa siber. Dewan Bahasa, Jilid 1, Bil. 6: 9-13. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka
2 Zamri Mahamod & Zarina Othman. (2001). Sikap pelajar Cina terhadap pemelajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua.  Dewan Bahasa, Jilid 1, Bil. 2: 40-43. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka

C.8      BUKU AKADEMIK

Bil. Penulis/Tajuk/Tahun Penerbit
1 Zamri Mahamod. (2007). Psikolinguistik dalam pengajaran dan pemerolehan bahasa pertama dan kedua. Shah Alam: Penerbitan Karisma
2 Zamri Mahamod. (2008). Psikolinguistik dalam pengajaran dan pemelajaran Bahasa Melayu. (Pnyt.) Shah Alam: Penerbitan Karisma
3 Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi. (2008). Teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pemelajaran Bahasa Melayu: Teori dan praktis. (Pnyt.) Shah Alam: Penerbitan Karisma(dalam proses percetakan)
 4 Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi & Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff. (2010). Strategi pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris pelajar cemerlang.  Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM.
 5  Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi & Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff. (2010). Pentaksiran berasaskan sekolah: Panduan untuk guru Bahasa Melayu, Inggeris dan Arab.  Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM.
6  Zamri Mahamod. (2012).  Inovasi P&P dalam pendidikan Bahasa Melayu. Tanjung Malim: Penerbit UPSI.
7 Zamri Mahamod, Jamalullail Abdul Wahab & Mohammed Sani Ibrahim. (2011).  Transformasi dan inovasi dalam pendidikan. (Pnyt.).  Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM.
8  Zamri Mahamod, Mohd Izham Mohd Hamzah, Abdul Razaq Ahmad & Mahdum. (2013). Himpunan penyelidikan pendidikan serantau. (Pnyt.).  Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM.
9  Zamri Mahamod, Ruslin Amir & Mohamed Amin Embi. (2015). Kepelbagaian pelajar dan perbezaan pembelajaran.  Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.
10  Syofia Ulfah, Zamri Mahamod & Jamaludin Badusah.  (2015). Komunikasi interpersonal: Teori dan amali.  Bangi: Penerbit UKM.
11  Zamri Mahamod. (2015). Strategi pembelajaran: Inventori cara belajar bahasa.   Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.
12  Rozaiman Makmun & Zamri Mahamod. (2015). Teknologi, pedagogi dan pengetahuan kandungan: Profesionalisme guru kesusasteraan Melayu. .  Bandar Seri Begawan: Penerbit UBD
13  Zamri Mahamod. (2016). Psikolinguistik dan pengajaran bahasa.  Bangi: Penerbit Fakulti Pendidikan UKM. ISBN: 978-983-2267-49-2.
14  Zamri Mahamod. (2016). Sosiolinguistik dan pengajaran bahasa.  Bangi: Penerbit Fakulti Pendidikan UKM. ISBN:978-983-2267-48-5.
15  Magdeline Nor & Zamri Mahamod. (2016). Pengetahuan pedagogi kandungan guru bahsa Iban.  Bangi: Penerbit UKM. ISBN: 978-967-412-350-5.
16  Zamri Mahamod. (2016). Perancangan Bahasa: Implikasinya terhadap pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu.  Bangi: Penerbit Fakulti Pendidikan UKM. ISBN: 978-983-2267-50-8.
17 Zamri Mahamod & Yahya Othman. (2016).Penulisan akademik dalam bidang sains sosial.  Bangi: Penerbit UKM. ISBN: 978-967-412-369-7.
18 Saemah Rahman & Zamri Mahamod. (2016). Kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran. (Pnyt.).  Bangi: Penerbit UKM. ISBN: 978-967-412-391-8.

C.9      BUKU LAIN-LAIN – BUKU SEKOLAH

Advertisements