Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu

Link : http://www.ukm.my/jpbm/

Jurnal Pendidikan Malaysia UKM

Link : http://www.ukm.my/jurfpend/indexbm.html

C.1      JURNAL

Bil. Maklumat Jurnal Status Journal
1 Zamri Mahamod.  (1999).  Amalan psikolinguistik dalam pengajaran-pemelajaran bahasa Melayu di SRJK Cina. Jurnal Bahasa, 43 (9): 825-841. Penerbitan Dewan Bahasa & Pustaka. Kebangsaan
2 Mohd Nazali Abu Bakar, Mohamed Amin Embi & Zamri Mahamod. (1999).  Hubungan antara penggunaan strategi pembelajaran bahasa Melayu dengan pemboleh ubah jantina, etnik, pencapaian bahasa dan stttatus sosioekonomi pelajar. Jurnal Teknologi, 31 (E): 43-62. Penerbitan Universiti Teknologi Malaysia. Kebangsaan/Tempatan
3 Zamri Mahamod.  (2000).  Pemindahan bahasa dalam pengajaran-pemelajaran bahasa kedua.  Jurnal Bahasa, 44 (5): 602-615.  Penerbitan Dewan Bahasa & Pustaka. Kebangsaan
4 Mohamed Amin Embi & Zamri Mahamod. (2000). Kebolehgunaan dan kesesuaian laman web pemelajaran bahasa Melayu SMART. Jurnal Bahasa, 44 (8): 849-862. Penerbitan Dewan Bahasa & Pustaka. Kebangsaan
5 Mohamed Amin Embi, Zamri Mahamod & Nazali Abu Bakar. (2001). Pola penggunaan strategi pembelajaran bahasa Melayu. Journal of Language Teaching, Linguistics and Literature, 7: 95-109. Penerbitan Fakulti Pengajian Bahasa, Universiti Kebangsaan Malaysia. Kebangsaan/Tempatan
6 Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi. (2001). Penyelidikan gaya dan strategi pembelajaran bahasa Melayu: Metodologi, datapatan dan agenda masa depan. Language Reporter: Issue, 189-206. Penerbitan Universiti Teknologi Mara. Kebangsaan/Tempatan
7 Juriah Long, Zamri Mahamod, Khalid Abdullah, Raja Mohd Fauzi Raja Musa, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Siti Fatimah Mohd Yassin, Warnoh Katiman & Zarin Ismail.  (2003).  Hala tuju pendidikan dan latihan guru Bahasa Melayu pada abad ke-21.  Jurnal Bahasa, 3 (3): 345-390. Penerbitan Dewan Bahasa & Pustaka. Antarabangsa/Kebangsaan
8 Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi. (2003). Strategi pemelajaran bahasa pelajar sekolah menengah. Jurnal Bahasa, 3 (2): 263-319. Penerbitan Dewan Bahasa & Pustaka. Antarabangsa/Kebangsaan
9 Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi. (2003). Penggunaan strategi pembelajaran bahasa untuk menguasai kemahiran membaca dan menulis. VirTEC Journal, 3 (2): 55-76. Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Kebangsaan/Tempatan
10 Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi. (2005). Penggunaan strategi pembelajaran bahasa untuk menguasai kemahiran membaca.  Jurnal Teknologi, 42 (E): 1-118. Penerbitan Universiti Teknologi Malaysia. Kebangsaan/Tempatan
11 Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi. (2005).  Strategi pembelajaran bahasa Melayu mengikut jantina di luar kelas.  Jurnal Pendidikan, 31: 51-73. Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Kebangsaan/Tempatan
12 Zamri Mahamod.  (2006). Penggunaan strategi membaca dan menulis oleh pelajar cemerlang dan pelajar lemah dalam pembelajaran Bahasa Melayu.  Jurnal Bahasa, 6 (2): 328-362. Penerbitan Dewan Bahasa & Pustaka. Antarabangsa/Kebangsaan
13 Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi.  (2006).  Strategi pembelajaran bahasa Melayu antara pelajar bukan Melayu pelbagai etnik.  Jurnal Pendidikan, 115-132. Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya. Kebangsaan/Tempatan
14 Zamri Mahamod & N Suriya N Mustapha.  (2007). Strategi pembelajaran Biologi di kalangan pelajar sekolah menengah. Jurnal Pendidikan, 32: 153-175.  Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Kebangsaan/Tempatan
15 Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi.  (2007).  Strategi pembelajaran Bahasa Melayu pelajar pelbagai etnik di luar kelas.  Jurnal Teknologi, 47 (E) Dis.:97-117.  Penerbitan Universiti Teknologi Malaysia. Kebangsaan/Tempatan
16 Zamri Mahamod & Awang Salleh Awang Wahap. (2008).  Perkembangan bahasa dan perubahan tingkah laku sosial kanak-kanak prasekolah.  Jurnal Bahasa, 8 (1): 160-203.  Penerbitan Dewan Bahasa & Pustaka. Antarabangsa/Kebangsaan
17 Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Zamri Mahamod & Kamarulzaman Ab. Ghani.  (2008). Motivasi pembelajaran kemahiran mendengar Bahasa Arab dan hubungannya dengan pencapaian pelajar.  Jurnal Pendidikan, 33: 3-18.  Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Kebangsaan/Tempatan
18 Zamri Mahamod & Ong Sze Chong. (2008). Perbandingan gaya pembelajaran Bahasa Melayu antara pelajar Bumiputera dan non-Bumiputera.  Jurnal Akademik, 12: 1-22. Penerbitan Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Perempuan Melayu Melaka. Kebangsaan/Tempatan
19 Kamarul Shukri Mat Teh, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Mohamed Amin Embi & Zamri Mahamod. (2008). Hubungan gender dengan strategi pembelajaran bahasa dalam kalangan pelajar sekolah menengah agama di Terengganu. Malaysian Journal of Learning and Instruction, Vol. 5: 117-130. Sintok: Penerbitan Universiti Utara Malaysia. http://www.uum.edu.my/mjli Kebangsaan/Tempatan
20 Zamri Mahamod, Nik Mohd. Rahimi Nik Yusoff & Celinea anak Lasan.  (2009). Pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta di negeri Sarawak.  Asian of Journal Teaching and Learning in Higher Education, 1 (1): 8-25.  Bangi: Penerbitan Pusat Pembangunan, Akademik Universiti Kebangsaan Malaysia.  http://pkukmweb.ukm.my/jtlhe Antarabangsa(Scopus)
21 Zamri Mahamod,  Celinea anak Lasan,  Nik Mohd. Rahimi Nik Yusoff  &  Mohamed Amin Embi.  (2009).  Teaching and learning the Malay Language in the Private Institutions of Higher Learning (PIHL) in Sarawak, Malaysia.  European Journal of Social Sciences, 9 (4) Okt. : 573-585.  http://www.eurojournals.com/EJSS.htm Antarbangsa(Scopus)
22 Norazah Mohd. Nordin, Sham Ibrahim, Zamri Mahamod & Mohd Izham. Mohd. Hamzah. (2009).  Reka bentuk dan pembangunan pembelajaran atas talian menggunakan sumber terbuka dalam pengurusan dan kepimpinan pendidikan.  Asian of Journal Teaching and Learning in Higher Education, 1 (2): 47-58.  Bangi: Penerbitan Pusat Pembangunan Akademik, Universiti Kebangsaan Malaysia.  http://pkukmweb.ukm.my/jtlhe Antarabangsa(Scopus)
23 Zamri Mahamod, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff & Juliawati Ibrahim. (2009). Perbandingan gaya pengajaran guru Bahasa Melayu dan guru Bahasa Inggeris. Jurnal Pendidikan, 34 (1): 67-92. Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Kebangsaan/Tempatan
24 Kamarul Shukri Mat Teh, Mohamed Amin Embi, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff & Zamri Mahamod. (2009). A closer look at gender and Arabic language learning strategies use. European Journal of Social Sciences, 9 (3) Sept.: 399-407.http://www.eurojournals.com/EJSS.htm Antarabangsa(Scopus)
25 Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Nurulasyikin Muda, Zamri Mahamod.  (2009).  Relationship between Arabic listening skills and motivation.  The International Journal of Learning, Vol. 16, Issues 5.http://ijl.cgpublisher.com Antarabangsa(Scopus)
26 Kamarul Shukri Mat Teh, Mohamed Amin Embi, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff & Zamri Mahamod. (2009). Strategi metafizik: Kesinambungan penerokaan domain strategi utama pembelajaran bahasa. GEMA Online Journal of Language Studies, 9 (2) 2009: 1-13. http://pkukmweb.ukm.my/~ppbl/Gema/gemacurrentissues.html Antarabangsa(Scopus)
27 Kamarul Shukri Mat Teh, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Mohamed Amin Embi & Zamri Mahamod. (2009). Language learning strategies and motivation among religious secondary school students. The International Journal of Language, Society and Culture, Issue 29: 71-79. http://www.educ.utas.edu.au/users/tle/JOURNAL/ Antarabangsa(Scopus)
28 Kamarul Shukri Mat Teh, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Mohamed Amin Embi & Zamri Mahamod. (2009). Hubungan penggunaan strategi pembelajaran bahasa dengan tahap penguasaan Bahasa Arab. Journal of Islamic and Arabic Education, 1 (1): 41-56. Kebangsaan/Tempatan
29 Zamri Mahamod & Mohd. Sarifuddin Mat Salleh. (2009). Ketepatan model rasch dalam mengukur taburan kesukaran item soalan peperiksaan penilaian menengah rendah Bahasa Melayu. Jurnal Akademik IPG Kampus PM, Jilid 13, 2009Institut Pendidikan Guru, Kampus Perempuan Melayu, Melaka. ISSN 1394-3499. Kebangsaan/ Tempatan
30 Zamri Mahamod & Celinea Lasan. (2010). Persepsi pelajar bumiputera dan bukan bumiputera terhadap pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta di Sarawak. Jurnal Bahasa, Bil.20. Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei. Antarabangsa/ Kebangsaan
31 Fa’izah Abd. Manan, Mohamed Amin Embi & Zamri Mahamod. (2010). Kerangka pembangunan dan penilaian modul belajar cara belajar Bahasa Melayu pelajar asing Institusi Pengajian Tinggi Malaysia. ASEAN Journal of Teaching and Learning in Higher Education,  2 (2): 64-76. Bangi: Penerbitan Pusat Pembangunan Akademik, Universiti Kebangsaan Malaysia. Antarabangsa/ Kebangsaan
32 Kamarul Shukri Mat Teh, Mohamed Amin Embi, Nik Mohd. Rahimi Nik Yusoff & Zamri Mahamod. (2010). Hubungan tahap motivasi dengan strategi pembelajaran Bahasa Arab dalam kalangan pelajar Sekolah Menengah Agama Terengganu. Jurnal Teknologi, 52 Mei 2010: 57-67. Penerbitan Universiti Teknologi Malaysia. Kebangsaan/ Tempatan
33 Muhammad Idham, Zamri Mahamod, Melor Md. Yunus & Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff. (2010). Profil kecerdasan emosi guru pelatih bahasa mengikut tahun pengajian. GEMA Online Journal of Language Studies, Vol. 10(2) 2010: 57-75. Antarabangsa (Scopus)
34 Nik Mohd Rahimi, Harun Baharuddin & Zamri Mahamod. (2010). Tahap sebutan huruf konsonan Arab dalam kalangan murid prasekolah. Jurnal Pendidikan Malaysia, 35 (1) (2010): 41-46. Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Kebangsaan/ Tempatan
35 Tamam Timbang, Zamri Mahamod, Nik Mohd. Rahimi Nik Yusoff & Jamaludin Badushah. (2010). Masalam membaca murid-murid sekolah rendah kerajaan di Brunei Darussalam: satu kajian kes. Jurnal Pendidikan Malaysia, 35(2)(2010): 77-85. Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Kebangsaan/ Tempatan
36 Zamri Mahamod, Mahidin Awang Itam & Afendi Hamat. (2011). Sikap guru Bahasa Melayu sekolah rendah terhadap penggunaan buku teks Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, Vol.1 (2): 17-30. Kebangsaan/ Tempatan
37 Zamri Mahamod & Anisah Alias. (2011). Kesahan dan kebolehpercayaan MyGSI dalam mengukur kemahiran komunikasi, kepimpinan dan kerja berkumpulan guru pelatih Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Malaysia 36(1)(2011): 67-75. Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Kebangsaan/ Tempatan
38 Zamri Mahamod & Nur Aisyah Mohamad Noor. (2011). Persepsi guru tentang penggunaan aplikasi multimedia dalam pengajaran komponen sastera Bahasa Melayu. GEMA Online Journal of Language Studies, Vol. 11(3) 2011: 163-177. Antarabangsa (Scopus)
39 Zamri Mahamod & Nor Razah Lim. (2011). Kepelbagaian kaedah penyoalan lisan dalam pengajaran guru Bahasa Melayu: kaedah pemerhatian. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, Vol.1 (1): 51-65. Kebangsaan/ Tempatan
40 Parilah M. Shah, Norazlina Mohamad Ayob, Aminuddin Yusof, Zamri Mahamod & Rosseni Din. (2011). Learner self-perception of input and interaction in second-language acquisition. World Applied Sciences Journal, 14 (Special Issue of Innovation and Pedagogy for Diverse Learners) 27-30, 2011. Antarabangsa(Scopus)
41 Andi Budiarman, Zamri Mahamod & Jamaludin Badusah. (2011). Keefektifan pembelajaran menulis puisi berbasis hipnosis pada siswa kelas x.5 SMA Negeri 1 Liliriaja. Jurnal Kreativitas Guru, Edisi 1, Vol. 1 Agustus 2011: 1-10. Penerbitan MGMP Bahasa Indonesia SMA KAB. Soppeng. Antarabangsa/ Kebangsaan
42 Andi Budiarman, Zamri Mahamod & Jamaludin Badusah. (2011). Pendekatan kontekstual: satu solusi masalah pembelajaran menulis karangan di Malaysia dan Indonesia. Jurnal Gupres Edisi 1 Vo. 1 Juli 2011: 1-7. Penerbitan Forum Komunikasi Guru Berprestasi Kabupaten Soppeng. Antarabangsa/ Kebangsaan
43 Jerie Anak Peter Langan & Zamri Mahamod. (2011). Sikap dan motivasi murid Iban dalam mempelajari Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, Vol.1 (1): 13-25. Kebangsaan/ Tempatan
44 Rozaiman Makmun, Zamri Mahamod, Noor Izam Mohd Taib & A. Rahman Haron. (2011). Pengetahuan teknologikal pedagogikal kandungan kesusasteraan melayu: peranan guru dalam SPN 21. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, Vol.2 (2): 85-98. Kebangsaan/ Tempatan
45 Tamam Timbang, Zamri Mahamod & Afendi Hamat. (2011). Faktor dan kesan masalah membaca dalam kalangan murid sekolah rendah kerajaan di Brunei Darussalam. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, Vol.1 (1): 89-107. Kebangsaan/ Tempatan.
46 Umi Nadiha Mohd Nor, Zamri Mahamod & Jamaludin Badusah. (2011). Penerapan kemahiran generik dalam pengajaran guru Bahasa Melayu sekolah menengah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, Vol.1 (1): 71-84. Kebangsaan/ Tempatan.
47 Zamri Mahamod. (2012). Trend terkini pengajaran bahasa di perguruan tinggi: satu analisis. Jurnal Al-Ta’lim, Jilid 19 (1): 17-23. Penerbitan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang. Antarabangsa/ Kebangsaan
48 Nur Aisyah Mohamad Noor, Zamri Mahamod, Afendi Hamat & Mohamed Amin Embi. (2012). Persepsi pelajar terhadap aplikasi perisisan multimedia dalam pembelajaran Komsas Bahasa Melayu Tingkatan 1. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, Vol.2 (1): 1-16. Kebangsaan/ Tempatan
49 Idris, Nik Mohd. Rahimi & Zamri Mahamod. (2012). Strategi belajar Pendidikan Islam mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam di Institusi Perguruan Tinggi Riau. Jurnal Potensia, Jurnal Kependidikan Islam, Vol.11 (1) Juni 2012: 1-20. Penerbitan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Antarabangsa/ Kebangsaan
50 Dayang Aidah Haji Jalin & Zamri Mahamod. (2012). Tahap kesediaan sikap guru-guru kesusateraan melayu Brunei Darusslaam terhadap penggunaan pendekatan pembelajaran masteri. Jurnal Bahasa, Bil.26: 41-64. Penerbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei. Antarabangsa/ Kebangsaan
51 Megdeline Anak Nor, Zamri Mahamod & Nur Ehsan Mohd. Said. (2012). Pengetahuan pedagogi kandungan dan masalah pengajaran guru Bahasa Iban sekolah menengah di Sarawak. Jurnal Teknologi, 58 (2012): 71-78. Penerbitan Universiti Teknologi Malaysia. Kebangsaan/ Tempatan
52 Zamri Mahamod & Magdeline Anak Nor. (2012). Penguasaan pengetahuan pedagogi kandungan guru Bahasa Iban. GEMA Online Journal of Language Studies, Vol. 12(2), May 2012: 593-608. Antarabangsa (Scopus)
53 Zamri Mahamod, Anisah Alias & Nur Ehsan Mohd. Said. (2012). Perbandingan kemahiran generik pelajar opsyen Bahasa Melayu di sebuah IPTA dan IPGM. ASEAN Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 4 (1): 82-95. Bangi: Penerbitan Pusat Pembangunan Akademik, Universiti Kebangsaan Malaysia. Antarabangsa/ Kebangsaan
54 Zamri Mahamod & Umi Nadihah Mohd. Nor. (2012) Persepsi guru Bahasa Melayu terhadap tahap penerapan kemahiran generik di dalam kelas. Jurnal Teknologi59 (2012):9-19. Penerbitan Universiti Teknologi Malaysia. Kebangsaan/ Tempatan
55 Noor Izam Mohd Taib, Zamri Mahamod, A. Rahman Haron & Rozaiman Makmun. (2012). Kebolehpercayaan pemeriksaan karangan secara holistik berdasarkan jantina dan pengalaman dalam kalangan guru Bahasa Melayu sekolah rendah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, Vol.2 (1): 43-64. Kebangsaan/ Tempatan
56 Melor Md Yunus, Norazah Nordin, Hadi Salehi, Mohamed Amin Embi & Zamri Mahamod. (2013). Managing problems and planning activities involving ICT tools in teaching ESL reading and writing. Asian Social Science, Vol. 9 (10) 2013: 222- 230. DOI: 10.5539/ass.v9n10p222 Antarabangsa
57 Ong Sze Chong, Zamri Mahamod & Hamidah Yamat. (2013). Faktor jantina, kaum, aliran kelas dan hubungannya dengan kecerdasan emosi murid dalam mempelajari Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan bahasa Melayu, Vol. 3 (1) 2013: 12-23. Kebangsaan/ Tempatan
58 Syofia Ulfah, Zamri Mahamod & Jamaludin Badusah. (2013). Kemahiran komunikasi interpersonal ekspresif: mencipta guru Bahasa indonesia yang penyayang. GEMA Online Journal of Language Studies, Vol. 13(1), February 2013: 139-154. Antarabangsa (Scopus)
59 Zamri Mahamod & Noor Syazwani Roni. (2013). Tahap kemahiran generik pelajar dalam pembelajaran kesusasteraan melayu. Jurnal Teknologi, 64:1 (2013) 17-21. Penerbitan Universiti Teknologi Malaysia. Kebangsaan/ Tempatan
60 Zamri Mahamod, Nik Mohd. Rahimi Nik Yusoff, Mohamed Amin Embi, Jamaludin Badusah & Sharala A/P Subramaniam. (2014). Strategi pembelajaran Bahasa Melayu dalam kalangan pelajar warganegara asing berdasarkan kemahiran bahasa dan gred.  Jurnal Personalia Pelajar, 17(2014): 75-81. Kebangsaan/ Tempatan
61 Magdeline Anak Nor & Zamri Mahamod. (2014). Penterjemahan pengetahuan pedagogi kandungan dalam proses tindakan guru Bahasa Iban baharu dan berpengalaman bukan opsyen. Jurnal Pendidikan Malaysia, 39(1)(201): 37-49. Kebangsaan/ Tempatan
62 Magdeline Anak Nor & Zamri Mahamod. (2014). Pengetahuan pedagogi kandungan guru Bahasa Iban yang baharu dengan berpengalaman di sekolah-sekolah menengah di Sarawak. Malaysian Journal of Learning and Instruction, Vol. 11: 207-236. Sintok: Penerbitan Universiti Utara Malaysia. http://www.uum.edu.my/mjli Kebangsaan/ Tempatan
63 Ong Sze Chong & Zamri Mahamod. (2014). Gaya pembelajaran pelajar Bahasa Melayu berdasarkan gaya pembelajaran Grasha. Journal of Applied Research in Education, Vol. 18, 2014: 52-66. Penerbitan Sultan Hassanal Bolkiah Institute of Education, Universiti Brunei Darussalam. Antarabangsa/ Kebangsaan
64 Shanhlan Surat, Saemah Rahman, Zamri Mahamod & Saadiah Kummin. (2014). The use of metacognitive knowledge in essay writing among high school students. International Education Studies, Vol.7 (13): 212-218. Penerbitan Canadian Center of Science and Education. http://dx.doi.org/10.5539/ies.v7n13p212 Antarabangsa (Scopus)
65 Zamri Mahamod, Jamaludin Badusah, Nik Mohd. Rahimi Nik Yusoff, Mohamad Amin Embi & Sharala A/P Subramaniam. (2014). Penggunaan dan kekerapan strategi pembelajaran Bahasa Melayu pelajar asing. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, Vol.4 (2) : 25-35. Kebangsaan/ Tempatan
66 Aliza Ali & Zamri Mahamod. (2015) Analisis keperluan terhadap pengguna sasaran modul pendekatan berasaskan bermain bagi pengajaran dan pembelajaran kemahiran bahasa kanak-kanak prasekolah. Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, Bil 3 (1): 1-8. Penerbitan Universiti Malaya. http://www.juku.um.edu.my. Kebangsaan/ Tempatan
67 Noor Aini Ahmad & Zamri Mahamod. (2015). Pengubahsuaian dalam pengajaran kemahiran Bahasa Malaysia bagi murid bermasalah pembelajaran. Jurnal Pendidikan Malaysia, 40(1)(2015): 63-73. Kebangsaan/ Tempatan

C.2.     PASCASIDANG/PROSIDING (Kulit Keras/CD Rom)

C.2.1.  Prosiding Peringkat Kebangsaan

Bil. Maklumat Prosiding/Nama Prosiding/Penerbitan/Tahun
1 Mohamed Amin Embi, Zamri Mahamod & Mohd. Nazali Abu Bakar.  1999. Pola penggunaan strategi pembelajaran bahasa Melayu di kalangan pelajar sekolah menengah. Proceedings of the MERA-ERA Joint Conference, 536-544. Penerbitan Malaysian Educational Research Association (MERA) & USM Pulau Pinang.
2 Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi. 2000. Pengenalpastian gaya dan strategi pembelajaran bahasa sebagai satu cara mengatasi masalah kepelbagaian pelajar di dalam kelas bahasa. Prosiding Seminar Kepelbagaian Pelajar: Cabaran dan Strategi Pengajaran, 13-26.  Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
3 Nik Mohd. Rahimi Nik Yusoff, Raja Mohd Fauzi Raja Musa, Kamurruzzaman Abd. Ghani, Zamri Mahamod & Jamalullail Abd. Wahab.  2000.  Implikasi konsep Sekolah Bestari terhadap pemikiran dan latihan guru bahasa Arab di Institut Pengajian Tinggi. Proceedings of the National Conference on Teaching and Learning in Higher Education, 88-93.  Penerbitan Sekolah Bahasa dan Pemikiran Saintifik UUM, Sintok.
4 Nik Mohd. Rahimi Nik Yusoff, Kamaruzzaman Abd. Ghani & Zamri Mahamod. 2000.  Kepelbagaian gaya bahasa Arab komunikasi mengikut jantina dan lokasi sekolah.  Prosiding Seminar Pendidikan Kebangsaan, 70-78.  Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
5 Zamri Mahamod, Jamaluddin Badushah, Mohamed Amin Embi & Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff. 2001. Penggunaan teknologi maklumat dalam pendidikan bahasa Melayu: Masalah, cabaran dan penyelesaiannya. Prosiding Seminar UPSI 2000, 175-184.  Penerbitan Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia UPSI, Tanjung Malim.
6 Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi.  2002.  Memperkukuhkan kemahiran berbahasa pelajar melalui kepelbagaian strategi pembelajaran bahasa.  Prosiding Konferensi Intelektual Bahasa (ICOL) 2001: Menganjak Paradigma Pendidikan Bahasa di Malaysia, 173-182.  Penerbitan Pusat Bahasa, UiTM Kampus Jengka.
7 Zamri Mahamod & Mohammed Sani Ibrahim.  2002. Profesionalisme guru-guru bahasa Melayu dalam kepimpinan dan pengajaran. Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Guru, 243-264. Penerbitan Sekolah Sains Kognitif dan Pendidikan UUM, Sintok.
8 Zamri Mahamod, Razali Bidin & Anita Abdul Rahman.  2002.  Kesan penyebatian kemahiran berfikir dalam pengajaran guru bahasa Melayu. Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Guru 2002, 265-279. Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
9 Zamri Mahamod, Jamaluddin Badusah & Mohamed Amin Embi. 2003. Memperkasa pembelajaran pelajar melalui kepelbagaian strategi pembelajaran bahasa. Prosiding Seminar Kebangsaan Memperkasakan Sistem Pendidikan, 682-699.  Penerbitan Fakulti Pendidikan UTM, Skudai.
10 Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi & Jamaluddin Badusah. 2003. Perbezaan jantina dalam penguasaan kemahiran berbahasa. Proceedings of MERA 2003 Conference, 193-209. Penerbitan Malaysian Educational Research Association (MERA) & USM, Pulau Pinang.
11 Mohamed Amin Embi, Mohd Isa Hamzah & Zamri Mahamod. 2003. Learners’ and teachers’ perception towards an online learner training model. Proceedings of the Investing in Innovation, Vol. 7: 93-100. Penerbitan Fakulti Pengajian Pendidikan UPM, Serdang.
12 Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi & Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff.  2004. Gaya pembelajaran bahasa di kalangan pelajar Diploma Pendidikan PJJ-UKM.  Prosiding Seminar Kebangsaan Pengajian Jarak Jauh 2000, 177-184. Penerbitan Pusat Pengajian Jarak Jauh UKM, Bangi.
13 Abdullah Yusoff & Zamri Mahamod.  2004. Satu sorotan daripada perspektif linguistik tentang penguasaan bahasa Melayu di kalangan murid pekak.  Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Khas, Vol. 1: 86-104.  Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
14 D.H. Mil Jaisa Biok & Zamri Mahamod.  2004.  Penggunaan kaedah latih tubi dalam program pemulihan pertuturan kanak-kanak sindrom down ketika belajar bahasa Melayu. Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Khas, Vol. 1: 236-251. Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
15 Ruslin Amir, Tajul Arifin Muhamad & Zamri Mahamod.  2004.  Penyesuaian gaya pembelajaran bakal guru Pendidikan Khas: Antara citra dan amalan. Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Khas, Vol. 2: 538-544. Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
16 Zamri Mahamod, Rosadah Abd. Majid, Abdullah Yusoff & Ho Siew Kah.   2004.  Persediaan guru ketika mengajar bahasa Melayu di kalangan murid pintar cerdas dan berbakat.  Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Khas, Vol. 1: 73-85. Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
17 Tajul Arifin Muhamad, Ruslin Amir & Zamri Mahamod.  2004.  Moticasi pencapaian matlamat dan prestasi pencapaian golf remaja Malaysia. Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Sukan dan Rekreasi, 349-358. Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
18 Zamri Mahamod, Tajul Arifin Muhamad, Ruslin Amir & Desma Desa.  2004.  Strategi pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan: Satu tinjauan. Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Sukan dan Rekreasi, 255-266. Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
19

Zamri Mahamod & Shahrin Awaluddin. 2005. Kecekapan bahasa penulisan dalam kalangan guru sekolah agama swasta: Satu analisis daripada aspek kesalahan bahasa. Prosiding Wacana Kebangsaan Pendidikan Islam Ke-4, 245-258. Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.

20 Suwarnee Mohd Solah & Zamri Mahamod.  2006b. Teknologi maklumat dan komunikasi: Implementasi dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam dan Bahasa Arab.  Prosiding Wacana Kebangsaan Pendidikan Islam Siri Ke-5, 307-314. Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
21 Zamri Mahamod, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff & Mohamed Amin Embi.  2006. Strategi pembelajaran kemahiran lisan yang berkesan di dalam kelas Bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Prosiding Wacana Kebangsaan Pendidikan Islam Siri Ke-5, 363-374. Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
22 Suwarnee Mohd. Solah & Zamri Mahamod.  2006c. Persepsi terhadap kesediaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam kalangan guru Bahasa Melayu.  Prosiding Konvesyen Teknologi Pendidikan Ke-19, Jld. 2: 678-683. Penerbitan Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia, Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia, Putrajaya.
23 Zamri Mahamod, Norlela Abdollah & Zaleha Masiman.  2006. Sikap pelajar bukan Melayu ketika belajar Bahasa Melayu sebagai bahasa pertama. Procceding of the National Conference on Sciences, Tecnhology and Sosial Sciences, 37- 41. Penerbitan Pusat Bahasa UiTM Kampus Jengka.
24 Norasmah Othman & Zamri Mahamod.  2006.  Pelaksanaan Latihan Industri di Fakulti Pendidikan.  Prosiding Kolokium Fakulti Pendidikan Ke-11, 71-82.  Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM Bangi.
25 Nor Razah Lim & Zamri Mahamod. 2007. Peningkatan kualiti penyoalan guru Bahasa Melayu dalam meningkatkan kemahiran berfikir pelajar.  Prosiding Seminar Kebangsaan Isu-isu Pendidikan Negara Ke-3, 67-78. Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM Bangi.
26 Mahidin Awang Itam & Zamri Mahamod.  2007. Keberkesanan dan kekerapan penggunaan buku teks di dalam bilik darjah daripada persepsi guru Bahasa Melayu sekolah rendah.  Prosiding Seminar Kebangsaan Isu-isu Pendidikan Negara Ke-3, 105-116. Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM Bangi.
27 Awang Salleh Awang Wahap & Zamri Mahamod.  2007. Kesesuaian Teori Vygotsky dalam pembelajaran bahasa Melayu kanak-kanak prasekolah: Satu kajian kes.  Prosiding Seminar Kebangsaan Linguistik (SKALi 2007), CD ROM. Penerbitan Pusat Pengajian Bahasa & Linguistik, Fakulti Sains Sosial Kemasyarakatan UKM Bangi.
28 Zamri Mahamod, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff & Anita Abdul Rahman.  2008.  Memperkasakan kemahiran mengajar guru Pendidikan Islam melalui aktiviti penyoalan berbahasa Melayu.  Prosiding Wacana Pendidikan Islam Peringkat Kebangsaan Siri Ke-6, 589-598.  Penerbitan Biro Perkhidmatan Pendidikan, Majlis Islam Sarawak.
29 Zamri Mahamod, Mohd Sarifudin Mat Salleh & Anita Abdul Rahman.  2008.  Taburan kesukaran item soalan peperiksaan Penilaian Menengah Rendah Bahasa Melayu berdasarkan Model Rasch.  Prosiding Seminar Pendidikan Kejuteraan dan Alam Bina (PeKA2008), 240-255. Penerbitan Fakulti Kejuteraan, UKM Bangi.
30 Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Mohamed Amin Embi, Ab. Halim Tamuri, Maimun Aqsha Lubis & Zamri Mahamod..  2009.  Penilaian kesesuaian pendekatan komunikatif dalam pengajaran Bahasa Arab Model J-QAF di sekolah kebangsaan.  Prosiding Seminar Pemantauan Projek Penyelidikan GUP 2007 Sesi II, 194-195. Penerbitan Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi UKM, Bangi.
31 Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Mohamed Amin Embi, Ab. Halim Tamuri, Zamri Ariffin, Zamri Mahamod & Harun Baharudin.  2009.  Model pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab mengikut lisan Bahasa Malaysia. Prosiding Seminar Pemantauan Projek Penyelidikan GUP 2007 Sesi II, 209-212. Penerbitan Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi UKM, Bangi.
32 Mohamed Amin Embi, Zamri Mahamod, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff & Kamarul Shukri Mat Teh.  2009.  Pembangunan dan penilaian modul belajar cara belajar bahasa penuntut asing di IPT Malaysia.  Prosiding Seminar Pemantauan Projek Penyelidikan GUP 2007 Sesi II, 213-215.Penerbitan Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi UKM.
33 Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Parilah Mohd Shah  & Aliza Alias.  2009.  Pembinaan model pentaksiran berasaskan sekolah dalam mata pelajaran bahasa Melayu, Inggeris dan Arab.  Prosiding Seminar Pemantauan Projek Penyelidikan GUP 2007 Sesi II, 395-399. Penerbitan Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi UKM.
34 Zamri Mahamod & Peter Jerie anak Langan.  2009.  Sikap murid Iban terhadap pembelajaran Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Prosiding Seminar Kebangsaan Lingusitik 2009 (SKALi09). CD-ROM. Penerbitan Pusat Pengajian Bahasa & Linguistik, FSKK, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.
35 Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Parilah Mohd Shah & Aliza Alias.  2009. Perbandingan strategi pembelajaran Bahasa Melayu antara pelajar bandar dan pelajar luar bandar berdasarkan kategori belajar dan kemahiran bahasa.  Prosiding Persidangan Kebangsaan Pendidikan Luar Bandar 2009. CD-ROM. Penerbitan Sekolah Pendidikan & Pembangunan Sosial, Universiti Malaysia Sabah.
36 Jerie anak Peter Langan & Zamri Mahamod.  2009. Sikap dan motivasi murid-murid Iban terhadap pembelajaran Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua: Satu tinjauan di sekolah kebangsan luar bandar di Sarawak. Prosiding Persidangan Kebangsaan Pendidikan Luar Bandar 2009. CD-ROM. Penerbitan Sekolah Pendidikan & Pembangunan Sosial, Universiti Malaysia Sabah.
37 Andi Budiarman, Zamri Mahamod & Jamaluddin Badusah. 2010. Penggunaan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran menulis karangan pada peringkat sekolah menengah. Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM Jilid 5 2010, 279-296. Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.
38 Fa’izah Abd. Manan, Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi. 2010. Penggunaan strategi pembelajaran Bahasa Melayu dalam kalangan pelajar asing cemerlang bahasa mengikut kemahiran. Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara Kali Ke-4, 65-75. Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.
39 Fa’izah Abd. Manan, Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi. 2010. Pembangunan dan penilaian modul belajar-cara-belajar Bahasa Melayu pelajar asing (Modul BCB BM PA) institusi pengajian tinggi. Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM, 27-40. Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
40 Idris Harun, Nik Mohd. Rahimi Nik Yusoff & Zamri Mahamod. 2010. Strategi pembelajaran Pendidikan Islam pelajar Jabatan Pendidikan Islam. Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM Jilid 4 2010, 17-25. Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
41 Magdeline Nor & Zamri Mahamod. Pengetahuan pedagogi kandungan pengajaran guru Bahasa Iban sekolah menegah di Sarawak. 2010. Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM Jilid 5 2010, 257-268. Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
42 Noor Aini Ahmad, Zahara Aziz & Zamri Mahamod. 2010. Pendidikan inklusif dalam kalangan murid bermasalah pembelajaran ringan. Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara Kali Ke-4, 45-52. Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
43 Suhaima Abdullah, Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi, Ruhizan Mohamad Yasin, Nik Mohd. Rahimi Nik Yusoff & Jamaludin Badusah. 2010. Inovasi pembelajaran berasaskan masalah dalam pengajaran dan pembelajaran kesusasteraan melayu. Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara Kali Ke-4, 951-963. Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
44 Tamam Timbang & Zamri Mahamod. 2010. Faktor-faktor masalah membaca murid-murid sekolah rendah kerajaan di Brunei Darussalam. Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara Kali Ke-4,13-27. Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
45 Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi & Nik Mohd. Rahimi Nik Yusoff. 2010. Model pentaksiran berasaskan sekolah dalam Bahasa Melayu: cadangan peambahbaikan dalam pentaksiran kemahiran bahasa. Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara Kali Ke-4, 84-94. Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
46 Zuhairah Muhammad & Zamri Mahamod. 2010. Masalah pengajaran guru pendidikan khas yang mengajar Bahasa Melayu di program pendidikan khas integrasi. Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara Kali Ke-4, 107-121. Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
47 Zamri Mahamod. 2011. Memperkasakan penyelidikan dalam Pendidikan Sastera dan Pengajian Sastera. Prosiding Konferensi Himpunan Ilmuwan Sastera Melayu malaysia Kali Pertama: 80-90. Penerbitan Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim.
48 Zamri Mahamod. 2014. Kemahiran Bahasa Melayu untuk pelajar warganegara asing di IPTA dan IPTS Malaysia. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu & Pendidikan Kesusasteraan Melayu Kali Ke-3 , 2014: 1 – 6. Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
49 Tuan Siti Nooryani Tuan Fauzi, Zamri Mahamod, Maimun Aqsha Lubis & Yahya Othman. 2014. Tahap penguasaan membaca jawi dalam kalangan murid sekolah menengah rendah. Prosiding Wacana Pendidikan Islam Peringkat Kebangsaan Siri Ke-10: 421-432. Penerbit bersama Fakulti Pendidikan UKM & Majlis Ugama Islam Sabah.
50 Alizah Lambri & Zamri Mahamod. 2014. Pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu berpusatkan pelajar di peringkat pengajian tinggi: pelaksanaan dan penerimaan pelajar. Konvensyen Pendidikan Ke-20: 17-24. IPG Kampus Bahasa Melayu, Kuala Lumpur.
51 Siti Iwana Sharifah Abu Samah, Rohaty Mohd. Majzub & Zamri Mahamod. 2014. Interaksi sosial dalam pembelajaran penulisan kanak-kanak prasekolah. Konvensyen Pendidikan Ke-20: 26-32. IPG Kampus Bahasa Melayu, Kuala Lumpur.
52 Siti Salwah Atan, Jamalusin Badusah & Zamri Mahhamod. 2014. Pedagogi menerusi aplikasi rangkaian sosial dalam pengajaran dan pembelaajran Bahasa Melayu. Konvensyen Pendidikan Ke-20: 33-40. IPG Kampus Bahasa Melayu, Kuala Lumpur.
53 Zamri Mahamod, Nik Nur Farihah Nik Harmi & Yahya Othman. 2014. Keberkesanan peta pemikiran (T-Think) dalam meningkatkan pencapaian murid dalam pembelaajran komsas Bahasa Melayu. Konvensyen Pendidikan Ke-20: 41-53. IPG Kampus Bahasa Melayu, Kuala Lumpur.
54 Shahlan Surat, Saemah Rahman, Zamri Mahamod, Jamil Ahmad & Ruhizan M. Yasin. 2014. Strategi T-META meningkatkan aspirasi pendidikan pelajar miskin bandar dalam aktiviti penulisan. Konvensyen Pendidikan Ke-20: 120-129. IPG Kampus Bahasa Melayu, Kuala Lumpur.

C.2.2.   Prosiding Peringkat Antarabangsa/Serantau

Bil. Maklumat Prosiding/Nama Proding/Penerbitan/Tahun
1 Mohd. Arif Ismail, Zamri Mahamod & Norizan Abdul Razak. 2000. Multimedia dan aplikasinya dalam pembelajaran bahasa. Proceedings of the International Conference on Teaching and Learning in the 21 Century, 916-929. Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
2 Zamri Mahamod & Jamaludin Badusah.  2000.  Penyebatian kemahiran berfikir dalam pengajaran guru bahasa Melayu. Proceedings of the International Conference on Teaching and Learning in the 21 Century, 1313-1328.  Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
3 Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi. 2001. Keberkesanan dan masalah penggunaan teknologi dalam pendidikan bahasa Melayu. Proceeding of the International Conference on Technology and Vocational-Technical Education: Globalization and Future Trends, Vol. 2, 479-486. Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
4 Kamaruzzaman Abd. Ghani, Nik Mohd. Rahimi Nik Yusoff & Zamri Mahamod.  2001.  Keperluan asas penulisan imlak bahasa Arab dalam meningkatkan profesionalisme guru bahasa Arab. Proceeding of the  International Conference on Challenges & Prospects in Teacher Education, 189-197. Fakulti Pendidikan UiTM, Shah Alam.
5 Zamri Mahamod, Jamaludin Badusah, Mohamed Amin Embi & Nik Mohd. Rahimi Nik Yusoff.  2001. Pengajaran guru yang berkesan dalam penulisan: Keberkesannya menurut persepsi pelajar. Prosiding International Conference on Challenges & Prospects in Teacher Education, 173-188.  Penerbitan Fakulti Pendidikan UiTM, Shah Alam.
6 Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi, Noriah Mohd Ishah & Juriah Long. 2002. Strategi pembelajaran bahasa dari segi jantina pelajar cemerlang: Satu kajian perbandingan. Proceedings of the International Conference on Education for All (CESA), Vol. 1, 63-77.  Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
7 Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi.  2005.  Penggunaan strategi pembelajaran bahasa Melayu: Satu kajian perbandingan antara pelajar Melayu dan bukan Melayu berdasarkan faktor demografi. Proceedings of The 5th Comparative Education Society of Asia Beinnial Conference (CESA), Vol. 1: 502-523 (hardcopy & cd room). Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
8 Mohd Arif Ismal & Zamri Mahamod.  2005. Teknologi maklumat dan komunikasi: Multimedia dan aplikasinya dalam pembelajaran bahasa. Prosiding Seminar Pendidikan Serantau UKM-UNRI, 474-490. Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
9 Zamri Mahamod.  2005.  Strategi kemahiran lisan dan bukan lisan: Kemakmuran bersama dalam konteks pembelajaran bahasa. Prosiding Seminar Pendidikan Serantau UKM-UNRI, 301-318. Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
10 Zamri Mahamod, Jamaludin Badusah & Juliana Amin. 2005. Pendidikan bahasa Melayu era globalisasi dan teknologi maklumat: Masalah dan cabaran. Prosiding Seminar Pendidikan Serantau UKM-UNRI, 616-628. Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.
11 Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi.  2005. Strategi pembelajaran bahasa kepelbagaian pelajar: Satu penelitian strategi belajar ketika peperiksaan. Prosiding Persidangan Serantau Pendidikan Bahasa Melayu, 316-338. Penerbitan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan USM, Pulau Pinang.
12 Anita Abdul Rahman & Zamri Mahamod. 2006. Peranan guru Bahasa Melayu dalam menjayakan kajian tindakan: Satu cadangan. Prosiding Persidangan Serantau Pendidikan Bahasa Melayu Ke-2, 31-41. Penerbitan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan USM, Pulau Pinang.
13 Awang Salleh Awang Wahap & Zamri Mahamod.  2006. Tahap pengetahuan guru prasekolah tentang Teori Vvgotsky dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa kanak-kanak prasekolah. Prosiding Persidangan Serantau Pendidikan Bahasa Melayu Ke-2, 42-48. Penerbitan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan USM, Pulau Pinang.
14 Zamri Mahamod.  2006. Strategi pembelajaran Bahasa Melayu pelajar Melayu, Cina dan India: Satu perbandingan dari segi etnik, jantina dan kemahiran bahasa.  Prosiding Persidangan Serantau Pendidikan Bahasa Melayu Ke-2, 159-167. Penerbitan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan USM, Pulau Pinang.
15 Suwarnee Mohd Solah & Zamri Mahamod.  2006a. Kesediaan guru Bahasa Melayu membudayakan aplikasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Prosiding Persidangan Serantau Pendidikan Bahasa Melayu Ke-2, 137-147.  Penerbitan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan USM, Pulau Pinang.
16 Zamri Mahamod & Juliawati Ibrahim.  2007. Keberkesanan Model Gaya Pengajaran Grasha dalam pengajaran guru bahasa Melayu dan Inggeris.  Prosiding Seminar Pendidikan Serantau III, 202-216.Penerbitan Universiti Riau Indonesia, UNRI Pekanbaru.
17 Zamri Mahamod & Norazizah Abdul Aziz.  2007. Sikap dan gaya pembelajaran serta hubungannya dengan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Kesusasteraan Melayu.  Prosiding Seminar Antarabangsan Kesusasteraan Melayu IX (SAKM IX), CD ROM. Penerbitan Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, FSSK UKM.
18 Noor Aini Ahmad & Zamri Mahamod.  2007.  Penggunaan bahan bantu mengajar komponen Bahasa Melayu kepada murid bermasalah pembelajaran. Prosiding Seminar Antarabangsa Linguistik dan Bahasa Melayu Ke-3, 221-227. Penerbitan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi UPM dan Dewan Bahasa & Pustaka.
19 Zamri Mahamod & Nor Razah Lim. 2007.  Keberkesanan teknik penyoalan lisan dalam pengajaran guru Bahasa Melayu sekolah menengah. Prosiding Seminar Antarabangsa Linguistik dan Bahasa Melayu Ke-3, 326-334. Penerbitan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi UPM dan Dewan Bahasa & Pustaka.
20 Noor Aini Ahmad, Zaharah Aziz & Zamri Mahamod. 2007. Merapatkan jurang Pendidikan Khas bermasalah pembelajaran di Malaysia. Proceeding of the International Conference on Lifelong Learning, 342-350.  Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM.
21 Adnan Abdullah, Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff & Zolkepli Haron.  2008.  Penambahbaikan dalam kemahiran pentaksiran berasaskan sekolah (PBS) bagi mata pelajaran Bahasa Arab.  Proceedings of the 3rd International Language Learning Conference 2008, 22-28. Penerbitan Pusat Bahasa & Terjemahan, USM.
22 Kamarul Shukri Mat Teh, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Mohamed Amin Embi & Zamri Mahamod.  2008. Penggunaan strategi pembelajaran bahasa berdasarkan tahap pencapaian Bahasa Arab Komunikasi. Proceedings of the 3rd International Language Learning Conference 2008, 209-222. Penerbitan Pusat Bahasa & Terjemahan, USM.
23 Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Parilah Mohd Shah & Aliza Alias.  2008.  Strategi pembelajaran Bahasa Melayu pelajar cemerlang mengikut kemahiran bahasa dan aspek berbahasa, zon dan kategori belajar.   Proceedings of the 3rd International Language Learning Conference 2008, 726-734. Penerbitan Pusat Bahasa & Terjemahan, USM.
24 Zamri Mahamod & Celinea anak Lasan.  2008.  Memperkasa Bahasa Melayu di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta di negeri Sarawak: Satu tinjauan.  Prosiding Seminar Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu Ke-4, 407-420.Penerbitan Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi UPM dengan Dewan Bahasa & Pustaka.
25 Adnan Abdullah, Zamri Mahamod, Nik Mohd. Rahimi Nik Yusoff,  Mohamed Amin Embi & Zolkepli Haron. 2009. Penyelidikan model pentaksiran berasaskan sekolah dalam mata pelajaran Bahasa Arab.  Prosiding Seminar Pendidikan Serantau Ke-4, 32-42.  Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM.
26 Dayang Aidah Hj. Jalin, Zamri Mahamod &Nur Aisyah Mohamad Noor.  2009.  Penyelidikan pembelajaran masteri dalam Kesusasteraan Melayu: Pelaksanaannya di sekolah-sekolah menengah di Brunei Darussalam. Prosiding Seminar Pendidikan Serantau Ke-4, 205-215.  Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM.
27 Fa’izah Abd. Manan, Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi. 2009.  Penyelidikan trategi pembelajaran Bahasa Melayu sebagai bahasa asing dalam kalangan pelajar luar negara. Prosiding Seminar Pendidikan Serantau Ke-4, 259-268.  Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM.
28 Kamarul Shukri Mat Teh, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Mohamed Amin Embi & Zamri Mahamod. 2009. Sumbangan beberapa pemboleh ubah terhadap tahap penggunaan strategi pembelajaran Bahasa Arab.  Prosiding Seminar Pendidikan Serantau Ke-4,469-476.  Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM.
29 Norazah Mohd. Nordin, Zamri Mahamod, Mohd. Izham Mohd. Hamzah & Sham Ibrahim. 2009.  Penilaian penggunaan e-Headship terhadap kursus NPQH secara atas talian menggunakan CMS terbuka Moodle. Prosiding Seminar Pendidikan Serantau Ke-4, 627-636.  Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM.
30 Nur Aisyah Mohamad Noor, Zamri Mahamod & Dayang Aidah Hj. Jalin. (2009). Penyelidikan aplikasi multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Melayu. Prosiding Seminar Pendidikan Serantau Ke-4, 677-685.  Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM.
31 Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Parilah Mohd Shah & Aliza Alias. (2009). Strategi pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris pelajar cemerlang: Satu kajian perbandingan dari segi kategori belajar, zon belajar dan kemahiran bahasa.  Prosiding Seminar Serumpun IV UNHAS – UKM. CD Rom. Penerbitan Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia.
32 Zamri Mahamod, Nor Rubiatul Maria Ahmad, Manisah Mohd Ali, Aliza Alias & Mohd. Mokhtar Tahar. (2009). Permainan bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran murid-murid bermasalah pembelajaran.  Prosiding Persidangan Serantau Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Kanak-Kanak Berkeperluan Khas, CD Rom. 355-368.Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.
33 Zolkepeli Haron, Mohd. Mokhtar Tahar, Zamri Mahamod, Aspaizul Abdul Mutalib, Shafie Ramli & Abu Bakar Ramli. (2009). Kebolahan membaca pola suku kata Bahasa Melayu murid-murid  tahun satu di awal tahun persekolahan. Prosiding Persidangan Serantau Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Kanak-Kanak Berkeperluan Khas, CD Rom. 369-378. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.
34 Muhammad Idham & Zamri Mahamod. (2009).  Profi kecerdasan emosi guru pelatih bahasa dan hubungannya dengan pencapaian Bahasa Indonesia. Prosiding Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Melayu Ke-5, 269-276. Serdang: Penerbitan Fakulti Bahasa Moden & Komunikasi, Universiti Putra Malaysia.
35 Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Parilah Mohd Shah & Aliza Alias. (2009).  Penggunaan strategi kemahiran lisan dalam pembelajaran Bahasa Melayu pelajar cemerlang di dalam dan luar kelas. Prosiding Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Melayu Ke-5, 469-477. Serdang: Penerbitan Fakulti Bahasa Moden & Komunikasi, Universiti Putra Malaysia.
36 Adnan Abdullah, Zamri Mahamod, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Mohamed Amin Embi & Zolkepeli Haron. (2009). Pembinaan model pentaksiran berasaskan sekolah dalam mata pelajaran Bahasa Arab.  Prosiding Wacana Pendidikan Islam Siri Ke-7: Peringkat Serantau, 10-23. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.
37 Zamri Mahamod, Nur Afifah Mohd. Adzami, Nik Mohd. Rahimi Nik Yusoff, Mohamed Amin Embi & Kamarul Shukri Mat Teh. (2009). Penilaian kemahiran bertutur Bahasa Arab dalam kalangan pelajar program Pendidikan Islam dan al-Quran. Prosiding Wacana Pendidikan Islam Siri Ke-7: Peringkat Serantau, 24-36. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.
38 Fa’izah Abd. Manan, Mohamed Amin Embi & Zamri Mahamod. (2009).  Pembinaan dan penilaian Modul belajar-Cara-Belajar Bahasa Melayu pelajar asing: Satu kerangka konsepsi.  Proceeding of 2nd International Conference ILANNS 2009, Vol. 2: 249-260.  Shah Alam: Penerbitan Universiti Teknologi Mara (UPENA).
39 Kamarul Shukri Mat Teh, Mohamed Amin Embi, Zamri Mahamod & Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff. (2009).  Pembinaan dan penilaian Modul belajar-Cara-Belajar Bahasa Melayu pelajar asing: Satu kerangka konsepsi.  Proceeding of 2nd International Conference ILANNS 2009, Vol. 2: 511-523.  Shah Alam: Penerbitan Universiti Teknologi Mara (UPENA).

C.3.     KERTAS KERJA BELUM DITERBITKAN

C.3.1.  Kertas Kerja Peringkat Kebangsaan

Bi. Pembentang/Tahun/Tajuk Seminar/Anjuran/Tarikh/Tempat
1 Mohamed Amin Embi, Zamri Mahamod & Jamaludin Badusah. 1999.  Pembelajaran bahasa Melayu SMART: Model pembelajaran cara pelajar bahasa Melayu berbantukan internet. Kertas kerja dibentangkan di Seminar Bahasa Melayu Era Siber: Pemerkasaan Bahasa Melayu. Anjuran Dewan Bahasa & Pustaka dengan Universiti Putra Malaysia pada 28-30 September 1999 di Hotel Legend, Kuala Lumpur.
2 Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi & Nik Mohd. Rahimi Nik Yusoff.  2001. Penyelidikan gaya dan strategi pembelajaran dalam pendidikan bahasa Melayu: Satu keperluan.  Kertas kerja dibentangkan di Seminar Penyelidikan Pendidikan. Anjuran Institut Bahasa Melayu Malaysia (IBBM) pada 23-24 Febuari 2001 di IBBM, Kuala Lumpur.
3 Zamri Mahamod & Noriah Mohd Ishak.  2003.  Analisis indeks Cohen Kappa dalam penyelidikan bahasa Melayu: Satu pengalaman. Kertas kerja dibentangkan di Seminar Penyelidikan Pendidikan Guru Peringkat Kebangsaan. Anjuran Bahagian Pendidikan Guru dan Maktab Perguruan Batu Lintang pada 19-20 Ogos 2003, di Hotel Holliday Inn, Kuching.
4 Zamri Mahamod, Noriah Mohd Ishak, Mohamed Amin Embi & Jamaludin Badusah.  2003. Penentuan tema menggunakan analisis indeks Cohen Kappa dalam penyelidikan bahasa. Kertas kerja dibentangkan di 2nd Qualitative Research Convention: Theory & Practice. Anjuran Universiti Malaya & Malaysian Qualitative Association pada 22-23 Oktober, di Hotel Hilton, Petaling Jaya.
5 Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi & Jamaludin Badusah.  2004.  Strategi pembelajaran bahasa di kalangan pelajar cemerlang berdasarkan penggunaan diari belajar. Kertas kerja dibentangkan di Konferensi Intelektual Bahasa 2004 (ICOL). Anjuran Pusat Bahasa, Universiti Teknologi Mara Kampus Jengka pada 31 Mac-1 April 2004 di De Rhu Beach Resort, Kuantan.
6 Zamri Mahamod, Jamaludin Badusah & Ruslin Amir.  2004.  Keberkesanan penerapan kemahiran berfikir dalam pengajaran guru Bahasa Melayu.  Kertas kerja dibentangkan di Persidangan Kebangsaan Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Berfikir.  Anjuran Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris pada 1-4 April 2004 di Intekma Resort & Convention Centre, Shah Alam.
7 Zamri Mahamod, Md. Yusof Daud & N Suriya N Mustapha.  2004.  Penggunaan strategi pembelajaran Biologi di kalangan pelajar Tingkatan Empat. Kertas kerja dibentangkan di National Conference on Science and Mathematics Education Innovations for Excellence. Anjuran Pusat Pendidikan Lanjutan, Universiti Malaya pada 9-11 11 Oktober 2004 di Hotel Renaisance, Kota Bharu.
8 Zamri Mahamod, Bukari Kadam, Sabariah Samsuri & Rosmini Md. Salleh. 2005. Faktor-faktor psikolinguistik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua: Satu kajian kes dalam karangan pelajar India. Kertas kerja dibentangkan di Seminar Kebangsaan Linguistik (SKALI). Anjuran Pusat Bahasa & Linguistik, Fakulti Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan (FSKK), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada 12 – 13 April 2005 di Bilik Seminar FSKK, UKM Bangi.
9 Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi & Jamaluddin Badusah. 2005. Strategi pembelajaran bahasa Melayu untuk pelajar bukan Melayu. Kertas kerja dibentangkan The 2nd National Conference on Second/Foreign Language Learners and Learning. Anjuran Fakulti Bahasa, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Tanjung Malim pada 3-4 Disember 2005 di Dewan Kebudayaan, UPSI.
10 Zamri Mahamod. 2005. Strategi pembelajaran bahasa di kalangan pelajar perempuan: Kekuatan dan kelemahannya. Kertas kerja dibentangkan di Persidangan Psikologi Malaysia 2005. Anjuran Unit Penyelidikan Psikologi & Kesihatan, Universiti Malaysia Sabah dan Persatuan Psikologi Malaysia pada 1-2 Ogos 2005 di Hotel Promenade, Kota Kinabalu.
11 Zamri Mahamod. 2005. Aliran terkini penyelidikan strategi pembelajaran bahasa Melayu: Suatu analisis. Kertas kerja di dibentangkan di Seminar Linguistik dan Bahasa Melayu 1. Anjuran Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi (FBMK), Universiti Putra Malaysia (UPM) pada 28 Mei 2005 di Bilik Seminar FBMK, UPM Serdang.
12 Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi & Jamaluddin Badusah.  2006.  Strategi pembelajaran Bahasa Melayu di kalangan pelajar pelbagai etnik di Sabah: Perbandingan dari segi etnik, jantina dan kemahiran bahasa.  Kertas kerja dibentangkan di Seminar Pendidikan Guru 2006. Anjuran Sekolah Pendidikan dam Pembangunan Sosial, Universiti Malaysia Sabah dengan Jawatankuasa Penyelarasan Pendidikan Guru (JPPG) pada 6-8 September 2006 di Le Meridien Hotel, Kota Kinabalu.
13 Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi & Jamaluddin Badusah.  2006. Strategi pembelajaran bahasa antara pelajar Melayu, Cina dan India ketika belajar bahasa Melayu di luar kelas: Satu kajian kes melalui kaedah temu bual. Kertas kerja dibentangkan di Seminar Memperkasakan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Dalam Sistem Persekolahan.Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka dan Kementerian Pelajaran Malaysia pada 19-21 Disember 2006 di DBP, Kuala Lumpur
14 Zamri Mahamod & Siti Hajar Idrus.  2007.  Strategi pembelajaran dan hubungannya dengan pencapaian akademik pelajar dalam mata pelajaran Kesusasteraan Melayu. Kertas kerja dibentangkan di Seminar kebangsaan Pendidikan Kesusasteraan Melayu. Anjuran Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka dan Kementerian Pelajaran Malaysia pada 11-14 Disember 2007 di Fakulti Pendidikan, UM, Kuala Lumpur.
15 Zamri Mahamod, Dayang Aidah Hj. Jalin, Nur Aisyah Mohamad Noor & Mohd Latif Hashim.  2008.  Memperkasa dan memantapkan Pendidikan Kesusasteraan Melayu melalui Teknologi Maklumat dan Komunikasi.  Kertas kerja dibentangkan di Seminar Sastera Siber 2.Anjuran Jabatan Kesusasteraan Melayu dan Pusat Bahasa, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tg. Malim.
16 Hayati Omar, Kamarudin Abu Hassan, Ghazali Darussalam & Zamri Mahamod.  2008.  Seminar Penyelidikan Pendidikan 2008. Penggunaan pendekatan teknologi maklumat dan komunikasi dalam meningkatkan pencapaian murid-murid tahun 4 dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Kerta kerja dibentangkan di Seminar Penyelidikan Pendidikan 2008. Anjuran Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Labuan dengan kerjasama Bahagian Pendidikan Guru, KPM dan Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya pada 22-24 Oktober 2008 di Hotel Grand Dorsett, Wilayah Persekutuan Labuan.

C.3.2   Kertas Kerja Peringkat Antarabangsa/Serantau

Bil. Pembentang/Tahun/Tajuk Seminar/Anjuran/Tarikh/Tempat
1 Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi.  2000.  Penyelidikan gaya dan strategi pembelajaran bahasa Melayu: Metodologi, dapatan dan agenda masa depan.  Kertas kerja dibentangkan di Seminar Antarabangsa Bahasa Melayu Alaf Baru. Anjuran Pusat Bahasa, Universiti Teknologi Mara (UiTM) Kampus Shah Alam ada 25-27 September 2000, di Intekma Resort & Convention Centre, UiTM Shah Alam.
2 Mohamed Amin Embi, Mohd. Isa Hamzah, Zamri Mahamod & Jamaludin Badusah.  2002.  E-LearnerTraining.Net: An interative online model for learning-to-learn language.  Paper presented at International Learning Conference at 16-20 July 2002 di Beijing, China.
3 Mohamed Amin Embi, Mohd Isa Hamzah, Zamri Mahamod & Azmi Abdul Latiff. 2003. Online learning-to-learn model: Classroom learners’ and teachers’ perception. Paper presented at Learning Conference 2003, at 18-21 July 2003, London, United Kingdom.
4 Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi, Noriah Mohd Ishak & Juriah Long.  2003.  Strategi pembelajaran bahasa: Satu kajian perbandingan antara pelajar cemerlang dan pelajar lemah dalam kemahiran lisan. Kertas kerja dibentangkan di 2nd International Seminar on Learning and Motivation. Anjuran Fakulti Sains Kognitf & Pendidikan, Universiti Utara Malaysia pada 13-15 Oktober 2003 di Hotel Evergreen, Pulau Pinang.
5 Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi, Noriah Ishak & Juriah Long. 2003. Strategi pembelajaran bahasa antara pelajar SES tinggi dan pelajar SES rendah. Kertas kerja dibentangkan di The International Conference on Teaching and Teacher Education. Anjuran International Islamic University Malaysia & Jawatankuasa  Penyelarasan Pendidikan Guru pada 16-18 September 2003 di Crown Princes Hotel, Kuala Lumpur.
6 Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi & Jamaluddin Badusah.  2004.  Perbezaan gender dalam menguasai strategi pembelajaran bahasa.  Kertas kerja dibentangkan 4th International Malaysian Studies Conference (MSC4). Anjuran Persatuan Sains Sosial Malaysia dan Fakulti Sains Kemasyarakatan dan Kemanusian (FSKK), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada 3-5 Ogos 2004 di Bilik Seminar FSKK, UKM Bangi.
7 Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi.  2005.  Strategi pembelajaran bahasa: Kelangsungan hubungan bersama dalam konteks pendidikan bahasa. Kertas kerja dibentangkan di Seminar Kelangsungan Hubungan Indonesia-Malaysia anjuran Fakulti Komunikasi dan Bahasa Moden, Universiti Utara Malaysia (UUM) pada 7-8 Ogos 2005 di Pusat Konvesyen UUM.
8 Zamri Mahamod. 2005.  Strategi pembelajaran bahasa di dalam kelas kepelbagaian pelajar: Kemakmuran bersama dari segi pendidikan. Kertas kerja dibentangan di Simposium Kebudayaan Indonesia-Malaysia (SKIM) Ke-9. Anjuran Universitas Padjadjaran, Bandung Indonesia dan Fakulti Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia pada 10-12 Mei 2005 di Universitas Padjadjaran Bandung.
9 Zamri Mahamod.  2006.  Strategi pembelajaran Bahasa Melayu antara pelajar cemerlang dan pelajar lemah ketika peperiksaan.  Kertas kerja dibentangkan di Kuala Lumpur International Conference on Assessment (KLICA). Anjuran Lembaga Peperiksaan Malaysia, Kementeria Pelajaran Malaysia pada 16-19 Mei di Sunway Hotel & Resort, Petaling Jaya.
10 Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi, Nik Mohd Rahimi Nik Yusof, Parilah Mohd. Shah & Aliza Alias.  2008. Strategi pembelajaran Bahasa Melayu pelajar pribumi Sarawak. Kertas kerja dibentangkan di 6th International Malaysian Studies Conference (MSC6). Anjuran Persatuan Sains Sosial Malaysia pada 5-7 Ogos 2008 di Crowne Plaza Hotel, Kuching.
11 Kamarul Shukri Mat Teh, Mohamed Amin Embi, Zamri Mahamod & Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff. (2009). Konseptualisasi model pengajaran strategi pembelajaran bahasa kedua/asing. Kertas kerja dibentangkan di 2nd International Conference Issues in Language Teaching and Learning Amongst Non-Native Speaker. Universiti Teknologi Mara Shah Alam pada 2-3 Disember 2009.
12 Kamarul Shukri Mat Teh, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Mohamed Amin Embi & Zamri Mahamod. (2009). Penggunaan strategi pembelajaran bahasa Arab berdasarkan tahap pendidikan ibu bapa. Kertas kerja dibentangkan di International Conference on Language. Universiti Teknologi Mara Pulau Pinang pada 27-28 Mei 2009.
13 Kamarul Shukri Mat Teh, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Mohamed Amin Embi & Zamri Mahamod. (2009). Perbezaan jantina dalam penggunaan strategi pembelajaran bahasa Arab. Kertas kerja dibentangkan di 1st International Conference on Language Learning and Teaching. Anjuran Universiti Teknologi Mara Kedah pada 5-6 Mac 2009.

C.4      BUKU/MAKALAH DALAM ANTOLOGI/BAB DALAM BUKU/KOLEKSI

Bil. Tajuk Penerbit
1 Zamri Mahamod.  2005. Perbandingan strategi pembelajaran antara jantina pelajar ketika belajar bahasa di luar kelas.  Dlm.  Kamisah Ariffin et al. (Pnyt.).  Pendidikan bahasa di Malaysia: Isu, amalan dan cabaran, 51-86. Shah Alam: Pusat Penerbitan UiTM (UPENA).
2 Mohammed Sani Ibrahim, Zamri Mahamod & Norasmah Othman.  2006.  Pengenalan. Dlm.  Norasmah Othman, Zamri Mahamod & Mohammed Sani Ibrahim. (Pnyt.). Kesediaan profesionalisme guru novis: Cadangan model latihan, 1-10. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM.
3 Mohammed Sani Ibrahim, Mohd Hasani Dali, Zamri Mahamod & Salleh Abd Rashid.  2006. Tinjauan literatur guru novis. Dlm. Norasmah Othman, Zamri Mahamod & Mohammed Sani Ibrahim. (Pynt.). Kesediaan profesionalisme guru novis: Cadangan model latihan, 77-82. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM & JPPG
4 Norasmah Othman, Shuki Osman, Sapon Ibrahim, Mohd Hasani Dali, Baharom Mohamad & Zamri Mahamod. 2006.   Metodologi. Dlm. Norasmah Othman, Zamri Mahamod & Mohammed Sani Ibrahim. (Pynt.). Kesediaan profesionalisme guru novis: Cadangan model latihan, 83-89. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM
5 Norasmah Othman, Suhaida Abdul Bakar, Abdul Rasid Jamian, Mohammed Sani Ibrahim, Zamri Mahamod & Bhasah Abu Bakar.  2006.  Masalah profesionalisme guru novis. Dlm. Norasmah Othman, Zamri Mahamod & Mohammed Sani Ibrahim. (Pynt.). Kesediaan profesionalisme guru novis: Cadangan model latihan, 91-111 Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM
6 Siti Hawa Othman, Mazlen Arepin, Norasmah Othman & Zamri Mahamod.  2006.  Strategi guru novis dalam pengajaran dan pembelajaran. Dlm. Norasmah Othman, Zamri Mahamod & Mohammed Sani Ibrahim. (Pynt.). Kesediaan profesionalisme guru novis: Cadangan model latihan, 127-141. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM
7 Koleksi Abstrak Penyelidikan 1996 – 2003. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM
8 Norasmah Othman, Mohammed Sani Ibrahim & Zamri Mahamod. 2007. Penyelidikan pendidikan guru novis. Dlm.  Zamri Mahamod, Norasmah Othman & Mohammed Sani Ibrahim. (Pynt.).  Profesionalisme guru novis: Model latihan, 1-24. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM
9 Mohammed Sani Ibrahim, Zamri Mahamod & Norasmah Othman. 2007. Latihan dan penilaian dalam profesion keguruan. Dlm.  Zamri Mahamod, Norasmah Othman & Mohammed Sani Ibrahim. (Pynt.).  Profesionalisme guru novis: Model latihan, 57-68. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM
10 Mohd. Hasani & Zamri Mahamod. 2007. Keguruan satu kerjaya profesional. Dlm. Zamri Mahamod, Norasmah Othman & Mohammed Sani Ibrahim. (Pynt.).  Profesionalisme guru novis: Model latihan, 69-84 Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM
11 Zamri Mahamod, Mohammed Sani Ibrahim & Norasmah Othman. 2007. Guru novis yang berkesan.. Dlm.  Zamri Mahamod, Norasmah Othman & Mohammed Sani Ibrahim. (Pynt.).  Profesionalisme guru novis: Model latihan, 85-102. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM
12 Mohd. Hasani & Zamri Mahamod. 2007. Pengurusan tingkah laku guru novis,. Dlm.  Zamri Mahamod, Norasmah Othman & Mohammed Sani Ibrahim. (Pynt.).  Profesionalisme guru novis: Model latihan, 125-138. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM
13 Suhaida Abdul Bakar, Abdul Rasid Jamian, Norasmah Othman, Zamri Mahamod, Mohammed Sani Ibrahim, & Bhasah Abu Bakar.  2007.  Masalah profesionalisme guru novis.  Dlm. Zamri Mahamod, Norasmah Othman & Mohammed Sani Ibrahim. (Pynt.).  Profesionalisme guru novis: Model latihan, 139-172. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM
14 Siti Hawa Othman, Mazlen Arepin, Norasmah Othman & Zamri Mahamod. 2007. Strategi guru novis dalam pengajaran dan pembelajaran. Dlm. Zamri Mahamod, Norasmah Othman & Mohammed Sani Ibrahim. (Pynt.). Profesionalisme guru novis: Model latihan, 185-202. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM
15 Zamri Mahamod, Siti Fatimah Mohd Yassin & Norazah Mohd Nordin.  2008. Tahap pengetahuan penggunaan ICT guru-guru pelatih IPTA. Dlm. Zainuddin Abu Bakar et al. (Pnyt.).  Kemahiran ICT di kalangan guru pelatih IPTA Malaysia, 21-44. Shah Alam: Arah Publication
16 Zamri Mahamod & Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff.  2008.  Kecekapan bahasa penulisan dalam kalangan guru sekolah agama swasta: Satu kajian kes.  Dlm. Zamri Mahamod.  (Pnyt.). Psikolinguistik dalam pengajaran dan pemelajaran Bahasa Melayu, 189-213. Shah Alam: Penerbitan Karisma
17 Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi.  2008.  Kesalahan bahasa dalam penulisan karangan pelajar bukan Melayu: Satu kajian kes. Dlm.  Zamri Mahamod. (Pnyt.) Psikolinguistik dalam pengajaran dan pemelajaran Bahasa Melayu, 214-262. Shah Alam: Penerbitan Karisma
18 Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi.  2008.  Isu Bahasa Melayu dalam teknologi maklumat dan komunikasi: Fungsi, masalah daan cabaran.  Dlm. Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi. (Pnyt).  Teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu: Teori dan praktis, 1-25. Shah Alam: Penerbitan Karisma
19 Mohd Aris Ismail, Zamri Mahamod & Norizan Abdul Razak. 2008.  Multimedia dan aplikasinya dalam pemelajaran Bahasa Melayu.  Dlm. Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi. (Pnyt).  Teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pemelajaran Bahasa Melayu: Teori dan praktis, 26-42. Shah Alam: Penerbitan Karisma
20 Zamri Mahamod & Suwarnee Mohd Solah.  2008.  Kesediaan guru Bahasa Melayu membudayakan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran.  Dlm. Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi. (Pnyt).  Teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pemelajaran Bahasa Melayu: Teori dan praktis, 43-72. Shah Alam: Penerbitan Karisma
21 Suwarnee Mohd Solah & Zamri Mahamod. 2008.  Tahap penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi guru Bahasa Melayu.  Dlm. Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi. (Pnyt).  Teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pemelajaran Bahasa Melayu: Teori dan praktis, 73-110. Shah Alam: Penerbitan Karisma
22 Sham Ibrahim, Norazah Mohd Nordin & Zamri Mahamod.  2008.  Internet dalam pengajian bahasa di Institut Pendidikan Guru: Peluang dan cabaran.  Dlm. Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi. (Pnyt).  Teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pemelajaran Bahasa Melayu: Teori dan praktis, 156-177. Shah Alam: Penerbitan Karisma
23 Mohamed Amin Embi & Zamri Mahamod.  2008. Model pemelajaran Bahasa Melayu secara SMART Net.  Dlm. Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi. (Pnyt).  Teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pemelajaran Bahasa Melayu: Teori dan praktis, 178-191. Shah Alam: Penerbitan Karisma
24 Zamri Mahamod.  2008.  Meningkatkan amalan Bahasa Melayu melalui penyelidikan tindakan.  Dlm. Zaitul Azma Zainon Hamzah, Arba’ie Sujud, Adi Yasran Abdul Aziz & Ahmad Yusoff Buyong. (Eds.).  Penyelidikan linguistik dan pembudayaan bahasa, 76-95. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.
25 Zamri Mahamod.  2008.  Memperkukuhkan proses pemelajaran Bahasa Melayu melalui kepelbagaian strategi pemelajaran bahasa.  Dlm. Zaitul Azma Zainon Hamzah, Arba’ie Sujud, Adi Yasran Abdul Aziz & Ahmad Yusoff Buyong. (Eds.). Penyelidikan linguistik dan pembudayaan bahasa, 490-515. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.
26 Zamri Mahamod & Norlela Abdollah.  2008. Multimedia dan peranannya dalam penyerapan nilai murni dalam pengajaran guru Bahasa Melayu sekolah menengah. Dlm.  Mohd Arif Ismail & Amla Mohd Salleh. (Eds.).  Media: Penerapan dan pemupukan nilai, 134 – 170. Shah Alam: Oxford Fajar
27 Zamri Mahamod, Juliawati Ibrahim, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff & Mohamed Amin Embi.  2009.  Keberkesanan model gaya pengajaran Grasha dalam pengajaran guru Bahasa Melayu dan Inggeris.  Dlm.  Saemah Rahman, Mohd Izham Mohd Hamzah & Auzar (Eds.).  Reformasi pendidikan serantau, 341-356. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM

C.5.     PENYUNTINGAN/PENYUSUNAN/EDITORIAL

Bil. Nama/Tahun/Tajuk Penerbit
1 Zamri Mahamod et al.(Eds.).  (2000).- Prosiding Seminar Pendidikan Kebangsaan. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM Bangi.
2 Jamalul Lail Abdul Wahab, Zamri Mahamod& Mohd Arif Ismail.  (2000).- Prosiding Seminar Pendidikan Guru Alaf Baru. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM Bangi.
3 Abdullah Mohd Noor et al. (Eds.) (2000).- Proceedings of the International Conference on Teaching and Learning. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM Bangi.
4 Mohd Arif Ismail et al.  (Eds.). (2001).- Prosiding Seminar Pendidikan Kebangsaan Kepelbagaian Pelajar. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM Bangi.
5 Zamri Mahamod et al.(Eds.). (2004).- Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Khas (Vol. 1 & 2). Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM Bangi.
6 Mohd Ariff Ismail et al. (Eds.) (2005).- Prosiding Seminar Serantau UKM-UNRI Ke-2.  Jilid 1 & 2. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM Bangi.
7 Kamarulzaman Abdul Ghani et al.  (Eds.) (2005).- Prosiding Wacana Kebangsaan Pendidikan Islam Ke-4. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM Bangi.
8 Nor Aishah Buang et al. (Eds.).   (2006).- Jurnal Pendidikan Ke-31. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM Bangi.
9 Ab. Halim Tamuri et al.  (Eds.).  (2006).- Prosiding Wacana Kebangsaan Pendidikan Islam Ke-5. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM Bangi.
10 Zamri Mahamod& Aliza Alias.  (2006).- Prosiding Kolokium Fakulti Pendidikan Ke-11. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM.
11 Norasmah Othman, Zamri Mahamod& Mohammed Sani Ibrahim. (Eds.).  (2006).- Kesediaan Profesionalisme Guru Novis: Cadangan Model Latihan. Edisi Pertama. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM.
12 Zamri Mahamod et al.(Eds.).  (2006).- Buku Panduan dan Peraturan Prapraktikum dan Praktikum Fakulti Pendidikan. Edisi Pertama Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM
13 Zamri Mahamod et al.(Eds.).  (2007).- Buku Panduan dan Peraturan Prapraktikum dan Praktikum Fakulti Pendidikan. Edisi Kedua Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM
14 Zamri Mahamod et al.  (Eds.).  (2007).- Buku Pendidikan di Malaysia dan Indonesia: Satu Pengalaman di Riau Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM
15 Norlena Salamuddin et al. (Eds.).   (2007)- Prosiding Seminar Kebangsaan Isu-Isu PendidikanNegara Kali Ketiga Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM
16 Zamri Mahamod, Norasmah Othman & Mohammed Sani Ibrahim (Pnyt.) 2007.- Buku Profesionalisme Guru Novis: Model Latihan.  Edisi Kedua. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM.
17 Zamri Mahamod et al. (Eds.).  (2008).- Prosiding Wacana Pendidikan Islam Peringkat Kebangsaan Siri Ke-6 Kuching: Penerbitan Biro Perkhidmatan Pendidikan, Majlis Islam Sarawak
18 Zamri Mahamod.  (2008).- Psikolinguistik dalam pengajaran dan pemelajaran Bahasa Melayu. (Pnyt.) Shah Alam: Penerbitan Karisma
19 Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi.  (2008).- Teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pemelajaran Bahasa Melayu: Teori dan praktis. (Pnyt). Shah Alam: Penerbitan Karisma
20 Zamri Mahamod, Jamil Ahmad, Mohd Izham Mohd Hamzah, Jamalul Lail Abdul Wahab, Siti Fatimah Mohd. Yassin, Norazah Mohd. Nordin & Saemah Rahman. (2009).- Prosiding Seminar Pendidikan Serantau Ke-4.  (Pnyt.) Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM
21 Zamri Mahamod, Safani Bari, Rosadah Abdul Majid & Hamidah Yamat. (2009).- Prosiding Persidangan Serantau Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Kanak-Kanak Berkeperluan Khas. (Pnys.)- Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM
22 Zamri Mahamod, Kamarulzaman Abd. Ghani, Harun Baharudin, Ab. Halim Tamuri, Nik Mohd Rahimi Nik YUsoff & Mohd Aderi Che Noh. (2009).- Prosiding Wacana Pendidikan Islam Siri Ke-7: peringkat Nusantara. (Editor). Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM

C.6      LAPORAN TEKNIK

Bil. Judul Laporan Teknik Geran/Kod StatusPenglibatan
1 Keberkesanan guru dalam pengajaran menulis karangan menurut persepsi pelajar sekolah menengah. Laluan Pantas UKM/G/3/97 Penyelidik
2 Pendidikan dan latihan guru bahasa (Bahasa Melayu, Inggeris dan Arab) ke-21: Satu keperluan. Laluan Pantas UKM/G/2/99 Penyelidik
3 Development of a Self-access Online Learning-to-Learn English Model for Malaysian Secondary Schools. IRPA/07-02-02-0054 Penyelidik
4 Strategi pembelajaran bahasa Melayu antara pelajar pelbagai etnik: Satu kajian pembandingan. Fundamental UKM/GG/005/2004 Ketua penyelidik
5 Strategi pembelajaran bahasa pelajar melayu dan bukan Melayu: Kepelbagaian dari segi pendidikan. Tanpa biaya/GG/005/2005 (TB) Penyelidik
6 Guru permulaan: Masalah dan cara mengatasi Tanpa Biaya/ (GG/018/2005 (TB) Penyelidik
7 Sikap pelajar terhadap orientasi pengajaran guru permulaan bahasa (Bahasa Melayu, Inggeris dan Arab) GG/007/2005 Penyelidik
8

Identifying basic need of marginalized children in Sabah and Sabah

GGGL/003/2006) Penyelidik
9

Pembinaan inventori strategi pembelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris pelajar cemerlang

UKM-GG-05-FRGS0012-2006 Penyelidik/Siap kajian 2009

C.7      MAKALAH POPULAR

Bil. Penulis/Tajuk/Tahun Penerbitan
1 Zamri Mahamod.  (2001).  Bahasa Melayu sebagai bahasa siber. Dewan Bahasa, Jilid 1, Bil. 6: 9-13. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka
2 Zamri Mahamod & Zarina Othman. (2001). Sikap pelajar Cina terhadap pemelajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua.  Dewan Bahasa, Jilid 1, Bil. 2: 40-43. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka

C.8      BUKU AKADEMIK

Bil. Penulis/Tajuk/Tahun Penerbit
1 Zamri Mahamod. (2007). Psikolinguistik dalam pengajaran dan pemerolehan bahasa pertama dan kedua. Shah Alam: Penerbitan Karisma
2 Zamri Mahamod. (2008). Psikolinguistik dalam pengajaran dan pemelajaran Bahasa Melayu. (Pnyt.) Shah Alam: Penerbitan Karisma
3 Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi. (2008). Teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pemelajaran Bahasa Melayu: Teori dan praktis. (Pnyt.) Shah Alam: Penerbitan Karisma(dalam proses percetakan)

C.9      BUKU LAIN-LAIN – BUKU SEKOLAH

Bil. Penulis/Tajuk/Tahun Penerbit
1 Zamri Mahamod.  (2002). Skor A dalam SPM: Bahasa Malaysia. Bangi: Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.
2 Zamri Mahamod.  (2002). Siri latih tubi KOMSAS bahasa Malaysia: Tingkatan 5. Bangi: Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.
3 Zamri Mahamod.  (2002).  Siri latih tubi KOMSAS bahasa Malaysia: Tingkatan 4. Bangi: Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.
4 Zamri Mahamod.  (2003). Kemahiran sumber masteri sukses pelajar KBSM: Bahasa Malaysia Tingkatan 3. Bangi: Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.
5 Zamri Mahamod.  (2003). Kajian & analisis komponen wajib kesusasteraan Melayu dalam bahasa Malaysia: Tingkatan 3. Bangi: Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.
6 Zamri Mahamod.  (2003).  Kajian & analisis komponen wajib kesusasteraan Melayu dalam bahasa Malaysia: Tingkatan 3. Bangi: Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.
7 Zamri Mahamod.  (2005). E-Masteri Sukses Pelajar KBSM Bahasa Malaysia Tingkatan 3. Bangi: Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.
8 Sabarudin Abdul Rahman & Zamri Mahamod.  (2006). Latihan U-Masteri Bahasa Melayu Tingkatan 3. Bangi: Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.
Bil. Penulis/Tajuk/Tahun Penerbit
1 Zamri Mahamod.  (2002). Skor A dalam SPM: Bahasa Malaysia. Bangi: Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.
2 Zamri Mahamod.  (2002). Siri latih tubi KOMSAS bahasa Malaysia: Tingkatan 5. Bangi: Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.
3 Zamri Mahamod.  (2002).  Siri latih tubi KOMSAS bahasa Malaysia: Tingkatan 4. Bangi: Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.
4 Zamri Mahamod.  (2003). Kemahiran sumber masteri sukses pelajar KBSM: Bahasa Malaysia Tingkatan 3. Bangi: Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.
5 Zamri Mahamod.  (2003). Kajian & analisis komponen wajib kesusasteraan Melayu dalam bahasa Malaysia: Tingkatan 3. Bangi: Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.
6 Zamri Mahamod.  (2003).  Kajian & analisis komponen wajib kesusasteraan Melayu dalam bahasa Malaysia: Tingkatan 3. Bangi: Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.
7 Zamri Mahamod.  (2005). E-Masteri Sukses Pelajar KBSM Bahasa Malaysia Tingkatan 3. Bangi: Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.
8 Sabarudin Abdul Rahman & Zamri Mahamod.  (2006). Latihan U-Masteri Bahasa Melayu Tingkatan 3. Bangi: Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.